ПРОДАЖБА СО ПОПУСТ ДО 80%

европска програма

европска програма

STIRODESIGN EOOD е корисник според договор за грант и го спроведува проектот BG16RFOP002-2.073-26415-С01 „Надминување на недостигот од средства и недостаток на ликвидност предизвикани од епидемијата на COVID-19“, во процедура BG16R002 Поддршка на микро и мали претпријатија надминување на економските последици од пандемијата COVID-2.073, финансирана во рамките на Оперативната програма „Иновации и конкурентност“ со средства обезбедени од Европскиот фонд за регионален развој и од националниот буџет.

Проектот е насочен кон обезбедување оперативен капитал за бугарските микро и мали претпријатија за справување со последиците од пандемијата COVID-19, постигнување позитивен ефект во надминување на економските последици од пандемијата COVID-19 и стабилност на работните места. Добиеното финансирање во рамките на проектот ќе обезбеди одржливост на нарушената ликвидност на компанијата, како резултат на економските последици од пандемијата COVID-19. Ќе се обезбеди стабилност и одржливост на компанијата, зачувување на работните места и персоналот.

Вкупната вредност на прифатливите трошоци на проектот изнесува 10000 лева, од кои 8500 лева се европски, а 1500 лева се национално кофинансирање.

Рокот за реализација на проектните активности е 30.12.2020 година.

 

–––––––––––-–––––– www.eufunds.bg ––––––––––––––––– 

Проект  BG16RFOP002-2.073-26415-С01, финансирана од Оперативната програма „Иновации и конкурентност“, кофинансирана од Европската Унија преку Европскиот фонд за регионален развој.

грешка: