WYPRZEDAŻ Z RABATEM DO 80%

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW

OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY TOWARÓW

Niniejsze Ogólne Warunki („OWH”) mają zastosowanie w stosunkach między STIRODESIGN EOOD a jej klientem („Klient”) w zakresie sprzedaży Towarów w ramach jednej lub więcej Umów Sprzedaży („Umowa”). Niniejsze OWU stosuje się odpowiednio do innych stosunków umownych pomiędzy STIRODESIGN EOOD a Klientem w związku z umowami dystrybucyjnymi, umowami ramowymi, umowami o wykonanie i innymi pisemnymi, które regulują ogólne kwestie transakcji handlowych między nimi. Postanowienia niniejszych OWU mają zastosowanie zarówno do Umów zawartych w formie pisemnej, jak i Umów zawartych ustnie, m.in. oraz poprzez wystawienie Protokołu Przekazania, Przyjęcia Towaru, Dokumentu Handlowego, Faktury lub Faktury Proforma. Niniejsze OWS stanowią integralną część Umowy pomiędzy STIRODESIGN EOOD a Klientem, który może się z nimi zapoznać w każdym biurze stacjonarnym STIRODESIGN EOOD, gdzie OWS są umieszczone w widocznym i dostępnym miejscu, a także na stronie internetowej STIRODESIGN. Sp. z o.o. Zgodnie z art. 298 Prawa Handlowego do wszystkich transakcji / umów STIRODESIGN EOOD z Klientem będącym przedsiębiorcą w rozumieniu CA mają zastosowanie ogólne warunki producenta.

  1. POZYCJA

1.1. Zgodnie z Umową i niniejszą Umową STIRODESIGN EOOD sprzedaje towary Klientowi („Towary”) i/lub świadczy usługi opisane rodzajem, nazwą, kodem, podpisem, ilością i ceną w Umowie lub w Dokumencie Sprzedaży, na podstawie cena ustalona przez Klienta płatna jest w wysokości, w sposób i na warunkach w niej określonych.

2.CENA I SPOSÓB PŁATNOŚCI

2.1. Ceną Towaru jest cena uzgodniona pisemnie w Umowie, a jeżeli umowa zawierana jest ustnie – cena ustalona przez STIRODESIGN EOOD na dzień jej zawarcia, odzwierciedlona w Dokumencie Sprzedaży.

2.2. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług, który jest naliczany i wskazany oddzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2.3. Cena obejmuje koszty załadunku Towaru w momencie jego dostawy, jeżeli odbywa się to w magazynach STIRODESIGN EOOD. W przypadku dostarczenia Towaru do siedziby Klienta transport i rozładunek odbywa się na koszt Klienta, chyba że uzgodniono inaczej.

2.4 Wartość transportu Towaru na fakturze lub w Umowie może być wskazana odrębnie od wartości Towaru.

2.5. Cena uiszczana jest przez Klienta gotówką lub przelewem
rachunki bankowe STIRODESIGN EOOD, zapisane na fakturze. w terminach określonych w Umowie.

2.6. W przypadku Umów zawieranych ustnie, jak również w przypadku Umów, w których nie uzgodniono odroczonej płatności, cena zostanie zapłacona w całości przez Klienta przed dostawą Towaru.

2.7. STIRODESIGN EOOD może ustalić limit kredytowy dla Klientów, którym Towar jest sprzedawany z odroczonym terminem płatności. Niedozwolone jest ustne negocjowanie odroczonej płatności.

2.8. STIRODESIGN EOOD może w każdym czasie, według własnego uznania, zmienić ustalony limit kredytowy, bez podania przyczyny.

2.9. W przypadku, gdy w Umowie pisemnie uzgodniono odroczoną płatność, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny Towaru w całości lub w części po jego dostarczeniu, w terminach określonych w Umowie lub Protokole Zdawczym, Dowodzie Towaru, Dokument sprzedaży lub faktura wystawiona przez STIRODESIGN „Ltd. W przypadku rozbieżności pomiędzy Umową a innym dokumentem, Umowa ma pierwszeństwo.

2.10. W przypadku opóźnienia w trakcie i/lub wysokości limitu kredytowego wynikającego z Umowy, lub opóźnienia w płatności poza ustalonym terminem i/lub wysokości sprzedaży Towarów bez pisemnej umowy, STIRODESIGN EOOD ma prawo dochodzić kar, odsetek za zwłokę, odszkodowanie, opłaty i inne kwoty określone w Umowie, a w przypadku braku pisemnej umowy, wystawić karę umowną w wysokości 0,5% dziennie od zaległej kwoty, płatne wraz z niezapłaconym kapitałem w terminie trzech dni od wystawienia.

2.11. Klient otrzymuje powiadomienia o karach, odsetkach za opóźnienie itp. zgodnie z pkt 2.10. faksem, e-mailem, pocztą lub kurierem.

2.12. W przypadku nieuiszczenia jakiejkolwiek kwoty w terminach określonych w Umowie zgodnie z niniejszymi OWU, STIRODESIGN EOOD może odmówić wydania Towaru. Klient jest winien karę umowną w wysokości ustalonej zgodnie z punktem 2.10, jak również odszkodowanie za wszelkie szkody, które ją przewyższają, wyrządzone STIRODESIGN EOOD, aż do jej ostatecznej zapłaty.

2.13. Wszelkie kwoty wynikające z Umów, w tym Umów z odroczoną płatnością i Umów ustnych - z wystawionym Protokołem Przyjęcia-Przekazania, Pokwitowaniem Towarowym, Dokumentem Detalicznym lub Fakturą, stają się natychmiast wymagalne i wymagalne przez Klienta, w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 

(a) Klient opóźnia płatność należną STIRODESIGN EOOD w ramach transakcji lub jakiejkolwiek innej relacji między nimi o okres dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni;

(b) Klient zawiesi płatności na rzecz innych dostawców lub przyzna, bezpośrednio lub pośrednio, że jest niewypłacalny lub nadmiernie zadłużony;

(c) przeciwko Klientowi zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub upadłościowe;

(d) zobowiązania Klienta wynikające z umów kredytu, pożyczki lub leasingu zawartych z innym wierzycielem stają się wymagalne z góry;

(e) egzekucja przez innego wierzyciela przeciwko Klientowi nie powiodła się z powodu braku płynnych aktywów Klienta;

(f) wartość zabezpieczenia określonego limitu kredytowego ekspozycji STIRODESIGN EOOD ulegnie zmniejszeniu;

(g) inne okoliczności, z których jasno wynika, że ​​Klient nie będzie w stanie wypełnić swoich zobowiązań wynikających z Umowy.

2.14. STIRODESIGN EOOD wystawia Klientowi fakturę VAT na warunkach i zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. W przypadku zmiany kursu stałego pomiędzy lewem bułgarskim a euro, wartość zobowiązania Klienta przeliczana jest w EUR zgodnie z fixingiem BNB na dzień dokonania płatności.

  1. ZAMÓWIENIA

3.1. Prośba o zakup towaru składana jest z góry - albo poprzez przesłanie pisemnego zamówienia, przesłanego faksem, e-mailem, osobiście, pocztą lub ustnie - telefonicznie. Zamówienie ma moc propozycji zawarcia Umowy na warunkach niniejszych OWU pomiędzy STIRODESIGN EOOD a Klientem po aktualnych cenach Towarów określonych przez STIRODESIGN EOOD.

3.2. W ciągu 24 godzin STIRODESIGN EOOD powiadamia Klienta ustnie i/lub pisemnie o dostępności Towaru, a jeśli Towar nie jest dostępny w magazynach STIRODESIGN EOOD - o możliwości, warunkach, warunkach i cenie ich produkcji. Potwierdzenie przez STIRODESIGN EOOD uważa się za przyjęcie propozycji zawarcia Umowy przez klienta, chyba że STIRODESIGN EOOD zażąda dodatkowego potwierdzenia warunków Umowy, w którym to przypadku uznaje się ją za zawartą z chwilą otrzymania takiego dodatkowego potwierdzenia od Klienta.

3.3. Umowę uważa się za zawartą w przypadkach określonych w punktach poprzednich, a akceptację OWU uważa się za pełną zapłatę za Towar lub zaliczkę lub dostawę Towaru do Klienta /w zależności od tego, co nastąpi wcześniej/, a podpisanie Protokołu Zdawczego, Odbioru Towaru, Dokumentu Handlowego, Faktury za dostawę Towaru przez Klienta, w tym przez osobę je odbierającą, uważa się za akceptację warunków sprzedaży określonych w dokumencie.

3.4. STIRODESIGN EOOD nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy Towaru:

a) W przypadku podania przez Klienta błędnych informacji we wniosku lub Umowie, a także w przypadku późniejszej zmiany Umowy;

b) W przypadku opóźnienia Klienta w wypełnieniu zobowiązań wynikających z Umowy, m.in. na jednostce organizacyjnej;

c) dla towarów, co do których Klient został poinformowany, że nie znajdują się w magazynie STIRODESIGN EOOD w chwili przyjęcia zamówienia i podlegają produkcji i/lub dostawie przez osoby trzecie;

d) W przypadku siły wyższej.

  1. DOSTAWA DÓBR

4.1. Towar dostarczany jest do Klienta w magazynach STIRODESIGN EOOD. W przypadku, gdy jest to wyraźnie uzgodnione ustnie lub pisemnie w Umowie, Towary mogą być dostarczone w inne miejsce.

4.2. Towar należy dostarczyć w opakowaniu producenta lub w innym odpowiednim opakowaniu lub bez niego.

4.3. Załadunkiem w magazynach STIRODESIGN EOOD zajmuje się STIRODESIGN EOOD. W przypadku uzgodnienia, że ​​Towar zostanie dostarczony do siedziby Klienta, rozładunek zostanie dokonany przez Klienta lub osoby trzecie na jego koszt.

4.4. Przekazanie towaru odbywa się zgodnie ze stanem magazynowym - Protokół Zdawczo-Odbiorczy, Przyjęcie Towaru. Dokument handlowy, Faktura zawierająca opis Towaru, wyłącznie z podpisem Odbiorcy, z dołączonymi jego trzema nazwiskami oraz znakami identyfikacyjnymi pojazdu, na który Towar jest załadowany. Podpisując powyższe dokumenty Klient potwierdza, że ​​otrzymał Towar.

4.5. STIRODESIGN EOOD akceptuje, że osoba, która zażądała dostarczenia Towarów i złożyła swoje nazwisko i podpis w imieniu Klienta jest należycie upoważniona do ich odbioru, jeżeli:

- Klient złożył wcześniej Oświadczenie dla osoby upoważnionej, w którym wskazuje osoby uprawnione do odbioru towaru i podpisania go w imieniu Klienta

Towar jest dostarczany osobie wyraźnie wskazanej w Umowie lub

są ładowane na pojazd należący do Klienta lub odpowiednio wynajęty przez Klienta lub

- jeżeli do przewozu wystawiony jest list przewozowy lub inny dokument przewozowy, w którym wskazuje się nazwę Zleceniodawcy jako odbiorcę, lub

- w przypadku ich odbioru przez osobę będącą pracownikiem Zleceniodawcy, kontrahenta na podstawie umów cywilnoprawnych lub pisemnie upoważnioną przez Zleceniodawcę do ich odbioru, lub

- przez osobę, która co najmniej dwukrotnie w poprzednim okresie odebrała Towar w imieniu Klienta, chyba że STIRODESIGN EOOD została poinformowana inaczej, lub

- jeżeli z innych powodów mógł sądzić, że dostawy zażądała osoba upoważniona do odbioru Towaru w imieniu Klienta.

4.6. STIRODESIGN EOOD może odmówić wydania Towaru osobie, co do której ma powody sądzić, że nie jest upoważniona przez Klienta do odbioru Towaru.

4.7. W przypadku dostarczenia Towaru do miejsca innego niż magazyn STIRODESIGN EOOD, za dostarczenie Towaru uważa się, że został on rozładowany w miejscu wskazanym w Umowie lub w dokumencie, z którym towar podróżuje - rachunek załadunku, przyjęcia towaru itp.

4.8. W przypadku, gdy Klient spóźnia się z odbiorem przesyłki więcej niż 5 / pięć / dni po uzgodnionym terminie / lub po zaproszeniu, a także nie zapłaci w całości i na czas ceny należnej za dostawę, STIRODESIGN EOOD ma prawo do odstąpienia od umowy, chyba że opóźnienie nastąpiło z jego winy.

4.9. W przypadku dostarczenia Towaru do miejsca innego niż magazyn STIRODESIGN EOOD i braku dokładnej osoby na miejscu odbioru Towaru w imieniu Klienta, STIRODESIGN EOOD ma prawo dokonać dostawy w sposób określony w art. . 4.7. powyżej, lub do zwrotu Towaru w jego magazynie na koszt Klienta, gdyż „STIRODESIGN” Sp. w magazynie "STIRODESIGN" EOOD /w tym ich załadunek i rozładunek/, a także koszty za każdy ich kolejny transport do miejsca wskazanego przez Klienta.

4.10. Dotychczasowe postanowienia dotyczące dostawy stosuje się odpowiednio iw przypadku uzgodnienia w Umowie lub na polecenie Klienta, Towar zostanie przeniesiony na osobę trzecią inną niż Klient. Niezależnie od takiej umowy lub dyspozycji, wszelkie zobowiązania wynikające z Umowy i niniejszych OWU pozostają po stronie Klienta.

5.WŁASNOŚĆ I PRZENIESIENIE RYZYKA

5.1. Własność Towaru zostaje przeniesiona po pełnej zapłacie, chyba że została opłacona gotówką w momencie zakupu. W każdym przypadku ryzyko przechodzi na Klienta wraz z dostawą Towaru lub jego indywidualizacją lub transportem towaru poza magazyn STIRODESIGN EOOD po jego załadunku, który nastąpił wcześniej, ale jeżeli Klient nie przyjął Towaru w terminie uzgodnionym z Umową lub po zaproszeniu (jeżeli nie ustalono terminu), nie z winy STIRODESIGN EOOD, ryzyko przechodzi na Klienta z chwilą upływu terminu dostawy.

5.2. W sprawach z art. 2.7. oraz 2.13. powyżej, STIRODESIGN EOOD ma prawo, ale nie obowiązek, do otrzymania natychmiastowego zwrotu od Klienta Towaru, którego cena nie została zapłacona w wyznaczonym terminie z tytułu odroczonej płatności i/lub podjęcia wobec niego czynności egzekucyjnych oraz do podjęcia wszelkich działań prawnych dotyczących ich praw i interesów.

5.3. Klient wyraża zgodę na podjęcie przez STIRODESIGN EOOD czynności zmierzających do wejścia w posiadanie Towaru. W przypadku zwrotu Towaru STIRODESIGN EOOD może pomniejszyć należne od Klienta płatności o wartość Towaru na dzień zwrotu, zgodnie ze stanem, w jakim się one znajdują.

5.4. W przypadku zwrotu Towaru na podstawie poprzedniego artykułu lub na podstawie art. 6.1.4. poniżej lub art. 5.2. powyżej ryzyko przechodzi na STIRODESIGN EOOD wraz z ich przeniesieniem.

6.1. REKLAMACJE I GWARANCJE

6.1.1.       Reklamacje i gwarancje na sprzedaż wyrobów budowlanych. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru niezwłocznie po otrzymaniu Towaru pod kątem widocznych wad, niekompletności i innych niezgodności z Umową. Reklamacje z tytułu widocznych wad, niekompletności i innych niezgodności mogą być ważne w ciągu 1/jednego/dnia od dostawy Towaru, w przeciwnym razie Towar uważa się za przyjęty. Reklamacje na braki i niezgodności sprzeczne z Protokołem Przyjęcia-Przekazania, Kw. Towaru nie są przyjmowane. Dokument sprzedaży detalicznej, Faktura podpisana przez Klienta lub osobę, która odebrała Towar, o której mowa w art. 4 powyżej. Do wszelkich reklamacji należy dołączyć odpowiednie dokumenty i inne ustalone dowody, a na żądanie STIRODESIGN EOOD Klient jest zobowiązany dostarczyć próbki wadliwego towaru. STIRODESIGN EOOD nie ponosi odpowiedzialności za wady lub inne niezgodności z Umową powstałe po dostarczeniu Towaru, chyba że są objęte gwarancją.

6.1.2. Jakość Towaru powinna odpowiadać specyfikacji producenta, a STIRODESIGN EOOD potwierdza zdatność Towaru do użytku zgodnie z przeznaczeniem producenta Towaru, w granicach i parametrach eksploatacyjnych określonych przez producenta. wytwórca. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi danymi przed złożeniem zamówienia, a po ich zamówieniu uważa się, że się z nimi zapoznał. STIRODESIGN EOOD może wydawać opinie i zalecenia dotyczące zastosowania sprzedawanych przez siebie towarów oraz sposobu pracy z nimi, które mają charakter porad i nie są wiążące dla drugiej strony.

6.1.3. Informacje zawarte w kartach technicznych produktów STIRODESIGN EOOD oparte są na wiedzy i najnowszych osiągnięciach technicznych oraz doświadczeniu, jakie posiada producent na dzień wydania najnowszej wersji. Zalecenia techniczne dotyczące zastosowania, które STIRODESIGN EOOD udziela na rzecz kupujących i pracowników przy wytwarzanych przez siebie produktach, nie są wiążące i nie stanowią podstawy do umownych stosunków prawnych ani dodatkowych zobowiązań wynikających z umowy kupna. Nie zwalniają Kupującego z konieczności sprawdzenia przydatności samych produktów zgodnie z instrukcjami dla każdego konkretnego zastosowania. STIRODESIGN Sp. z oo jako producent gwarantuje jakość produktu, ale nie może wpływać na warunki i sposób jego użytkowania. Aplikacja produktu musi być wykonana przez wykwalifikowany personel.

 

6.1.4. O ile w Umowie wyraźnie nie uzgodniono inaczej, rękojmia Towaru będzie uznawana tylko w przypadkach, gdy jest to wymagane przez prawo i w terminach przewidzianych przez prawo. O ile w Umowie nie uzgodniono inaczej, rękojmia (jeśli została przewidziana) obejmuje wady materiałowe. Wady nie są objęte, jeżeli Towar jest użytkowany niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją użytkowania lub poza limitami i parametrami eksploatacyjnymi określonymi przez producenta lub jest montowany lub użytkowany niezgodnie z wymaganiami producenta lub jest stosowany / montowany. przez niewykwalifikowany personel. Wady powstałe w wyniku działań osób trzecich nie są objęte gwarancją.

6.1.5. W przypadkach, w których żądania Klienta w trybie art. 6.1.1., art. 6.1.2. i art. 6.1.3. powyższe są uzasadnione i należycie udowodnione, a STIRODESIGN EOOD potwierdziło to Klientowi na piśmie, STIRODESIGN EOOD zobowiązuje się skompletować/uzupełnić Towar lub dostarczyć zamiast wadliwego Towaru najpóźniej w ciągu 30 (trzydziestu) dni nowy Towar tego samego rodzaju i ilości na koszt własny. W przypadku udzielenia gwarancji, okres gwarancji biegnie dalej od dnia dostarczenia pierwotnie dostarczonego (wadliwego) Towaru. W przypadku naprawy lub wymiany wadliwe Towary są zwracane do STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Producent STIRODESIGN EOOD w przypadku uznania reklamacji przejmuje gwarancję do wysokości wartości zakupionych przez klienta produktów.

6.2 Reklamacje i gwarancje w ramach TIS.

6.2.1. W celu udzielenia gwarancji i respektowania wszelkich roszczeń TIS konieczne jest jej spełnienie wyłącznie składnikami STIRODESIGN EOOD, w określonym składzie, zgodnie z Warunkami udzielenia gwarancji firmowej na zintegrowane systemy ociepleń firmy STIRODESIGN EOOD oraz instrukcja technologiczna budowy TEC.

6.2.2. Jakiekolwiek odstępstwo od warunków w punkcie 6.2.1 prowadzi do odmowy udzielenia gwarancji firmy i nieuwzględnienia ewentualnych reklamacji.

6.2.3. Wszelkie inne warunki udzielenia gwarancji TEC oraz sposób zgłaszania roszczeń z tego tytułu są określone w Warunkach udzielania gwarancji firmowej na zintegrowane TEC przez STIRODESIGN EOOD, z którymi Klient zobowiązany jest się zapoznać i wcześniej zadeklarować poprzez podpisanie Oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentami.

6.2.4. Po wybudowaniu TEC przedstawiciel STIRODESIGN EOOD (przedstawiciel handlowy na region) przesyła informację o materiałach wejściowych oraz oryginał podpisanej Deklaracji w celu zapoznania się z dokumentami, na podstawie których wystawiana jest gwarancja.

7. MATERIAŁY REKLAMOWE.

7.1. W celu promocji swoich produktów i znaków towarowych STIRODESIGN EOOD może dostarczać Klientowi materiały reklamowe i produkty, na których zastosowanie mają niniejsze OWU, chyba że strony podpisały odrębną wyraźną pisemną umowę lub umowę.

7.2. Przekazując materiały i produkty reklamowe, strony podpisują Protokół Przekazania, w którym opisują je według rodzaju, ilości i wartości.

7.3 STIRODESIGN EOOD zobowiązuje się przekazać materiały reklamowe i produkty w wymaganym sprzęcie oraz wymienić te, które są złej jakości, jeśli zostaną zwrócone w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania. STIRODESIGN EOOD ma prawo sprawować kontrolę nad realizacją zobowiązań Klienta.

7.4. Klient ma prawo do otrzymywania materiałów reklamowych i zobowiązuje się do zapewnienia warunków ich prawidłowego działania i przechowywania w sposób zapewniający ich późniejsze wykorzystanie w innych serwisach. Klient zobowiązuje się wykorzystywać produkty i materiały reklamowe zgodnie z ich przeznaczeniem i nie wykorzystywać ich do promocji produktów innych niż produkty STIRODESIGN EOOD.

7.3. W przypadku odmowy lub niemożności skorzystania z materiałów i produktów reklamowych, Klient zobowiązany jest do ich zwrotu w terminie 14 dni od powiadomienia, że ​​nie chce z nich korzystać w przyszłości, w stanie nadającym się do użytku zgodnie z ich przeznaczeniem. Po zwrocie zostaje sporządzony Protokół Odbioru i Dostawy, aw przypadku braku lub uszkodzenia STIRODESIGN EOOD ma prawo wystawić fakturę za bezużyteczne lub brakujące materiały reklamowe i produkty Klienta i musi je uiścić.

8. ROZWIĄZANIE

8.1. Umowa ulega rozwiązaniu:

a) z upływem okresu, na jaki została zawarta lub z przyczyn w niej zawartych;

b) za obopólną pisemną zgodą stron;

c) jednostronnie w przypadkach przewidzianych w niniejszych OWU;

8.2 Po wypowiedzeniu zgodnie z punktami a), b) lub c) poprzedniego artykułu, wszelkie kwoty za dostawy Towarów stają się natychmiast wymagalne.

9.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE

9.1. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich Umów zawieranych pomiędzy STIRODESIGN EOOD a Klientem, a strony uznają, że Klient zapoznał się z nimi i zaakceptował je, jeżeli OWU są wywieszone w widocznym miejscu w siedzibie STYRODESIGN EOOD lub są ujawnione na stronie internetowej STYRODESIGN EOOD. STIRODESIGN EOOD, a także w przypadku, gdy Klient podpisał pisemną umowę ze STIRODESIGN EOOD, w której wyraźnie stwierdza się, że oprócz umów szczegółowych obowiązują zasady ogólnych warunków. Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich umów niepisanych, jak również do wszystkich umów, dla których sporządzane są wyłącznie Protokoły Odbioru i Przekazania, Kwity Towarowe, Dokumenty Handlowe, Faktury, a strony uznają, że klient / jego przedstawiciel jest z nimi zapoznany i je zaakceptował w momencie podpisania przez niego któregokolwiek z dokumentów wymienionych powyżej.

9.2. Wszelkie zmiany niniejszych OWU mają zastosowanie do Umów zawartych po dacie ich przyjęcia, a do Umów istniejących - po powiadomieniu o zmianach w serwisie STIRODESIGN EOOD, a Zleceniodawcę uważa się za ich zaakceptowanie, jeżeli w ciągu miesiąca nie sprzeciwić się i nie wyraził sprzeciwu na piśmie.

9.3. W przypadku ustalenia limitu kredytowego dla Klienta, STIRODESIGN EOOD może zażądać, a Klient jest zobowiązany do przekazania STIRODESIGN EOOD wszelkich informacji, które STIRODESIGN EOOD ustali według własnego uznania w związku z działalnością handlową i kondycją finansową Klienta, oraz jeśli te informacje nie są publiczne, będą traktowane przez STIRODESIGN EOOD jako poufne.

9.4. Klient potwierdza, że ​​w toku stosunków handlowych ze STIRODESIGN EOOD kopie każdego wystawionego przez niego pisemnego dokumentu, który otrzymał faksem, e-mailem lub jest przechowywany elektronicznie na serwerze STIRODESIGN EOOD w związku z Umową lub z niniejszymi OWU, w tym w związku z ich dowodem, uważa się za ważny oryginał pisemnego dokumentu, a nie za kopię.

9.5. STIRODESIGN EOOD ma prawo, według własnego uznania, przenieść jakiekolwiek swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy na osobę trzecią, o czym Klient zostanie powiadomiony na piśmie w ciągu 3 dni roboczych. Podpisując Umowę, Klient wyraża nieodwołalną zgodę na takie przeniesienie. Klient nie jest uprawniony do przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z umowy na osobę trzecią bez pisemnej zgody STIRODESIGN EOOD.

9.6. W przypadku, gdy którykolwiek z artykułów Umowy lub niniejszych OWU okaże się nieważny, niemożliwy do zastosowania lub nieważny zgodnie z obowiązującym prawem, nie spowoduje to unieważnienia całej Umowy. Przedmiotowy artykuł będzie interpretowany zgodnie z prawem, wolą stron i celami Traktatu.

9.7. Umowa może zostać zmieniona tylko za wyraźną pisemną zgodą obu stron. Jeżeli Umowa zawierana jest ustnie, może zostać zmieniona za wyraźną zgodą obu stron wyrażoną ustnie.

9.8. Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy handlowej wszelkich warunków (rabatów handlowych, indywidualnych ofert cenowych itp.) uzgodnionych w ramach umów ramowych i indywidualnych zawieranych ze STIRODESIGN EOOD. Przy przekazywaniu takich informacji przez osoby trzecie lub pracowników STIRODESIGN EOOD odpowiedzialność jest osobista. Kierownictwo wyższego szczebla i personel sprzedaży STIRODESIGN EOOD jest poinstruowany i ponosi osobistą odpowiedzialność za ujawnienie okoliczności stanowiących tajemnicę handlową oraz za ujawnienie wszelkich informacji o towarach, działalności firmy i relacjach z klientami. Informacje o właściwościach produktów lub oświadczenia ustne pracowników STIRODESIGN EOOD nie są dla niego wiążące, z wyjątkiem przypadku ich wyraźnego pisemnego potwierdzenia przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy.

9.9. Niniejsze OWS zostaną dołączone do Umowy i będą interpretowane zgodnie z prawem Republiki Bułgarii.

9.10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z Umową i niniejszymi OWU będą rozstrzygane w drodze negocjacji, aw przypadku braku porozumienia spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia sądu właściwego dla siedziby STIRODESIGN EOOD.

  1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

10.1. STIRODESIGN EOOD przestrzega zasad ochrony danych osobowych w oparciu o wymogi ustawy LPPD oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

10.2 Informacje dotyczące użytkowników strony internetowej STIRODESIGN EOOD oraz klientów i kontrahentów zawarte w bazie danych STIRODESIGN EOOD nie mogą być udostępniane osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą użytkownika, klientów i kontrahentów i/lub zgodnie z prawa bułgarskiego i europejskiego.

10.3. STIRODESIGN EOOD zbiera, przetwarza i przechowuje wyłącznie legalnie zebrane dane osobowe na warunkach wprowadzonej i wdrożonej w firmie Polityki Prywatności oraz Regulaminu Wewnętrznego.

10.4. Zawierając transakcję, nawiązując jakiekolwiek stosunki umowne z klientami i kontrahentami STIRODESIGN EOOD lub wchodząc na stronę internetową firmy przez konsumentów, wyrażają zgodę na gromadzenie, przechowywanie, przetwarzanie i udostępnianie osobom trzecim STIRODESIGN EOOD - w przypadku wyraźnych prawnych i podstawy prawne do tego, z poszanowaniem prawa bułgarskiego i europejskiego, ich danych osobowych, o ile jest to niezbędne do wypełnienia zobowiązań STIRODESIGN EOOD wynikających z zawartych umów. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych zebranych w związku z dostarczaniem towarów i usług w celach innych niż związane z legalną działalnością handlową STIRODESIGN EOOD może odbywać się wyłącznie w przypadkach wyraźnie przewidzianych przepisami prawa.

10.5. Osobom, których dane dotyczą (osobie, której dane dotyczą) przysługują prawa wynikające z rozporządzenia (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

błąd: