იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

სვეტის ბაზები

ფუძე არის ძირი, საფეხური ან ბალიშები სვეტის, სვეტის ან პილასტრის ქვეშ, განსხვავებული არქიტექტურული დიზაინით (ცილინდრის სახით, პარალელეპიპედის სახით, შეჭრილი კონუსით და სხვ.) და სხვადასხვა სიმაღლით.

შეცდომა: