ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%
Име
ПАКЕТ

ТЕХНОКЛЕЈ - Еластичен леплив малтер на база на цемент, со оклопни влакна за вградување на декоративни елементи од EPS; XPS и PUR

КАРАКТЕРИСТИКИ
- Зафатнина - 1350 kg/m2;
- Густина на стврднат малтер - 1560 kg/m2;
- Пропорции на мешање (вода/сува смеса) - 0,25 l вода за 1 kg сува смеса;
- Јачина на лепило со основата (бетон) - 1000 kPa;
- Јачина на лепило на истегнување на EPS - 125 kPa (по 28 дена во стандардни услови), 120 kPa (по 3 циклуси на климатизација);
- Отворено време (јачина на затегнување) - 2,2 N/mm2 по 30 минути;
- Лизга - 0,3 mm;
- Водопропустливост (стапка на пренос на течност-вода) - 0,005 kg/m2 мин0.5;
- Дифузија на водена пареа (стапка на пренос на водена пареа) - 4.5*10-4 g/mdPa;
- Реакција на пожар - Класа А1;

грешка: