VÝPREDAJ SO ZĽAVOU AŽ 80%

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY O PREDAJI TOVARU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE ZMLUVY O PREDAJI TOVARU

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia vo vzťahu medzi STIRODESIGN EOOD a jej klientom (ďalej len „Klient“) pri predaji Tovaru na základe jednej alebo viacerých Kúpnych zmlúv (ďalej len „Zmluva“). Tieto VOP sa primerane vzťahujú aj na ostatné zmluvné vzťahy medzi STIRODESIGN EOOD a Klientom v súvislosti s distribučnými zmluvami, rámcovými zmluvami, zmluvami o výkone a inými v písomnej forme, ktoré medzi nimi upravujú všeobecné otázky obchodných transakcií. Ustanovenia týchto VOP sa vzťahujú ako na Zmluvy uzatvorené v písomnej forme, tak aj na Zmluvy uzatvorené ústne vr. a vystavením Preberacieho protokolu, Potvrdenia o tovare, Maloobchodného dokladu, Faktúry alebo Proforma faktúry. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi STIRODESIGN EOOD a Klientom, ktorý sa s nimi môže zoznámiť v každej stacionárnej prevádzke STIRODESIGN EOOD, kde sú VOP umiestnené na viditeľnom a dostupnom mieste, ako aj na webovej stránke STIRODESIGN. Ltd. V zmysle § 298 Obchodného zákona sa na všetky obchody / zmluvy STIRODESIGN EOOD s Klientom, ktorý je obchodníkom v zmysle OZ, vzťahujú všeobecné podmienky výrobcu.

  1. THING

1.1. STIRODESIGN EOOD na základe Zmluvy a tejto zmluvy predáva Klientovi tovar (ďalej len „Tovar“) a/alebo poskytuje plnenie popísané typom, názvom, kódom, podpisom, množstvom a cenou v Zmluve alebo v Predajnom doklade, a to proti cenu stanovenú Klientom zaplatí vo výške, spôsobom a za podmienok v nej uvedených.

2.CENA A SPÔSOB PLATBY

2.1. Cena Tovaru je cena dohodnutá písomne ​​v Zmluve, a ak je zmluva uzatvorená ústne - cena určená spoločnosťou STIRODESIGN EOOD ku dňu jej uzavretia, uvedená v Predajnom doklade.

2.2. Cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty za Tovar, ktorá je účtovaná a uvedená samostatne podľa platnej legislatívy.

2.3. V cene sú zahrnuté náklady na nakládku Tovaru pri jeho dodaní, ak sa uskutočňuje v skladoch STIRODESIGN EOOD. V prípade dodania Tovaru na miesto Objednávateľa je doprava a vykládka na náklady Objednávateľa, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

2.4 Hodnota dopravy Tovaru môže byť vo faktúre alebo v Zmluve uvedená oddelene od hodnoty Tovaru.

2.5. Cenu hradí Klient v hotovosti alebo bankovým prevodom
bankové účty STIRODESIGN EOOD zaznamenané vo faktúre. v rámci podmienok uvedených v Zmluve.

2.6. Pri Zmluvách uzatvorených ústne, ako aj pri Zmluvách, v ktorých nie je dohodnutý odklad platby, je cena Klientom v plnej výške uhradená pred dodaním Tovaru.

2.7. STIRODESIGN EOOD môže stanoviť úverový limit pre Klientov, ktorým sa Tovar predáva za podmienok odloženej platby. Ústne dojednanie odkladu platby nie je dovolené.

2.8. STIRODESIGN EOOD môže kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť stanovený úverový limit bez uvedenia dôvodu.

2.9. V prípade, že je v Zmluve písomne ​​dohodnutý odklad platby, je Objednávateľ povinný uhradiť cenu Tovaru v plnej výške alebo sčasti až po jeho dodaní, a to v termínoch uvedených v Zmluve alebo v Preberacom protokole, Tovarovom doklade. Predajný doklad alebo faktúra vystavená spoločnosťou STIRODESIGN „Ltd. V prípade rozdielov medzi Zmluvou a iným dokumentom má prednosť Zmluva.

2.10. V prípade omeškania počas a/alebo výšky úverového limitu podľa Zmluvy, alebo omeškania s platbou mimo dohodnutého času a/alebo výšky predaja Tovaru bez písomnej zmluvy, má STIRODESIGN EOOD právo požadovať penále, úroky za omeškanie, náhrady, poplatky a iné sumy stanovené v Zmluve, a ak neexistuje písomná zmluva, vydať oznámenie o sankcii vo výške 0,5 % denne zo sumy omeškania, ktorá je splatná spolu s nezaplatenou istinou do troch dní od jej vystavenia.

2.11. Klient dostáva upozornenia na penále, úroky z omeškania a pod. podľa bodu 2.10. faxom, e-mailom, poštou alebo kuriérom.

2.12. V prípade neuhradenia akejkoľvek sumy v lehotách uvedených v Zmluve v súlade s týmito VOP, môže STIRODESIGN EOOD odmietnuť odovzdanie Tovaru. Pokutu v dohodnutých výškach podľa bodu 2.10, ako aj náhradu všetkých škôd, ktoré ju prevyšujú, je klient povinný zaplatiť spoločnosti STIRODESIGN EOOD až do jej konečného zaplatenia.

2.13. Všetky sumy podľa Zmlúv, vrátane Zmlúv o odloženej platbe a Ústnych zmlúv - s vystaveným Preberacím protokolom, Potvrdením o tovare, Maloobchodným dokladom alebo Faktúrou, sa Klient stávajú okamžite splatnými, ak nastane niektorá z nasledujúcich okolností:

 

(a) Klient mešká platbu v dôsledku STIRODESIGN EOOD v rámci transakcie alebo akéhokoľvek iného vzťahu medzi nimi po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní;

(b) Zákazník pozastaví platby iným dodávateľom alebo prizná, priamo alebo nepriamo, že je platobne neschopný alebo nadmerne zadlžený;

(c) voči Klientovi sa požaduje konkurzné alebo insolvenčné konanie;

(d) záväzky Klienta zo zmlúv o úvere, pôžičke alebo lízingu uzatvorených s iným veriteľom sa stanú splatnými v predstihu;

(e) vymáhanie iným veriteľom voči Klientovi bolo neúspešné z dôvodu nedostatku likvidných aktív Klienta;

f) hodnota kolaterálu poskytnutého na zabezpečenie stanoveného kreditného limitu expozície STIRODESIGN EOOD sa zníži;

(g) iné okolnosti, z ktorých je zrejmé, že Klient nebude schopný plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy.

2.14. STIRODESIGN EOOD vystaví klientovi daňový doklad v termínoch av súlade s požiadavkami platnej legislatívy. V prípade zmeny fixného kurzu medzi bulharským levom a eurom sa hodnota záväzkov klienta počíta v EUR podľa fixingu BNB ku dňu uskutočnenia platby.

  1. OBJEDNÁVKY

3.1. Žiadosť o kúpu tovaru sa uskutočňuje vopred - buď zaslaním písomnej objednávky, zaslanej faxom, e-mailom, osobne, poštou, alebo ústne - telefonicky. Objednávka má platnosť návrhu na uzavretie Zmluvy za podmienok týchto VOP medzi STIRODESIGN EOOD a Klientom v aktuálnych cenách Tovarov určených STIRODESIGN EOOD.

3.2. STIRODESIGN EOOD do 24 hodín oznámi Klientovi ústne a/alebo písomne ​​dostupnosť Tovaru, a ak Tovar nie je dostupný na skladoch STIRODESIGN EOOD - o možnosti, podmienkach, termínoch a cene jeho výroby. Potvrdenie od STIRODESIGN EOOD sa považuje za prijatie návrhu na uzavretie Zmluvy zo strany klienta, pokiaľ STIRODESIGN EOOD nepožiada o dodatočné potvrdenie podmienok Zmluvy, pričom v takom prípade sa považuje za uzavretú prijatím takéhoto dodatočného potvrdenia od Klienta.

3.3. Zmluva sa považuje za uzavretú v prípadoch uvedených v predchádzajúcich bodoch a za akceptovanie VOP sa považuje úplné zaplatenie Tovaru, zaplatenie zálohy alebo doručenie Tovaru Klientovi / podľa toho, čo nastane skôr/, a podpisom Preberacieho protokolu, Prevzatie Tovaru, Maloobchodný doklad, Faktúra za dodanie Tovaru Klientom vrátane osoby, ktorá ho preberá, sa považuje za akceptovanie podmienok predaja uvedených v dokumente.

3.4. STIRODESIGN EOOD nezodpovedá za omeškanie dodávky Tovaru:

a) V prípade uvedenia nesprávnych údajov Klientom v žiadosti alebo Zmluve, ako aj v prípade následnej zmeny Zmluvy;

b) V prípade omeškania Klienta s plnením jeho záväzkov zo Zmluvy, vr. na OÚ;

c) na tovar, pri ktorom bol Klient upozornený, že v čase prijatia objednávky nie je na sklade STIRODESIGN EOOD a je predmetom výroby a/alebo dodávky tretími osobami;

d) V prípadoch vyššej moci.

  1. DORUČENIE TOVARU

4.1. Tovar je dodávaný Klientovi v skladoch STIRODESIGN EOOD. V prípade, že je to v Zmluve výslovne ústne alebo písomne ​​dohodnuté, môže byť Tovar dodaný aj inde.

4.2. Tovar bude dodaný v obale výrobcu alebo v inom vhodnom obale alebo bez neho.

4.3. Nakládku v skladoch STIRODESIGN EOOD vykonáva STIRODESIGN EOOD. V prípade, že je dohodnuté, že tovar bude doručený na miesto objednávateľa, vykládku vykoná objednávateľ alebo tretie osoby na jeho náklady.

4.4. Tovar je odovzdaný podľa inventarizácie - Preberací protokol, Preberanie tovaru. Maloobchodný doklad, Faktúra obsahujúca popis Tovaru, len proti podpisu príjemcu s uvedením jeho troch mien, ako aj identifikačných značiek vozidla, na ktorom je Tovar naložený. Zákazník podpisom vyššie uvedených dokumentov potvrdzuje, že prevzal Tovar.

4.5. STIRODESIGN EOOD akceptuje, že osoba, ktorá požiadala o dodanie Tovaru a uviedla svoje meno a podpis v mene Klienta, je riadne oprávnená na jeho prevzatie, ak:

- Klient vopred predložil Vyhlásenie pre oprávnenú osobu, v ktorom sú uvedené osoby oprávnené prevziať tovar a podpísať ho v mene Klienta.

Tovar je dodaný osobe výslovne uvedenej v Zmluve, príp

Sú naložené na vozidlo vo vlastníctve Klienta, resp. Klientom prenajaté, príp

- ak je k preprave vystavený nákladný list alebo iný prepravný doklad, na ktorom je uvedené meno objednávateľa ako príjemcu, príp.

- ak ich prevezme osoba, ktorá je zamestnancom Objednávateľa, zhotoviteľom na základe občianskych zmlúv alebo je Objednávateľom písomne ​​splnomocnená na ich prevzatie, alebo

- osobou, ktorá v mene Klienta prevzala Tovar aspoň dvakrát v predchádzajúcom období, pokiaľ nebolo STIRODESIGN EOOD oznámené inak, alebo

- ak sa vzhľadom na iné okolnosti mohol domnievať, že dodávku požadovala osoba oprávnená prevziať Tovar v mene Klienta.

4.6. STIRODESIGN EOOD môže odmietnuť odovzdať Tovar osobe, o ktorej má dôvod sa domnievať, že nie je Klientom oprávnená prevziať Tovar.

4.7. V prípadoch, keď je Tovar dodaný do iného miesta ako je sklad spoločnosti STIRODESIGN EOOD, má sa za to, že Tovar bol dodaný, ak bol vyložený na mieste uvedenom v Zmluve alebo v doklade, ktorým tovar putuje - vyúčtovanie. nákladu, príjmu tovaru atď.

4.8. V prípade, ak je klient v omeškaní s prevzatím zásielky o viac ako 5 / päť / dní po dohodnutom termíne / alebo po výzve, ako aj v prípade, že objednávateľ nezaplatí v plnej výške a včas dlžnú cenu za dodanie, STIRODESIGN EOOD má právo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ omeškanie nezavinil.

4.9. V prípade, ak je Tovar dodávaný do iného miesta ako je sklad STIRODESIGN EOOD a na mieste nie je presná osoba, ktorá by Tovar v mene Klienta prevzala, má STIRODESIGN EOOD právo uskutočniť dodávku spôsobom uvedeným v čl. . 4.7. vyššie, alebo vrátiť Tovar v jeho sklade na náklady Objednávateľa, nakoľko práva podľa predchádzajúceho článku má „STIRODESIGN“ sro a v tomto prípade je oprávnená uhradiť od Objednávateľa náklady vynaložené na vrátenie Tovaru. v sklade "STIRODESIGN" EOOD / vrátane ich nakládky a vykládky/, ako aj náklady na každú ich následnú prepravu na miesto určené objednávateľom.

4.10. Predchádzajúce ustanovenia o dodaní platia primerane a v prípade dohodnutom v Zmluve alebo na pokyn Objednávateľa bude Tovar odovzdaný inej tretej osobe ako Objednávateľovi. Bez ohľadu na takúto dohodu alebo pokyn zostávajú všetky povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP Klientovi.

5.VLASTNÍCTVO A PRENOS RIZIKA

5.1. Vlastníctvo Tovaru prechádza úplným zaplatením, pokiaľ nie je zaplatené v hotovosti pri kúpe. Riziko v každom prípade prechádza na Klienta s dodaním Tovaru alebo jeho individualizáciou alebo ak má byť tovar prepravený mimo skladu STIRODESIGN EOOD po jeho naložení, ku ktorému došlo skôr, ale ak Klient Tovar neprevzal. v lehote dohodnutej v zmluve alebo po výzve (ak nebola dohodnutá lehota), nie vinou spoločnosti STIRODESIGN EOOD, riziko prechádza na objednávateľa uplynutím dodacej lehoty.

5.2. V prípadoch podľa čl. 2.7. a 2.13. vyššie, má STIRODESIGN EOOD právo, nie však povinnosť, dostať od Zákazníka okamžité vrátenie Tovaru, ktorého cena nebola zaplatená v stanovenej lehote pre odklad platby a/alebo voči nemu podniknúť exekučné opatrenia a podniknúť akékoľvek právne kroky týkajúce sa ich práv a záujmov.

5.3. Klient dáva súhlas na to, aby spoločnosť STIRODESIGN EOOD podnikla kroky na získanie Tovaru. V prípade vrátenia Tovaru môže STIRODESIGN EOOD znížiť platby splatné Klientom o hodnotu Tovaru ku dňu vrátenia, podľa stavu, v akom sa nachádza.

5.4. V prípade vrátenia Tovaru na základe predchádzajúceho článku alebo na základe čl. 6.1.4. nižšie alebo čl. 5.2. vyššie riziko prechádza na STIRODESIGN EOOD s ich prevodom.

6.1. REKLAMÁCIE A ZÁRUKY

6.1.1.       Reklamácie a záruky na predaj stavebných výrobkov. Zákazník je povinný ihneď po prevzatí Tovaru prezrieť Tovar na viditeľné vady, neúplnosť a iné nezhody so Zmluvou. Reklamácia viditeľných vád, nekompletnosti a iných nezrovnalostí môže byť platná do 1/jedného/dňa od dodania Tovaru, inak sa Tovar považuje za schválený. Reklamácie na nedostatky a nezrovnalosti, ktoré sú v rozpore s Preberacím-prevodným protokolom, Potvrdením o tovare, nie sú akceptované. Maloobchodný doklad, Faktúra podpísaná Zákazníkom alebo osobou, ktorá prevzala Tovar, ako je uvedené v čl. 4 vyššie. Ku všetkým reklamáciám je potrebné priložiť príslušné doklady a iné preukázané dôkazy a na požiadanie spoločnosti STIRODESIGN EOOD je zákazník povinný poskytnúť vzorky chybného tovaru. STIRODESIGN EOOD nezodpovedá za vady alebo iné nezrovnalosti so Zmluvou, ktoré sa vyskytli po dodaní Tovaru, pokiaľ sa na ne nevzťahuje záruka.

6.1.2. Kvalita Tovaru by mala zodpovedať špecifikácii výrobcu a STIRODESIGN EOOD pri odovzdaní Tovaru potvrdzuje vhodnosť Tovaru do používania podľa účelu určenia výrobcom Tovaru, v medziach a prevádzkových parametroch stanovených výrobcom. výrobca. Zákazník je povinný sa s týmito údajmi oboznámiť pred objednaním Tovaru a po ich objednaní sa má za to, že s nimi oboznámil. STIRODESIGN EOOD môže dávať stanoviská a odporúčania k použiteľnosti tovaru, ktorý predáva a spôsobu práce s ním, ktoré majú charakter poradenstva a nie sú pre druhú stranu záväzné.

6.1.3. Informácie uvedené v technických tabuľkách produktov STIRODESIGN EOOD vychádzajú z poznatkov a najnovších technických výdobytkov a skúseností, ktoré má výrobca k dátumu poslednej verzie. Technické odporúčania týkajúce sa aplikácie, ktoré STIRODESIGN EOOD poskytuje na podporu kupujúcich a pracovníkov s výrobkami ňou vyrábanými, sú nezáväzné a nie sú dôvodom na zmluvné právne vzťahy ani dodatočné povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy. Nezbavujú Kupujúcich nutnosti kontrolovať si použiteľnosť produktov sami podľa návodu pre každú konkrétnu aplikáciu. STIRODESIGN sro ako výrobca môže garantovať kvalitu výrobku, nemôže však ovplyvniť podmienky a spôsob jeho použitia. Aplikácia produktu musí byť vykonaná kvalifikovaným personálom.

 

6.1.4. Ak nie je v Zmluve výslovne dohodnuté inak, záruka na Tovar sa uzná len v prípadoch, keď to vyžaduje zákon a v zákonom stanovených lehotách. Pokiaľ nie je v Zmluve dohodnuté inak, záruka (ak je poskytnutá) sa vzťahuje na chyby spôsobené materiálom. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ak tovar nie je používaný podľa určenia výrobcu, návodu na použitie alebo mimo limitov a prevádzkových parametrov špecifikovaných výrobcom, alebo je inštalovaný alebo používaný v rozpore s požiadavkami výrobcu, alebo je aplikovaný/inštalovaný nekvalifikovaným personálom. Závady spôsobené činnosťou tretích strán nie sú kryté.

6.1.5. V prípadoch, v ktorých sú požiadavky Klienta podľa čl. 6.1.1., čl. 6.1.2. a čl. 6.1.3. vyššie uvedené sú opodstatnené a riadne preukázané a STIRODESIGN EOOD to Klientovi písomne ​​potvrdil, STIRODESIGN EOOD sa zaväzuje doplniť/doplniť Tovar alebo poskytnúť namiesto vadného Tovaru najneskôr do 30 (tridsiatich) dní nový Tovar. rovnakého druhu a množstva na vlastné náklady. V prípade poskytnutia záruky záručná doba naďalej plynie odo dňa dodania pôvodne dodaného (vadného) Tovaru. V prípade opravy alebo výmeny bude chybný Tovar vrátený spoločnosti STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Výrobca STIRODESIGN EOOD v prípade uznanej reklamácie preberá záruku do výšky hodnoty zakúpených produktov zákazníkom.

6.2 Reklamácie a záruky podľa TIS.

6.2.1. Pre vystavenie záruky a rešpektovanie akejkoľvek reklamácie TIS je potrebné ju plniť len komponentmi STIRODESIGN EOOD, v uvedenom zložení v súlade s Podmienkami pre vystavenie firemnej záruky na integrované zatepľovacie systémy spoločnosti STIRODESIGN EOOD a technologický návod na stavbu TEC.

6.2.2. Akákoľvek odchýlka od podmienok v bode 6.2.1 vedie k odmietnutiu poskytnutia firemnej záruky a ignorovaniu akejkoľvek reklamácie.

6.2.3. Všetky ostatné podmienky pre vystavenie záruky TEC a spôsob jej uplatnenia sú uvedené v Podmienkach pre vystavenie firemnej záruky integrovaných TEC spoločnosťou STIRODESIGN EOOD, s ktorými je Klient povinný sa vopred oboznámiť a deklarovať ich podpisom. a Vyhlásenie o oboznámení sa s dokumentmi.

6.2.4. Po zhotovení TEC zasiela zástupca STIRODESIGN EOOD (obchodný zástupca pre región) informácie o vstupných materiáloch a originál podpísaného Vyhlásenia na oboznámenie sa s dokumentmi, na základe ktorých je vystavená záruka.

7. REKLAMNÉ MATERIÁLY.

7.1. Za účelom propagácie svojich produktov a ochranných známok môže STIRODESIGN EOOD poskytovať Klientovi reklamné materiály a produkty, pričom platia tieto VOP, pokiaľ zmluvné strany nepodpísali samostatnú výslovnú písomnú dohodu alebo zmluvu.

7.2. Pri odovzdávaní reklamných materiálov a produktov zmluvné strany podpisujú Preberací protokol, kde ich popíšu podľa druhu, množstva a hodnoty.

7.3 STIRODESIGN EOOD sa zaväzuje odovzdať reklamné materiály a produkty v požadovanom vybavení a vymeniť tie, ktoré sú nekvalitné, ak budú vrátené do šiestich mesiacov od prevzatia. STIRODESIGN EOOD má právo vykonávať kontrolu nad plnením záväzkov Klienta.

7.4. Klient má právo odoberať reklamné materiály a zaväzuje sa zabezpečiť podmienky pre ich riadnu prevádzku a uchovávanie spôsobom, ktorý zabezpečí ich následné použitie na iných stránkach. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamné produkty a materiály bude používať na určený účel a nepoužije ich na propagáciu iných produktov ako produktov STIRODESIGN EOOD.

7.3. V prípade odmietnutia alebo nemožnosti použiť reklamné materiály a produkty je Objednávateľ povinný vrátiť ich do 14 dní od oznámenia, že ich v budúcnosti nechce použiť, v stave spôsobilom na použitie na zamýšľaný účel. Po vrátení je vyhotovený Preberací a dodací protokol a v prípade jeho neprítomnosti alebo poškodenia má STIRODESIGN EOOD právo vyfakturovať nepotrebné alebo chýbajúce reklamné materiály a produkty objednávateľa a je povinný ich uhradiť.

8. UKONČENIE

8.1. Zmluva sa vypovedá:

a) uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo z dôvodov v nej uvedených;

b) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán;

c) jednostranne v prípadoch uvedených v týchto VOP;

8.2 Po ukončení podľa bodov a), b) alebo c) predchádzajúceho článku sa všetky sumy za dodávky Tovaru stanú okamžite splatnými.

9.0 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

9.1. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi STIRODESIGN EOOD a Klientom a zmluvné strany majú za to, že Klient si ich prečítal a akceptuje ich, ak budú tieto VOP vystavené na viditeľnom mieste v kanceláriách STYRODESIGN EOOD alebo zverejnené na webovej stránke STIRODESIGN EOOD, ako aj v prípade, ak má Klient so STIRODESIGN EOOD podpísanú písomnú zmluvu, v ktorej je výslovne uvedené, že okrem konkrétnych dohôd platia aj pravidlá všeobecných podmienok. Tieto VOP sa vzťahujú na všetky nepísomné zmluvy, ako aj na všetky zmluvy, ku ktorým sú spísané iba Preberacie a odovzdávacie protokoly, Tovarové doklady, Maloobchodné doklady, Faktúry a zmluvné strany majú za to, že klient / jeho zástupca je s nimi oboznámený a akceptoval ich. v čase jeho podpisu na ktoromkoľvek z vyššie uvedených dokumentov.

9.2. Akákoľvek zmena týchto VOP sa vzťahuje na Zmluvy uzatvorené po dátume ich prijatia a na existujúce Zmluvy - po oznámení zmien na stránke STIRODESIGN EOOD, pričom sa má za to, že Klient s nimi súhlasí, ak do jedného mesiaca namietať a svoj nesúhlas písomne ​​neuviedol.

9.3. V prípadoch, keď je pre Klienta stanovený úverový limit, môže STIRODESIGN EOOD požadovať a Klient je povinný poskytnúť STIRODESIGN EOOD akékoľvek informácie, ktoré STIRODESIGN EOOD určí podľa svojho uváženia v súvislosti s obchodnou činnosťou a finančnou situáciou Klienta, a ak tieto informácie nie sú verejné, bude s nimi STIRODESIGN EOOD zaobchádzať ako s dôvernými.

9.4. Klient potvrdzuje, že v rámci jeho obchodných vzťahov so STIRODESIGN EOOD bude kópia každého ním vydaného písomného dokumentu prijatá faxom, e-mailom alebo elektronicky uložená na serveri STIRODESIGN EOOD v súvislosti so Zmluvou resp. s týmito VOP, a to aj v súvislosti s ich preukázaním, sa považuje za platný originál písomného dokumentu a nie za kópiu.

9.5. STIRODESIGN EOOD má právo podľa vlastného uváženia previesť akékoľvek zo svojich práv a povinností z tejto Zmluvy na tretiu osobu, o prevode bude Klient písomne ​​informovaný do 3 pracovných dní. Klient podpisom Zmluvy dáva neodvolateľný súhlas s takýmto prevodom. Klient nie je oprávnený previesť svoje práva alebo povinnosti zo zmluvy na tretiu osobu bez písomného súhlasu STIRODESIGN EOOD.

9.6. V prípade, že sa niektorý z článkov Zmluvy alebo týchto VOP ukáže ako neplatný, nepoužiteľný alebo neplatný podľa platných právnych predpisov, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy. Predmetný článok sa bude vykladať v súlade so zákonom, vôľou strán a cieľmi zmluvy.

9.7. Zmluvu je možné meniť len s výslovným písomným súhlasom oboch zmluvných strán. Ak je Zmluva uzatvorená ústne, možno ju meniť a dopĺňať výslovným súhlasom oboch zmluvných strán, vyjadreným ústne.

9.8. Klient sa zaväzuje zachovávať v obchodnom tajomstve všetky podmienky (obchodné zľavy, individuálne cenové ponuky a pod.) dohodnuté v rámcových a jednotlivých zmluvách uzatvorených so STIRODESIGN EOOD. Pri vydávaní takýchto informácií tretími stranami alebo zamestnancami STIRODESIGN EOOD je zodpovednosť osobná. Za prezradenie okolností, ktoré sú obchodným tajomstvom a za zverejnenie akýchkoľvek informácií o tovare, činnosti spoločnosti a vzťahoch so zákazníkmi, je poučený a osobne zodpovedný vrcholový manažment a pracovníci predaja STIRODESIGN EOOD. Informácie o kvalitách produktov alebo ústne vyjadrenia zamestnancov STIRODESIGN EOOD nie sú pre neho záväzné, okrem prípadu ich výslovného písomného potvrdenia osobou oprávnenou zastupovať spoločnosť.

9.9. Tieto VOP budú priložené k zmluve a budú vykladané v súlade so zákonmi Bulharskej republiky.

9.10. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so Zmluvou a týmito VOP budú riešené rokovaním a v prípade, že nedôjde k dohode, bude spor postúpený príslušnému súdu v sídle STIRODESIGN EOOD.

  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1. STIRODESIGN EOOD dodržiava pravidlá ochrany osobných údajov na základe požiadaviek LPPD a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

10.2. Informácie týkajúce sa používateľov webových stránok spoločnosti STIRODESIGN EOOD a klientov a dodávateľov obsiahnuté v databáze spoločnosti STIRODESIGN EOOD nesmú byť poskytnuté tretím osobám, s výnimkou výslovného súhlasu užívateľa, zákazníkov a zmluvných partnerov a/alebo podľa bulharským a európskym zákonom.

10.3. STIRODESIGN EOOD zhromažďuje, spracúva a uchováva iba zákonne zhromaždené osobné údaje v súlade s podmienkami Zásad ochrany osobných údajov a interných pravidiel zavedených a implementovaných v spoločnosti.

10.4. Uzavretím obchodu, vstupom do akýchkoľvek zmluvných vzťahov zákazníkov a dodávateľov spoločnosti STIRODESIGN EOOD alebo vstupom používateľov na webovú stránku spoločnosti dávajú spoločnosti STIRODESIGN EOOD svoj súhlas na zhromažďovanie, uchovávanie, spracovanie a poskytovanie tretím osobám - v prípade výslovného zákonného a zákonné dôvody na to, pri dodržaní bulharskej a európskej legislatívy, ich osobné údaje, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie záväzkov STIRODESIGN EOOD vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv. Použitie a spracovanie osobných údajov zhromaždených v súvislosti s poskytovaním tovarov a služieb na iné účely, ako sú tie, ktoré súvisia s legálnou obchodnou činnosťou STIRODESIGN EOOD, je možné vykonávať len v prípadoch výslovne stanovených zákonom.

10.5. Dotknuté osoby (dotknutá osoba) majú práva podľa nariadenia (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov a zákona o ochrane osobných údajov.

 

chyba: