РАЗПРОДАЖБА С ОТСТЪПКА ДО 80%

Eвропейска програма

Eвропейска програма

СТИРОДИЗАЙН ЕООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ и изпълнява проект BG16RFOP002-2.073-26415-С01 “Преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат на епидемичния взрив от COVID-19”, по процедура BG16RFOP002-2.073 “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”, финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Проектът е насочен към осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19, постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Чрез полученото финансиране по проекта ще се осигури устойчивост на нарушената ликвидност на дружеството, в резултат на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Ще се осигури стабилност и устойчивост на фирмата, запазване на работните места и персонала.

Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 30.12.2020 г.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg –––––––––––––––––– 

Проект  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

error: