იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

ᲙᲝᲜᲤᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲝᲑᲘᲡ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

ᲙᲝᲜᲤᲘᲓᲔᲜᲪᲘᲐᲚᲣᲠᲝᲑᲘᲡ ᲞᲝᲚᲘᲢᲘᲙᲐ

ამ ვებსაიტს www.styrodesign.eu („ვებგვერდი“) ეკუთვნის და მართავს STIRODESIGN EOOD. ჩვენ გვესმის, რომ, როგორც ჩვენი ვებსაიტის ვიზიტორს, შეიძლება გქონდეთ შეკითხვები თქვენს მიერ მოწოდებული ინფორმაციის შესახებ და როგორ ვამუშავებთ მას.

ვინაიდან ჩვენ პატივს ვცემთ თქვენი პირადი ინფორმაციისა და მონაცემების კონფიდენციალურობის უფლებას, გვსურს გამოვიყენოთ ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა, რათა აგიხსნათ რა ინფორმაციას ვაგროვებთ ვებსაიტზე და როგორ ვიყენებთ მას. ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა ვრცელდება მხოლოდ ამ ვებსაიტის მეშვეობით შეგროვებულ ინფორმაციაზე და არ ვრცელდება STIRODESIGN EOOD-ის მიერ შეგროვებულ და დამუშავებულ ინფორმაციაზე სხვა კანონიერი საშუალებების საფუძველზე, რომლებიც ექვემდებარება სხვა სახის რეგულაციას.

იმისათვის, რომ ისარგებლოთ ჩვენს მიერ მოწოდებული ელექტრონული სერვისით, თქვენ უნდა ყურადღებით წაიკითხოთ მთელი ტექსტი და მიიღოთ შემდეგი კონფიდენციალურობის პოლიტიკა. თუ არ ეთანხმებით ერთ ან რამდენიმე ჩამოთვლილ წესს, გთხოვთ, არ გამოიყენოთ ეს საიტი.

რა პერსონალურ მონაცემებს ვამუშავებთ

ჩვენი ელექტრონული სერვისით სარგებლობის მიზნით, ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. ჩვენ გვჭირდება ისინი, რათა ვუპასუხოთ თქვენს შეკითხვებს საკონტაქტო ფორმის საშუალებით. შემდეგი მონაცემები გროვდება თქვენთვის:

• სახელი;
• ელექტრონული ფოსტა;
• დამატებით, შეგიძლიათ მიაწოდოთ თქვენი საკუთარი ტელეფონი.

თქვენ არ ხართ ვალდებული მიაწოდოთ პერსონალური ინფორმაცია, მაგრამ თუ უარს იტყვით ჩვენთვის საჭირო პერსონალური ინფორმაციის მიწოდებაზე, თქვენ ვერ შეძლებთ ისარგებლოთ ვებსაიტზე განთავსებული ელექტრონული სერვისით. თქვენ არ გჭირდებათ პირადი ინფორმაციის მიწოდება ვებსაიტის დასათვალიერებლად.
styrodesign.eu არ აგროვებს და არ ამუშავებს მონაცემებს, რომლებიც ავლენს რასობრივ, ეთნიკურ წარმომავლობას, პოლიტიკურ, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ შეხედულებებს, ისევე როგორც ჯანმრთელობასა და ადამიანის გენომთან დაკავშირებულ მონაცემებს.

ფსევდონიმიზებული მონაცემები

იმისათვის, რომ შევძლოთ თქვენს შეკითხვებზე პასუხის გაცემა, ჩვენ არქივში ვინახავთ ფსევდონიმით პერსონალურ მონაცემებს, კერძოდ თქვენს ელ.წერილს. ფსევდონიმური მონაცემები იმდენად შეცვლილია/დაშიფრულია, რომ მათი იდენტიფიცირება შეუძლებელია კონკრეტულ პირთან.

ანონიმური მონაცემები

იმისათვის, რომ მოგაწოდოთ უკეთესი სერვისი და გავაუმჯობესოთ ვებგვერდის მუშაობა, ვიყენებთ ანონიმურ ინფორმაციას მისი ვიზიტორების შესახებ.

ანონიმური მონაცემები არ იძლევა კონკრეტულ პირთან იდენტიფიკაციის საშუალებას. ეს შეიძლება შეიცავდეს:

• ქუქიების საიდენტიფიკაციო ნომერი;
• მოძრაობის წყაროსთან დაკავშირებული გეოგრაფიული მდებარეობა;
• გეოლოკაცია პირდაპირი მარკეტინგის ან რემარკეტინგის შემთხვევაში.
• საკონტაქტო ფორმის, ტელეფონის ან სხვა ონლაინ არხის მეშვეობით წარდგენილი განაცხადების იდენტიფიცირება;
• საკონტაქტო ფორმისა და ტელეფონით გაკეთებული შეკვეთების დასამუშავებლად;
• გამოგიგზავნოთ ინფორმაცია, თუ თქვენ გამოიწერეთ STIRODESIGN EOOD-ის საინფორმაციო ბიულეტენი;
• სტატისტიკური ანალიზისთვის, რომლის მიზნებისთვის გამოიყენება ანონიმური მონაცემები, რომლებიც არ შეიცავს პერსონალურ ინფორმაციას.

როგორ გამოიყენება თქვენ მიერ მოწოდებული მონაცემები

პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოება

styrodesign.eu ახორციელებს ზომებს მის მიერ დამუშავებული პერსონალური მონაცემების უსაფრთხოების, სისწორისა და დაცვის უზრუნველსაყოფად. ჩვენ მუდმივად ვაკვირდებით შენახულ ინფორმაციას და ვაკონტროლებთ მის დამუშავებას.
თქვენი მონაცემები ინახება პროგრამულ უზრუნველყოფაზე კონტროლირებად სერვერებზე და ფიზიკურ მედიაზე - მყარ დისკებზე, რომლებზეც შეზღუდული და მკაცრად კონტროლირებადი წვდომა არის უზრუნველყოფილი. თანამშრომლები, რომლებსაც ხელმისაწვდომობა აქვთ ტექნიკურ და პროგრამულ საშუალებებზე, ვალდებულნი არიან, ინფორმაცია კონფიდენციალურად განიხილონ.

styrodesign.eu-ს ვალდებულებები

• სანდო ტექნიკური ზომების მიღება თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე არასანქცირებული წვდომისგან დასაცავად;
• შეინარჩუნოს პერსონალური მონაცემების შეყვანის, შეცვლის, დამატების და წაშლის ტექნიკური შესაძლებლობა;
• მოგაწოდოთ უწყვეტი წვდომა მონაცემებზე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტექნიკური მიზეზები ან გარემოებები არ შეგვიშლის ხელს;
• არ მიაწოდოთ თქვენი მონაცემები მესამე მხარეებს მარკეტინგული მიზნებისთვის თქვენი მკაფიო თანხმობის გარეშე;
• წერილობით და მოტივირებული პასუხის გაცემა თქვენს წინააღმდეგობებზე მათი მიღებიდან 14 დღის განმავლობაში.
• ამ პოლიტიკის ცვლილების შემთხვევაში, ჩვენ შეგატყობინებთ დროულად და სათანადო წესით.

პერსონალური მონაცემების მიწოდება სუბკონტრაქტორებისთვის და მესამე პირებისთვის

styrodesign.eu აწვდის მის ხელთ არსებულ პერსონალურ და ანონიმურ მონაცემებს მესამე პირებს (რეგისტრირებულია ბულგარეთში ან სხვა წევრ სახელმწიფოში) მხოლოდ იმ მიზნებისთვის:

• დისტანციური გაყიდვის ხელშეკრულებების გაფორმება, საქონლის მიწოდება მომხმარებლის მიერ მითითებულ მისამართზე. ეს მოიცავს მონაცემების მიწოდებას ლიცენზირებული საფოსტო ოპერატორისთვის (კურიერის კომპანიისთვის) მკაცრად განსაზღვრული კონფიდენციალურობის პროცედურების მეშვეობით;
• ვებგვერდის გამოყენების სტატისტიკური ანალიზი.

სხვა პერსონალური მონაცემები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული კომერციულ საქმიანობასთან და ვებგვერდის გამოყენებასთან, არ უნდა მიეწოდოს პერსონალურ მონაცემებს, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ნორმატიული აქტი საპირისპირო არ არის გათვალისწინებული, ან თუ მომხმარებელი არ იძლევა თავის მკაფიო თანხმობას. გამონაკლისებია:

• სამართალდამცავი ორგანოები.
• STIRODESIGN EOOD-ის მიერ დამუშავებული თქვენს პერსონალურ მონაცემებზე წვდომის უფლება
• უფლება მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების შესაბამისი შესწორება, წაშლა ან დაბლოკვა და უფლება ნებისმიერ დროს გააპროტესტოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავება, როდესაც არსებობს ამის კანონიერი საფუძველი;
• უფლება იყოთ იყოთ ინფორმირებული, სანამ თქვენი პერსონალური მონაცემები პირველად იქნება გამჟღავნებული მესამე მხარეებისთვის ან მათი სახელით გამოყენებული იქნება პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის და მიეცეს შესაძლებლობა გააპროტესტოთ ასეთი გამჟღავნება და გამოყენება;
• პირდაპირი მარკეტინგის მიზნებისთვის თქვენი პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე უარის თქმის უფლება.

მომხმარებელთა უფლებები

თუ გსურთ თქვენი პერსონალური მონაცემების წვდომის ან შესწორების უფლების გამოყენება, შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ.

ქუქიების პოლიტიკა

ქუქი ფაილები არის მოკლე ტექსტური ფაილები ან ინფორმაციის მცირე პაკეტები, რომლებიც ინახება თქვენი ბოლო მოწყობილობის (კომპიუტერი, ტაბლეტი, ლეპტოპი ან მობილური ტელეფონი) ინტერნეტ ბრაუზერის მეშვეობით, როდესაც თქვენ სტუმრობთ სხვადასხვა საიტებსა და გვერდებს ინტერნეტში.

ქუქიების მთავარი მიზანია მომხმარებლის ცნობადი გახადოს ვებსაიტზე დაბრუნებისას. ქუქი-ფაილი არ დააზარალებს თქვენს კომპიუტერს და არც პერსონალური მონაცემები ინახება მისი გამოყენების შედეგად. ქუქიების გამოყენება აუცილებელია ჩვენი ვებსაიტის სრული გამოყენებისთვის.

ბრაუზერების უმეტესობას (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari და Google Chrome) აქვს ავტომატურად ჩართული ქუქიები. თქვენ მიერ გამოყენებული ბრაუზერის ნაგულისხმევი პარამეტრების შეცვლით, შეგიძლიათ განსაზღვროთ, ნებას რთავთ თუ არა თქვენს კომპიუტერში ქუქი-ფაილების წვდომას და რამდენად.

თუ რაიმე ცვლილებას არ განახორციელებთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით ბრაუზერის ნაგულისხმევ პარამეტრებს და ეთანხმებით ქუქიების ფუნქციების გააქტიურებას. თუ არ ეთანხმებით, შეცვალეთ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრები და შეზღუდეთ ან წაშალეთ ქუქიების ინსტალაციის ფუნქცია.

რა ქუქიები გამოიყენება ამ ვებსაიტზე

სესიის ქუქიები

ისინი საშუალებას გაძლევთ შეასრულოთ მნიშვნელოვანი ფუნქციები საიტზე, როგორიცაა განმეორებადი ფორმის ველის შენახვა ბრაუზერის სესიაში. ისინი არ ინახება თქვენს კომპიუტერში და წაიშლება ბრაუზერის სესიის დასრულებისას.

ქუქიები ანალიზისთვის

ეს არის მუდმივი ქუქიები და საშუალებას გვაძლევს ამოვიცნოთ ჩვენი საიტის განმეორებადი ანონიმური მომხმარებლები. ანონიმურ, შემთხვევით გენერირებულ იდენტიფიკატორთან შედარებით, შესაძლებელია დათვალიერების კონკრეტული ინფორმაციის ჩაწერა, როგორიცაა:

• როგორ მოხვდით საიტზე;
• რა გვერდები გაქვთ ნანახი;
• რა ვარიანტები აირჩიე და სად გაიარე ვებგვერდი.

ამ ინფორმაციის თვალყურის დევნება საშუალებას გვაძლევს გავაუმჯობესოთ საიტი და გამოვასწოროთ შეცდომები.

ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics ქუქიებს ანალიზის მიზნებისთვის. ჩვენ არ ვაწერთ რაიმე პირად ინფორმაციას, როგორც ამ პროცესის ნაწილი.

სარეკლამო ქუქიები

ჩვენ ვიყენებთ ამ ქუქის სარეკლამო კონტენტის სანახავად styrodesign.eu-ს გარეთ, რაც შეიძლება ახლოს თქვენს ინტერესებთან.

როგორ ვმართო ქუქიების გამოყენება

ყველა ბრაუზერი საშუალებას გაძლევთ მართოთ ქუქიები თქვენს ბრაუზერში სპეციალურად შექმნილი საქაღალდედან. თქვენ შეგიძლიათ დაბლოკოთ ქუქი-ფაილების მიღება, წაშალოთ მათი ნაწილი ან მთლიანად, ან დააყენოთ თქვენი პრეფერენციები ქუქიების გამოყენებამდე www-ზე ვიზიტამდე. styrodesign.eu. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ქუქიების წაშლა ან დაბლოკვა შეიძლება უარყოფითად იმოქმედოს ჩვენი ვებსაიტის ფუნქციებზე და, შესაბამისად, თქვენს მომხმარებლის გამოცდილებაზე.

ქუქიების გამორთვა ან დაბლოკვა

თუ არ იცით ბრაუზერის ტიპი და ვერსია, რომელსაც იყენებთ ინტერნეტ ბრაუზერში შესასვლელად, დააწკაპუნეთ „დახმარება“ მენიუზე ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ნაწილში და შემდეგ დააწკაპუნეთ ღილაკზე „შესახებ“, რომელიც აჩვენებს თქვენს ინფორმაციას. ვეძებ..

internet Explorer

Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0

დააწკაპუნეთ "ინსტრუმენტები" ოფციაზე ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ნაწილში, აირჩიეთ "ინტერნეტ პარამეტრები" და შემდეგ დააჭირეთ "კონფიდენციალურობას". შეამოწმეთ, რომ კონფიდენციალურობის დონის პარამეტრი არის საშუალო ან დაბალი. ამ პარამეტრით ბრაუზერში ჩართულია ქუქიები. პარამეტრების საშუალოზე დაყენებისას, ქუქი-ფაილები იბლოკება.

Google Chrome

დააწკაპუნეთ გასაღების ხატულაზე ბრაუზერის ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში და აირჩიეთ "პარამეტრები". დააწკაპუნეთ "მოწინავე პარამეტრების ჩვენება" ბოლოში და განათავსეთ "კონფიდენციალურობის" განყოფილებაში.
დააწკაპუნეთ „შინაარსის პარამეტრებზე“ და „ქუქიების“ განყოფილებაში აირჩიეთ „ადგილობრივი მონაცემების დაყენების ნება“, რათა ჩართოთ ქუქიების გამოყენება.

ქუქიების გამოსართავად, ჩართეთ ოფციები „საიტების დაბლოკვა ნებისმიერი მონაცემების დაყენებისგან“, „მესამე მხარის ქუქიების და საიტების მონაცემების დაბლოკვა“. (ჩემი ბრაუზერის დახურვისას ქუქიების და საიტის სხვა მონაცემების და დანამატების გასუფთავება).

Mozilla Firefox

დააწკაპუნეთ "ინსტრუმენტები" ბრაუზერის ფანჯრის ზედა ნაწილში და აირჩიეთ "ოფციები". შემდეგ მენიუში, რომელიც გამოჩნდება, აირჩიეთ "კონფიდენციალურობის" ხატულა. შეამოწმეთ „საიტებიდან ქუქიების მიღება“ ქუქიების ჩასართავად. თუ გსურთ ქუქიების გამორთვა, მოხსენით ამ ველის მონიშვნა.

safari

დააწკაპუნეთ გადაცემათა კოლოფის ხატულაზე, რომელიც მდებარეობს ბრაუზერის ფანჯრის ზედა მარჯვენა კუთხეში და აირჩიეთ "Preferences". დააჭირეთ "კონფიდენციალურობის" ხატულას მენიუში, რომელიც გამოჩნდება. შეამოწმეთ „მესამე მხარის და სარეკლამო ქუქიების დაბლოკვა“. თუ გსურთ ქუქიების სრულად გამორთვა, მონიშნეთ ველი „არასოდეს“.

გამორთეთ და დაბლოკეთ ბრაუზერის დამატებითი ქუქი-ფაილები

გარდა ამისა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრაუზერის ოფიციალური დანამატი. მას მხარს უჭერს ყველა ცნობილი ძმა. შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ მოდული აქ, ასევე იპოვოთ დეტალური ინფორმაცია მისი გამოყენების შესახებ.

ყველა ქუქი, რომელიც გამოიყენება ამ ვებსაიტზე, ავტომატურად იშლება / წაიშლება გარკვეული პერიოდის შემდეგ. ეს პერიოდი მერყეობს 2 წლამდე, კონკრეტული ქუქი-ფაილის დანიშნულების მიხედვით.

რემარკეტინგი და რეკლამა

რა არის რემარკეტინგი?

რემარკეტინგი არის ონლაინ რეკლამის ფორმა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ნახოთ პროდუქტებისა და სერვისების შესაბამისი შინაარსი styrodesign.eu-ს გარეთ. ჩვენს ვებსაიტს ეწვიეთ, მესამე მხარის ალგორითმი განსაზღვრავს რა გაინტერესებთ. შედეგად, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ სარეკლამო მესიჯი ბანერის ან ტექსტის სახით, რომელიც პირდაპირ ინტერესდება თქვენთვის.

ინახება თუ არა ჩემს შესახებ პირადი ინფორმაცია?

რემარკეტინგისა და რეკლამის მიზნებისთვის გამოიყენება ანონიმური ინფორმაცია სარეკლამო ქუქიებიდან. თქვენს შესახებ პერსონალური ინფორმაცია არ ინახება.

დაგვიკავშირდით კითხვებით თქვენი პერსონალური მონაცემების შესახებ

შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ შემდეგ მისამართზე:

• შეამოწმეთ და დაადასტურეთ თქვენი მონაცემების განახლება;
• თქვენი მონაცემების წაშლის სურვილი - „დავიწყების“ უფლება;
• მოითხოვეთ თქვენი მონაცემების თქვენთვის მოსახერხებელ ფორმატში მიწოდება;
• მოითხოვეთ დამუშავების დროებითი დაბლოკვა;
• საპროტესტო წარდგენა დამუშავების მეთოდებზე;
• მოითხოვეთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების დამუშავების შესახებ.

styrodesign.eu-სთან დაკავშირების გზები

დაგვიკავშირდით:

საკონტაქტო ფორმა;
• ელფოსტა: info @ styrodesign.eu