ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

ОПШТИ УСЛОВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

ОПШТИ УСЛОВИ ПО ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА НА СТОКИ

Овие Општи услови и услови („GTC“) се применуваат во односот помеѓу STIRODESIGN EOOD и неговиот клиент („Клиент“) за продажба на стоки според еден или повеќе договори за продажба („Договор“). Овие ГТЦ соодветно се применуваат и на други договорни односи помеѓу STIRODESIGN EOOD и Клиентот во врска со договори за дистрибуција, рамковни договори, договори за извршување и други во писмена форма, со кои се решаваат општи прашања за комерцијални трансакции меѓу нив. Одредбите на овие ГТЦ се применуваат и за договорите склучени во писмена форма и за договорите склучени усно, вкл. и со издавање на протокол за примопредавање, потврда за стоки, малопродажен документ, фактура или профактура. Овие ГТЦ се составен дел од Договорот помеѓу STIRODESIGN EOOD и Клиентот, кој може да се запознае со нив во секоја стационарна канцеларија на STIRODESIGN EOOD, каде што GTC се поставени на видно и достапно место, како и на веб-страницата STIRODESIGN. Ltd. Согласно член 298 од Трговскиот закон, општите услови на производителот важат за сите трансакции/договори на STIRODESIGN EOOD со клиент кој е трговец во смисла на CA.

  1. ИТЕМ

1.1. Согласно Договорот и овој, STIRODESIGN EOOD продава стоки на клиентот („Стоките“) и/или обезбедува перформанси опишани по вид, име, код, потпис, количина и цена во Договорот или во Продажниот документ, против цена утврдена од страна на Клиентот, плаќа во износ, на начин и услови наведени во него.

2.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЌАЊЕ

2.1. Цената на стоката е цената договорена писмено во Договорот, а доколку договорот е склучен усно - цената утврдена од STIRODESIGN EOOD од датумот на нејзиното склучување, прикажана во Продажниот документ.

2.2. Во цената не е вклучен данокот на додадена вредност за стоката, кој се наплаќа и посочува посебно според важечката легислатива.

2.3. Во цената се вклучени трошоците за товарење на стоката при нејзината испорака, доколку тоа се врши во магацините на STIRODESIGN EOOD. Во случај стоката да биде испорачана на локацијата на клиентот, транспортот и истоварот се на товар на клиентот, освен ако не е поинаку договорено.

2.4 Вредноста на транспортот на стоката во фактурата или во договорот може да се наведе одделно од вредноста на стоката.

2.5. Цената ја плаќа Клиентот во готово или со банкарски трансфер
банкарските сметки на СТИРОДИЗАЈН ЕООД, евидентирани во фактурата. во рамките на условите наведени во Договорот.

2.6. Во случај на договори склучени усно, како и во случај на договори во кои не е договорено одложено плаќање, цената целосно ќе ја плати Клиентот пред испораката на стоката.

2.7. STIRODESIGN EOOD може да постави кредитен лимит за клиентите на кои стоките им се продаваат според условите за одложено плаќање. Не е дозволено усно да се преговара за одложено плаќање.

2.8. STIRODESIGN EOOD може во секое време, по своја дискреција, да го промени поставениот кредитен лимит, без да ја наведе причината за тоа.

2.9. Доколку писмено е договорено одложено плаќање во Договорот, Клиентот е должен целосно или делумно да ја плати цената на стоката по нивната испорака, во рамките на условите наведени во Договорот или во Протоколот за примопредавање, Потврда за стоки, Продажен документ или фактура издадена од STIRODESIGN “Ltd. Во случај на разлики помеѓу Договорот и друг документ, Договорот ќе преовладува.

2.10. Во случај на доцнење за време и/или износот на кредитниот лимит според Договорот, или доцнење со плаќање надвор од договореното време и/или износ на продажба на стоки без писмен договор, STIRODESIGN EOOD има право да бара казни, камата за задоцнување, надоместок, такси и други износи предвидени во Договорот, а кога нема писмен договор, да се издаде известување за казна од 0,5% дневно на заостанатиот износ кој се плаќа заедно со неисплатената главнина во рок од три дена од издавањето.

2.11. Клиентот добива известувања за казни, камати за доцнење и сл. според точка 2.10. по факс, е-пошта, пошта или курир.

2.12. Во случај некој износ да не се плати во временските рокови наведени во Договорот во согласност со овие GTC, STIRODESIGN EOOD може да одбие да ја предаде стоката. Клиентот ја должи казната во договорените износи од точка 2.10, како и надоместок за сите штети што ја надминуваат, предизвикани на STIRODESIGN EOOD, до нејзината конечна исплата.

2.13. Сите износи според договорите, вклучително и договорите за одложено плаќање и усните договори - со издаден протокол за прифаќање-пренос, потврда за стока, документ за малопродажба или фактура, стануваат веднаш доспеани и доспеани од страна на клиентот, по појава на една од следниве околности:

 

(а) Клиентот го одложува плаќањето поради STIRODESIGN EOOD според трансакција или која било друга врска меѓу нив за период од повеќе од 30 (триесет) дена;

(б) Клиентот ги суспендира плаќањата на други добавувачи или признава, директно или индиректно, дека е несолвентен или презадолжен;

(в) против Клиентот се бара стечајна или неликвидна постапка;

(г) обврските на клиентот според договорите за кредит, заем или закуп склучени со друг доверител доспеваат пред време;

(д) извршувањето од друг доверител против Клиентот било неуспешно поради недостаток на ликвидни средства на Клиентот;

(ѓ) ќе се намали вредноста на обезбедувањето обезбедено за обезбедување на наведениот кредитен лимит на изложеноста на STIRODESIGN EOOD;

(е) други околности од кои е јасно дека Клиентот нема да може да ги исполни своите обврски од Договорот.

2.14. СТИРОДИЗАЈН ЕООД на Клиентот му издава даночна фактура во рамките на условите и во согласност со барањата на постојната законска регулатива. Во случај на промена на фиксниот курс помеѓу бугарскиот лев и еврото, вредноста на обврските на Клиентот се пресметува во евра според фиксирањето на BNB за денот на плаќањето.

  1. НАРАЧКИ

3.1. Барањето за купување на стока се врши однапред - или со испраќање писмена нарачка, испратена по факс, е-пошта, рачно, по пошта или усно - телефонски. Нарачката има сила на предлог за склучување на Договор според условите на овие ГТЦ помеѓу STIRODESIGN EOOD и Клиентот по тековните цени на стоките утврдени од STIRODESIGN EOOD.

3.2. Во рок од 24 часа STIRODESIGN EOOD го известува Клиентот усно и/или писмено за достапноста на стоката, а доколку стоката не е достапна во магацините на STIRODESIGN EOOD - за можноста, условите, условите и цената на нивното производство. Потврдата од STIRODESIGN EOOD се смета за прифаќање на предлогот за склучување на Договор од страна на клиентот, освен ако STIRODESIGN EOOD не побара дополнителна потврда на условите на Договорот, во кој случај се смета за склучен по приемот на таквата дополнителна потврда од Клиентот.

3.3. Договорот се смета за склучен во случаите наведени во претходните точки, а прифаќањето на ГТЦ се смета за целосна исплата на стоката, или авансно плаќање или испорака на стоката на клиентот / што и да се случи прво / и потпишување од Протоколот за предавање, прием на стоки, документ за малопродажба, фактура за испорака на стоката од страна на клиентот, вклучително и лицето што ги прима, се смета за прифаќање на условите за продажба наведени во документот.

3.4. STIRODESIGN EOOD не е одговорен за одложување на испораката на стоката:

а) Во случај на доставување на неточни информации од страна на Клиентот во пријавата или во Договорот, како и во случај на последователна измена на Договорот;

б) Во случај на доцнење на Клиентот да ги исполни своите обврски од Договорот, вкл. на ОУ;

в) за стоки за кои Клиентот е предупреден дека не се на залиха во STIRODESIGN EOOD во моментот на прифаќање на нарачката и се предмет на производство и/или испорака од трети лица;

г) Во случаи на виша сила.

  1. ИСПОРАКА НА СТОКА

4.1. Стоката се доставува до Клиентот во магацините на STIRODESIGN EOOD. Во случај тоа да е изречно договорено усно или писмено во Договорот, стоката може да се достави на друго место.

4.2. Стоката се доставува во пакувањето на производителот или во друго соодветно пакување или без него.

4.3. Товарот во магацините на STIRODESIGN EOOD го врши STIRODESIGN EOOD. Во случај да се договори стоката да биде испорачана на локацијата на Клиентот, истоварот ќе го изврши Клиентот или трети лица на негов трошок.

4.4. Стоката се предава според пописот - Протокол за примопредавање, Потврда за стока. Малопродажен документ, Фактура која содржи опис на стоката, само наспроти потписот на примачот, придружена со неговите три имиња, како и идентификациските ознаки на возилото на кое е натоварена стоката. Со потпишување на горенаведените документи, Клиентот потврдува дека ја примил стоката.

4.5. STIRODESIGN EOOD прифаќа дека лицето кое побарало испорака на стоката и ги ставило своите имиња и потпис во име на Клиентот е соодветно овластено да ги прими доколку:

- Клиентот однапред има поднесено Декларација за овластено лице, во која се наведени лицата кои имаат право да ја прифатат стоката и да потпишат за неа во име на клиентот.

Стоката се доставува до лице изрично наведено во Договорот, или

Се натоварени на возило во сопственост на Клиентот, соодветно изнајмено од Клиентот, или

- доколку за превозот е издаден товарен лист или друг транспортен документ во кој е наведено името на Клиентот како примач, или

- ако ги прими лице кое е вработено во Клиентот, изведувач според граѓански договори или е писмено овластено од Клиентот да ги прими, или

- од лице кое примило стоки најмалку двапати во претходниот период во име на клиентот, освен ако STIRODESIGN EOOD не е известено поинаку, или

- доколку поради други околности можел да смета дека испораката е побарана од лице овластено да ја прими стоката во име на Клиентот.

4.6. STIRODESIGN EOOD може да одбие да ја предаде стоката на лице за кое има причина да верува дека не е овластен од Клиентот да ја прими стоката.

4.7. Во случај кога стоката е испорачана на место различно од складиштето на STIRODESIGN EOOD, се смета дека стоката е испорачана доколку е истоварена на местото наведено во Договорот или во документот со кој патува стоката - сметка. на товарење, прием на стоки, итн.

4.8. Во случај клиентот да доцни да ја прими испораката повеќе од 5 / пет / дена по договорениот термин / или по покана, како и ако клиентот не ја плати целосно и навреме цената што треба за испорака, STIRODESIGN EOOD има право да го откаже договорот, освен ако доцнењето е негова вина.

4.9. Во случај стоката да биде испорачана на место различно од складиштето на СТИРОДИЗАЈН ЕООД, а на местото нема одредено лице кое ќе ја прими стоката во име на клиентот, СТИРОДИЗАЈН ЕООД има право да ја изврши испораката на начин наведен во чл. . 4.7. горе, или да ја врати стоката во својот магацин на сметка на Клиентот, бидејќи „СТИРОДИЗАЈН“ ДООЕЛ ќе ги има правата од претходниот член и во овој случај има право да ги прими од Клиентот трошоците направени за враќање на стоката. во магацинот на „СТИРОДИЗАЈН“ ЕООД / вклучително и нивно утовар и истовар /, како и трошоците за секој нивен нареден транспорт до местото назначено од Клиентот.

4.10. Соодветно ќе се применуваат претходните одредби за испорака и во случај договорено во Договорот или по инструкции на Клиентот, стоката ќе биде пренесена на трето лице различно од Клиентот. И покрај таквиот договор или инструкција, сите обврски од Договорот и овие ГТЦ остануваат кај Клиентот.

5.СОПСТВЕНОСТ И ПРЕНОС НА РИЗИК

5.1. Сопственоста на стоката се пренесува по целосно плаќање, освен ако не е платена во готово при купувањето. Во секој случај, ризикот преминува на Клиентот со испораката на стоката или нивната индивидуализирање или ако стоката треба да се транспортира надвор од складиштето на STIRODESIGN EOOD по нивното товарење, кое се случило порано, но доколку Клиентот не ја прифатил стоката. во времето договорено со Договорот или по покана (доколку не е договорен термин), не по вина на STIRODESIGN EOOD, ризикот преминува на Клиентот по истекот на рокот за испорака.

5.2. Во случаите од чл. 2.7. и 2.13. погоре, СТИРОДИЗАЈН ЕООД има право, но не и обврска, да добие итно враќање од клиентот на стоката, чија цена не е платена во наведениот рок за одложено плаќање и/или да преземе извршни дејствија против него и да преземат какви било правни дејствија за нивните права и интереси.

5.3. Клиентот дава согласност да преземе акција од страна на STIRODESIGN EOOD за да се добие поседување на стоката. Во случај на враќање на стоката, STIRODESIGN EOOD може да ги намали плаќањата што ги доспева Клиентот за вредноста на стоката од датумот на враќање, според состојбата во која се наоѓаат.

5.4. Во случај на враќање на стоката врз основа на претходниот член или врз основа на чл. 6.1.4. подолу или чл. 5.2. над ризикот преминува на STIRODESIGN EOOD со нивното пренесување.

6.1. ПРИГОВОРИ И ГАРАНЦИИ

6.1.1.       Жалби и гаранции за продажба на градежни производи. Клиентот е должен веднаш по приемот на стоката да ја прегледа стоката за видливи дефекти, некомплетност и друго непочитување на Договорот. Приговорите за видливи дефекти, некомплетност и други несовпаѓања може да важат во рок од 1 / еден / ден од испораката на стоката, во спротивно стоката се смета за одобрена. Приговорите за недостатоци и несогласувања кои се во спротивност со Протоколот за прифаќање-пренос, потврда за стока не се прифаќаат. Документ за малопродажба, фактура потпишана од Клиентот или од лицето кое ја примило стоката, како што е наведено во чл. 4 погоре. Сите поплаки треба да бидат придружени со релевантни документи и други утврдени докази, а на барање на STIRODESIGN EOOD, Клиентот е должен да обезбеди примероци од неисправна стока. STIRODESIGN EOOD не е одговорен за дефекти или други недоследности со Договорот што настанале по испораката на стоката, освен ако тие не се покриени со гаранција.

6.1.2. Квалитетот на стоката треба да одговара на спецификациите на производителот и STIRODESIGN EOOD ја потврдува соодветноста на стоката кога се предава на употреба според намената на производителот на стоката, во рамките на границите и работните параметри наведени од производителот. производителот. Клиентот е должен да се запознае со овие податоци пред да ја нарача стоката, а по нивното нарачка се смета дека е запознаен со нив. STIRODESIGN EOOD може да дава мислења и препораки за применливоста на стоките што ги продава и начинот на работа со нив, кои имаат карактер на совет и не се обврзувачки за другата страна.

6.1.3. Информациите содржани во техничките графикони на производите на STIRODESIGN EOOD се засноваат на знаењето и најновите технички достигнувања и искуство што ги има производителот од датумот на најновата верзија. Техничките препораки во врска со апликацијата, кои STIRODESIGN EOOD ги дава како поддршка на купувачите и работниците со производите произведени од него, не се обврзувачки и не се основа за договорно правни односи или дополнителни обврски кои произлегуваат од купопродажниот договор. Тие не ги ослободуваат Купувачите од потребата да ја проверат применливоста на самите производи според упатствата за секоја конкретна апликација. Како производител, STIRODESIGN Ltd. може да го гарантира квалитетот на производот, но не може да влијае на условите и начинот на неговата употреба. Примената на производот мора да ја врши квалификуван персонал.

 

6.1.4. Освен ако не е поинаку договорено во Договорот, гаранцијата на стоката ќе се признава само во случаи кога тоа е потребно со закон и во временските рокови утврдени со закон. Освен ако не е поинаку договорено во Договорот, гаранцијата (ако е обезбедена) покрива дефекти поради материјалот. Нема да бидат покриени никакви дефекти ако стоката не се користи како што е наменета од производителот, упатства за употреба или надвор од границите и работните параметри наведени од производителот, или се инсталирани или користени не во согласност со барањата на производителот, или се применуваат / инсталираат од неквалификуван персонал. Дефектите поради дејствија на трети лица не се покриени.

6.1.5. Во случаите во кои барањата на Клиентот од чл. 6.1.1., чл. 6.1.2. и чл. 6.1.3. горенаведеното е добро основано и соодветно докажано и STIRODESIGN EOOD тоа писмено му го потврди на Клиентот, STIRODESIGN EOOD се обврзува да ја комплетира / комплетира стоката или да обезбеди наместо неисправната стока најдоцна во рок од 30 (триесет) дена, нова стока од ист вид и количина, на сопствен трошок. Во случај да се обезбеди гаранција, гарантниот рок продолжува да тече од датумот на испорака на првично испорачаната (неисправна) стока. Во случај на поправка или замена, неисправната стока се враќа во STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Производителот, STIRODESIGN EOOD, во случај на прифатена жалба, презема гаранција до износот на вредноста на производите купени од купувачот.

6.2 Жалби и гаранции според TIS.

6.2.1. За да се издаде гаранција и да се почитува секое побарување на TIS, потребно е истото да се исполни само со компоненти на STIRODESIGN EOOD, во наведениот состав во согласност со Условите за издавање гаранција на компанија за интегрирани системи за топлинска изолација од STIRODESIGN EOOD и The технолошка инструкција за изградба на ТЕЦ.

6.2.2. Секое отстапување од условите во точка 6.2.1 доведува до одбивање да се издаде гаранција на компанијата и непочитување на каква било жалба.

6.2.3. Сите останати услови за издавање гаранција ТЕЦ и начинот на поднесување барања за истата се утврдени во Условите за издавање на компаниска гаранција за интегрирани ТИЦ од STIRODESIGN EOOD, кои Клиентот е должен однапред да ги прочита и да го изјави тоа со потпишување на Декларација на запознавање со документите.

6.2.4. По изградбата на ТЕЦ, претставник на STIRODESIGN EOOD (трговскиот застапник за регионот) испраќа информации за влезните материјали и оригиналот на потпишаната Декларација за запознавање со документите врз основа на кои се издава гаранцијата.

7. РЕКЛАМНИ МАТЕРИЈАЛИ.

7.1. Со цел да ги промовира своите производи и трговски марки, STIRODESIGN EOOD може да обезбеди рекламни материјали и производи на Клиентот, при што се применуваат овие GTC, освен ако страните немаат потпишано посебен експлицитен писмен договор или договор.

7.2. При предавањето на рекламните материјали и производи, страните потпишуваат Протокол за предавање, каде што ги опишуваат по вид, количина и вредност.

7.3 STIRODESIGN EOOD се обврзува да ги предаде рекламните материјали и производи во потребната опрема и да ги замени оние кои се со слаб квалитет доколку се вратат во рок од шест месеци од приемот. СТИРОДИЗАЈН ЕООД има право да врши контрола врз исполнувањето на обврските на Клиентот.

7.4. Клиентот има право да прима рекламни материјали и се обврзува да обезбеди услови за нивно правилно функционирање и складирање на начин што ќе обезбеди нивна последователна употреба на други сајтови. Клиентот се обврзува да користи рекламни производи и материјали за нивната намена и да не ги користи за промовирање на други производи освен производите на STIRODESIGN EOOD.

7.3. Во случај на одбивање или неможност да се користат рекламни материјали и производи, Клиентот е должен да ги врати во рок од 14 дена од известувањето дека не сака да ги користи во иднина, во состојба погодна за употреба за нивната намена. По враќањето, се составува Протокол за прифаќање и испорака, а во случај на отсуство или оштетување, STIRODESIGN EOOD има право да ги фактурира бескорисните или исчезнатите рекламни материјали и производи на Клиентот и тој мора да ги плати.

8. ПРЕСТАНОК

8.1. Договорот се раскинува:

(а) по истекот на периодот за кој е склучен или на основите вклучени во него;

б) со меѓусебен писмен договор на страните;

в) еднострано во случаите предвидени во овие ГТЦ;

8.2 По раскинувањето во согласност со точките а), б) или в) од претходниот член, сите износи за испораките на стоки стануваат веднаш доспеани и доспеани.

9.0 ОПШТИ ОДРЕДБИ

9.1. Овие GTC се однесуваат на сите договори склучени помеѓу STIRODESIGN EOOD и Клиентот, а страните сметаат дека Клиентот ги прочитал и прифатил доколку овие GTC се прикажани на видно место во канцелариите на STYRODESIGN EOOD или се откриени на веб-страницата на STIRODESIGN EOOD, како и доколку Клиентот има потпишано писмен договор со STIRODESIGN EOOD, во кој експлицитно е наведено дека, покрај конкретните договори, важат и правилата на општите услови. Овие ГТЦ важат за сите неписмени договори како и за сите договори за кои се напишани само протоколи за прифаќање и пренос, потврди на стоки, документи за малопродажба, фактури, а страните сметаат дека клиентот/неговиот застапник е запознаен со нив и ги прифатил. во моментот на потпишување од негова страна на некој од документите наведени погоре.

9.2. Секоја измена на овие ГТЦ се применува на договорите склучени по датумот на неговото донесување и на постојните договори - по известувањето за промените на страницата на STIRODESIGN EOOD, а Клиентот се смета дека ги прифатил доколку во рок од еден месец не приговори и писмено не го изјави своето несогласување.

9.3. Во случаи кога е поставен кредитен лимит за Клиентот, STIRODESIGN EOOD може да бара и Клиентот е должен да му обезбеди на STIRODESIGN EOOD сите информации што STIRODESIGN EOOD ги одредува по своја дискреција во врска со комерцијалната активност и финансиската состојба на Клиентот, и доколку оваа информација не е јавна, STIRODESIGN EOOD ќе ја третира како доверлива.

9.4. Клиентот потврдува дека во текот на неговите трговски односи со STIRODESIGN EOOD, копијата од секој писмен документ издаден од него, кој бил примен по факс, е-пошта или зачуван електронски на серверот на STIRODESIGN EOOD во врска со договорот или со овој ГТЦ, вклучително и во врска со нивното докажување, се смета за валиден оригинален писмен документ, а не копија.

9.5. СТИРОДИЗАЈН ЕООД има право, по сопствена дискреција, да пренесе кое било од своите права и обврски во овој Договор на трето лице, за што трансферот Клиентот ќе биде писмено известен во рок од 3 работни дена. Со потпишување на Договорот, Клиентот ја дава својата неотповиклива согласност за таков пренос. Клиентот нема право да ги пренесе своите права или обврски од договорот на трето лице без писмена согласност од STIRODESIGN EOOD.

9.6. Во случај некој од членовите од Договорот или од овие GTC да се покаже како неважечки, неприменлив или неважечки според важечкиот закон, тоа нема да го поништи целиот Договор. Ставот за кој станува збор ќе се толкува во согласност со законот, волјата на страните и целите на Договорот.

9.7. Договорот може да се измени само со изречна писмена согласност од двете страни. Доколку Договорот е склучен усно, тој може да биде изменет со изречна согласност на двете страни, изразена усно.

9.8. Клиентот се обврзува да ги чува во комерцијална тајна сите услови (трговски попусти, поединечни ценовни понуди итн.) договорени во рамковните и поединечните договори склучени со STIRODESIGN EOOD. При издавање на такви информации од трети лица или вработени во STIRODESIGN EOOD, одговорноста е лична. Високото раководство и продажниот персонал на STIRODESIGN EOOD се поучени и сноси лична одговорност за откривање на околности кои се деловна тајна и за откривање какви било информации за стоката, активностите на компанијата и односите со клиентите. Информациите за квалитетите на производите или усните изјави на вработените во СТИРОДИЗАЈН ЕООД не се обврзувачки за него, освен во случај на нивна експлицитна писмена потврда од лице кое има право да ја застапува компанијата.

9.9. Овие ГТЦ ќе бидат приложени кон Договорот и истите ќе се толкуваат во согласност со законите на Република Бугарија.

9.10. Сите спорови кои можат да произлезат во врска со Договорот и овие ГТЦ ќе се решаваат со преговори, а во случај да не се постигне договор, спорот ќе биде упатен до надлежниот суд во седиштето на СТИРОДИЗАЈН ЕООД.

  1. ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

10.1. STIRODESIGN EOOD ги исполнува правилата за заштита на личните податоци врз основа на барањата на ЗСЗД и Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот парламент и на Советот од 27 април 2016 година за заштита на поединци во однос на обработката на личните податоци и за слободното движење на таквите податоци.

10.2 Информациите кои се однесуваат на корисниците на веб-страницата на STIRODESIGN EOOD и клиентите и изведувачите содржани во базата на податоци на STIRODESIGN EOOD не смеат да се даваат на трети страни, освен со изречна согласност на корисникот, клиентите и изведувачите и / или според бугарските и европските закони.

10.3. STIRODESIGN EOOD собира, обработува и складира само легално собрани лични податоци според условите на Политиката за приватност и внатрешните правила воведени и имплементирани во компанијата.

10.4. Со склучување трансакција, влегување во какви било договорни односи на клиентите и изведувачите на STIRODESIGN EOOD или внесување на веб-страницата на компанијата од страна на потрошувачите, тие даваат согласност на STIRODESIGN EOOD да собира, складира, обработува и обезбедува на трети лица - во случај на експлицитни правни и законски основи за тоа, почитувајќи го бугарското и европското законодавство, нивните лични податоци, доколку тоа е неопходно за исполнување на обврските на СТИРОДИЗАЈН ЕООД по склучени договори. Употребата и обработката на личните податоци собрани во врска со обезбедувањето стоки и услуги за цели различни од оние поврзани со правните комерцијални активности на STIRODESIGN EOOD може да се врши само во случаи изрично предвидени со закон.

10.5. Субјектите на податоците (субјектот на податоците) имаат права според Регулативата (ЕУ) 2016/679 за заштита на личните податоци и Законот за заштита на личните податоци.

 

грешка: