იყიდება ფასდაკლებით 80%-მდე

საქონლის გაყიდვის ხელშეკრულებების ზოგადი პირობები

საქონლის გაყიდვის ხელშეკრულებების ზოგადი პირობები

ეს ზოგადი წესები და პირობები („GTC“) ვრცელდება STIRODESIGN EOOD-სა და მის კლიენტს („კლიენტი“) შორის ურთიერთობაში საქონლის გაყიდვისას ერთი ან მეტი გაყიდვების ხელშეკრულებით („კონტრაქტი“). ეს GTC შესაბამისად ვრცელდება STIRODESIGN EOOD-სა და კლიენტს შორის სხვა საკონტრაქტო ურთიერთობებზე სადისტრიბუციო კონტრაქტებთან, ჩარჩო კონტრაქტებთან, შესრულების კონტრაქტებთან და სხვა წერილობით, რომლებიც აგვარებენ მათ შორის კომერციული გარიგების ზოგად საკითხებს. ამ GTC-ის დებულებები ვრცელდება როგორც წერილობით, ასევე ზეპირად დადებულ კონტრაქტებზე, მათ შორის. და გადაცემის პროტოკოლის, საქონლის ქვითრის, საცალო ვაჭრობის დოკუმენტის, ინვოისის ან პროფორმა ინვოისის გაცემით. ეს GTC არის STIRODESIGN EOOD-სა და კლიენტს შორის ხელშეკრულების განუყოფელი ნაწილი, რომელსაც შეუძლია გაეცნოს მათ STIRODESIGN EOOD-ის თითოეულ სტაციონალურ ოფისში, სადაც GTC განთავსებულია თვალსაჩინო და ხელმისაწვდომ ადგილას, ასევე STIRODESIGN-ის ვებსაიტზე. შ.პ.ს. კომერციული კანონის 298-ე მუხლის თანახმად, მწარმოებლის ზოგადი პირობები ვრცელდება STIRODESIGN EOOD-ის ყველა ტრანზაქციაზე/კონტრაქტზე კლიენტთან, რომელიც არის ტრეიდერი CA-ს მნიშვნელობით.

  1. ITEM

1.1. ხელშეკრულებისა და წინამდებარე ხელშეკრულების შესაბამისად, STIRODESIGN EOOD ყიდის საქონელს კლიენტზე („საქონელი“) და/ან უზრუნველყოფს შესრულებას, რომელიც აღწერილია ტიპის, დასახელების, კოდის, ხელმოწერის, რაოდენობისა და ფასის მიხედვით ხელშეკრულებაში ან გაყიდვის დოკუმენტში. კლიენტის მიერ დადგენილი ფასი იხდის მასში მითითებული ოდენობით, წესით და პირობებით.

2.ფასი და გადახდის მეთოდი

2.1. საქონლის ფასი არის ხელშეკრულებაში წერილობით შეთანხმებული ფასი, ხოლო თუ ხელშეკრულება იდება ზეპირად - STIRODESIGN EOOD-ის მიერ განსაზღვრული ფასი მისი დადების თარიღისთვის, ასახული გაყიდვების დოკუმენტში.

2.2. ფასში არ შედის დამატებული ღირებულების გადასახადი საქონელზე, რომელიც ირიცხება და მითითებულია ცალკე მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

2.3. ფასში შედის საქონლის მიწოდების დროს ჩატვირთვის ხარჯები, თუ ეს ხდება STIRODESIGN EOOD-ის საწყობებში. საქონლის კლიენტის ადგილზე მიტანის შემთხვევაში ტრანსპორტირება და გადმოტვირთვა ხდება კლიენტის ხარჯზე, თუ სხვა რამ არ არის შეთანხმებული.

2.4 საქონლის ტრანსპორტირების ღირებულება ინვოისში ან ხელშეკრულებაში შეიძლება მიეთითოს საქონლის ღირებულებისგან განცალკევებით.

2.5. ფასს იხდის კლიენტი ნაღდი ანგარიშსწორებით ან საბანკო გადარიცხვით
ინვოისში აღრიცხული STIRODESIGN EOOD-ის საბანკო ანგარიშები. ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში.

2.6. ზეპირად დადებული ხელშეკრულებების შემთხვევაში, ისევე როგორც ხელშეკრულებების შემთხვევაში, რომლებშიც არ არის შეთანხმებული გადავადებული გადახდა, ფასი სრულად უნდა გადაიხადოს კლიენტმა საქონლის მიწოდებამდე.

2.7. STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია დააწესოს საკრედიტო ლიმიტი იმ კლიენტებისთვის, რომლებსაც საქონელი ეყიდება გადავადებული გადახდის პირობებით. დაუშვებელია გადავადებულ გადახდაზე ზეპირად მოლაპარაკება.

2.8. STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია ნებისმიერ დროს, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს დადგენილი საკრედიტო ლიმიტი, ამის მიზეზის დასახელების გარეშე.

2.9. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულებაში წერილობით არის შეთანხმებული გადავადებული გადახდა, კლიენტი ვალდებულია გადაიხადოს საქონლის ფასი მთლიანად ან ნაწილობრივ მისი მიწოდების შემდეგ, ხელშეკრულებაში ან გადაცემის ოქმში, საქონლის ქვითარში მითითებული პირობების ფარგლებში. გაყიდვის დოკუმენტი ან ინვოისი გაცემული STIRODESIGN “Ltd. ხელშეკრულებასა და სხვა დოკუმენტს შორის სხვაობის შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება ხელშეკრულებას.

2.10. ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საკრედიტო ლიმიტის დროს და/ან დაგვიანების შემთხვევაში, ან შეთანხმებული დროის მიღმა გადახდის დაგვიანების შემთხვევაში და/ან საქონლის გაყიდვის ოდენობა წერილობითი ხელშეკრულების გარეშე, STIRODESIGN EOOD-ს უფლება აქვს მოითხოვოს ჯარიმები, პროცენტები. შეფერხება, კომპენსაცია, მოსაკრებლები და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სხვა თანხები, ხოლო წერილობითი ხელშეკრულების არარსებობის შემთხვევაში, ვადაგადაცილებულ თანხაზე დღეში 0,5%-იანი ჯარიმის ცნობა, გადასახდელი გადაუხდელ ძირთან ერთად გაფორმებიდან სამი დღის ვადაში.

2.11. კლიენტი იღებს შეტყობინებას ჯარიმების, დაგვიანების პროცენტის და ა.შ. 2.10 პუნქტის მიხედვით. ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით, ფოსტით ან კურიერის საშუალებით.

2.12. იმ შემთხვევაში, თუ რაიმე თანხა არ არის გადახდილი ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ვადებში ამ GTC-ის შესაბამისად, STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია უარი თქვას საქონლის გადაცემაზე. კლიენტს ეკისრება ჯარიმა შეთანხმებული ოდენობით 2.10 პუნქტით, ისევე როგორც ანაზღაურება STIRODESIGN EOOD-ისთვის მიყენებული ყველა ზიანისთვის მის საბოლოო გადახდამდე.

2.13. ყველა თანხა ხელშეკრულებით, მათ შორის გადავადებული გადახდის კონტრაქტები და ზეპირი კონტრაქტები - გაცემული გადაცემის ოქმი, საქონლის ქვითარი, საცალო დოკუმენტი ან ინვოისი, ხდება კლიენტის მიერ დაუყოვნებლივ გადასახდელი და გადასახდელი, ერთ-ერთი შემდეგი გარემოების დადგომისას:

 

(ა) კლიენტი აჭიანურებს STIRODESIGN EOOD-ის გამო ტრანზაქციას ან მათ შორის რაიმე სხვა ურთიერთობას 30 (ოცდაათ) დღეზე მეტი ვადით;

(ბ) კლიენტი აჩერებს გადახდებს სხვა მომწოდებლებს ან აღიარებს, პირდაპირ თუ ირიბად, რომ გადახდისუუნაროა ან ზედმეტად ვალია;

(გ) კლიენტის მიმართ მოითხოვება გაკოტრების ან გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება;

(დ) სხვა კრედიტორთან დადებული საკრედიტო, სესხის ან იჯარის ხელშეკრულებებით კლიენტის ვალდებულებები ვადაზე ადრე დგება;

(ე) სხვა კრედიტორის მიერ კლიენტის წინააღმდეგ აღსრულება წარუმატებელი აღმოჩნდა კლიენტის ლიკვიდური აქტივების ნაკლებობის გამო;

ვ) უნდა შემცირდეს STIRODESIGN EOOD-ის ექსპოზიციის განსაზღვრული საკრედიტო ლიმიტის უზრუნველსაყოფად უზრუნველყოფილი უზრუნველყოფის ღირებულება;

(ზ) სხვა გარემოებები, საიდანაც ირკვევა, რომ კლიენტი ვერ შეძლებს ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებას.

2.14. STIRODESIGN EOOD კლიენტს გასცემს საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურას მოქმედი კანონმდებლობის ვადებში და მოთხოვნების შესაბამისად. ბულგარულ ლევსა და ევროს შორის ფიქსირებული გაცვლითი კურსის შეცვლის შემთხვევაში, კლიენტის ვალდებულებების ღირებულება გამოითვლება ევროში BNB-ის დაფიქსირების მიხედვით გადახდის დღისთვის.

  1. შეკვეთები

3.1. საქონლის შეძენის მოთხოვნა ხდება წინასწარ - ან წერილობითი შეკვეთის გაგზავნით, გაგზავნილი ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით, ხელით, ფოსტით, ან ზეპირად - ტელეფონით. შეკვეთას აქვს წინადადების ძალა ამ GTC-ის პირობების მიხედვით STIRODESIGN EOOD-სა და კლიენტს შორის ხელშეკრულების დადების შესახებ STIRODESIGN EOOD-ის მიერ განსაზღვრული საქონლის მიმდინარე ფასებით.

3.2. 24 საათის განმავლობაში STIRODESIGN EOOD აცნობებს კლიენტს ზეპირად და/ან წერილობით საქონლის ხელმისაწვდომობის შესახებ, ხოლო თუ საქონელი არ არის ხელმისაწვდომი STIRODESIGN EOOD-ის საწყობებში - მათი წარმოების შესაძლებლობის, პირობების, ვადების და ფასის შესახებ. STIRODESIGN EOOD-ისგან დადასტურება ითვლება კლიენტის მიერ ხელშეკრულების დადების წინადადების მიღებად, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც STIRODESIGN EOOD არ ითხოვს ხელშეკრულების პირობების დამატებით დადასტურებას, რა შემთხვევაშიც იგი დადებულად ითვლება კლიენტისგან ასეთი დამატებითი დასტურის მიღებისთანავე.

3.3. ხელშეკრულება დადებულად ითვლება წინა პუნქტებში მითითებულ შემთხვევებში, ხოლო GTC-ის მიღება ითვლება საქონლის სრულ გადახდად, ან წინასწარ გადახდად ან საქონლის კლიენტისთვის მიწოდებად / რაც პირველი მოხდება / და ხელმოწერა. გადაცემის ოქმის, საქონლის ქვითრის, საცალო ვაჭრობის დოკუმენტის, კლიენტის მიერ საქონლის მიმღების პირის ჩათვლით, საქონლის მიწოდების ინვოისი ითვლება დოკუმენტში მითითებული რეალიზაციის პირობების მიღებად.

3.4. STIRODESIGN EOOD არ არის პასუხისმგებელი საქონლის მიწოდების დაგვიანებაზე:

ა) კლიენტის მიერ განცხადებაში ან ხელშეკრულებაში არასწორი ინფორმაციის წარდგენის, აგრეთვე ხელშეკრულების შემდგომი ცვლილების შემთხვევაში;

ბ) კლიენტის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეფერხების შემთხვევაში, მ.შ. OU-ზე;

გ) საქონელზე, რომლისთვისაც კლიენტი გაფრთხილებულია, რომ შეკვეთის მიღების დროს არ არის მარაგში STIRODESIGN EOOD და ექვემდებარება წარმოებას ან/და მიწოდებას მესამე მხარის მიერ;

დ) ფორსმაჟორულ შემთხვევებში.

  1. საქონლის მიწოდება

4.1. საქონელი მიეწოდება კლიენტს STIRODESIGN EOOD-ის საწყობებში. იმ შემთხვევაში, თუ ეს პირდაპირ არის შეთანხმებული ზეპირად ან წერილობით კონტრაქტში, საქონლის მიწოდება შესაძლებელია სხვაგან.

4.2. საქონელი მიწოდებული უნდა იყოს მწარმოებლის შეფუთვაში ან სხვა შესაფერის შეფუთვაში ან მის გარეშე.

4.3. STIRODESIGN EOOD-ის საწყობებში დატვირთვას ახორციელებს STIRODESIGN EOOD. იმ შემთხვევაში, თუ შეთანხმებულია, რომ საქონელი გადაეცემა კლიენტის საიტზე, გადმოტვირთვა განხორციელდება კლიენტის ან მესამე პირების მიერ მისი ხარჯებით.

4.4. საქონელი გადაეცემა ინვენტარის მიხედვით - გადაცემის ოქმი, საქონლის ქვითარი. საცალო ვაჭრობის დოკუმენტი, საქონლის აღწერის შემცველი ანგარიშ-ფაქტურა, მხოლოდ მიმღების ხელმოწერის საწინააღმდეგოდ, რომელსაც თან ახლავს მისი სამი დასახელება, ასევე სატრანსპორტო საშუალების საიდენტიფიკაციო ნიშნები, რომელზედაც დატვირთულია საქონელი. ზემოაღნიშნულ დოკუმენტებზე ხელმოწერით მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მიიღო საქონელი.

4.5. STIRODESIGN EOOD აღიარებს, რომ პირი, რომელმაც მოითხოვა საქონლის მიწოდება და დაადო თავისი სახელები და ხელმოწერა კლიენტის სახელით, სათანადოდ არის უფლებამოსილი მიიღოს ისინი, თუ:

- კლიენტმა წინასწარ წარადგინა დეკლარაცია უფლებამოსილი პირისთვის, რომელშიც მითითებულია პირები, რომლებსაც უფლება აქვთ მიიღონ საქონელი და ხელი მოაწერონ მას კლიენტის სახელით.

საქონელი მიეწოდება ხელშეკრულებაში პირდაპირ მითითებულ პირს, ან

დატვირთულია კლიენტის საკუთრებაში არსებულ, შესაბამისად კლიენტის მიერ დაქირავებულ ავტომობილზე, ან

- თუ ტრანსპორტირებისთვის გაიცემა სატრანსპორტო ბილეთი ან სხვა სატრანსპორტო დოკუმენტი, რომელშიც მითითებულია კლიენტის სახელი, როგორც ტვირთმიმღები, ან

- თუ ისინი მიიღება პირის მიერ, რომელიც არის კლიენტის თანამშრომელი, კონტრაქტორი სამოქალაქო ხელშეკრულებით ან კლიენტის მიერ არის წერილობით უფლებამოსილი მიიღოს ისინი, ან

- პირის მიერ, რომელმაც მიიღო საქონელი წინა პერიოდში მინიმუმ ორჯერ კლიენტის სახელით, თუ STIRODESIGN EOOD სხვაგვარად არ იყო გაფრთხილებული, ან

- თუ სხვა გარემოებიდან გამომდინარე მას შეეძლო ჩაეთვალა, რომ მიწოდება მოითხოვა კლიენტის სახელით საქონლის მიღებაზე უფლებამოსილი პირის მიერ.

4.6. STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია უარი თქვას საქონლის გადაცემაზე იმ პირისთვის, ვისთვისაც მას აქვს საფუძველი იფიქროს, რომ იგი არ არის უფლებამოსილი კლიენტის მიერ საქონლის მიღებაზე.

4.7. იმ შემთხვევაში, როდესაც საქონელი მიწოდებულია STIRODESIGN EOOD-ის საწყობის გარდა სხვა ადგილას, ითვლება, რომ საქონელი მიტანილია, თუ იგი გადმოიტვირთა ხელშეკრულებაში მითითებულ ადგილზე ან დოკუმენტში, რომლითაც საქონელი მიემგზავრება - ქვითარი. ტვირთის, საქონლის მიღება და ა.შ.

4.8. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი აჭიანურებს მიწოდების მიღებას შეთანხმებული ვადის გასვლიდან 5 / ხუთ / დღეზე მეტი ხნის შემდეგ / ან მოწვევის შემდეგ, ასევე თუ კლიენტი სრულად და დროულად არ გადაიხდის მიწოდების ფასს, STIRODESIGN EOOD უფლება აქვს გააუქმოს ხელშეკრულება, თუ დაგვიანება მისი ბრალი არ არის.

4.9. იმ შემთხვევაში, თუ საქონლის მიწოდება ხდება STIRODESIGN EOOD-ის საწყობის გარდა სხვა ადგილას და ადგილზე არ არის ზუსტი პირი, რომელიც მიიღებს საქონელს კლიენტის სახელით, STIRODESIGN EOOD-ს უფლება აქვს განახორციელოს მიწოდება ხელოვნებაში მითითებული წესით. . 4.7. ზემოთ, ან დააბრუნოს საქონელი თავის საწყობში კლიენტის ხარჯზე, რადგან შპს „სტიროდეზაინს“ ექნება წინა მუხლით გათვალისწინებული უფლებები და ამ შემთხვევაში უფლებამოსილია მიიღოს მომხმარებლისგან საქონლის დაბრუნებისთვის გაწეული ხარჯები. "STIRODESIGN" EOOD-ის საწყობში / მათი ჩატვირთვა-გადმოტვირთვის ჩათვლით /, ასევე კლიენტის მიერ მითითებულ ადგილზე მათი ყოველი შემდგომი ტრანსპორტირების ხარჯები.

4.10. მიწოდების შესახებ წინა დებულებები შესაბამისად გამოიყენება და ხელშეკრულებით ან კლიენტის მითითებით შეთანხმების შემთხვევაში, საქონელი გადაეცემა მესამე პირს, გარდა კლიენტისა. მიუხედავად ასეთი შეთანხმებისა თუ ინსტრუქციისა, ხელშეკრულებითა და ამ GTC-ით გათვალისწინებული ყველა ვალდებულება რჩება კლიენტთან.

5.საკუთრება და რისკის გადაცემა

5.1. საქონელზე საკუთრება გადადის სრული გადახდის შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა ნაღდი ფულით არის გადახდილი შეძენის დროს. ნებისმიერ შემთხვევაში, რისკი გადადის კლიენტზე საქონლის მიწოდებით ან მათი ინდივიდუალიზებით, ან თუ საქონელი უნდა გადაიტანოს STIRODESIGN EOOD-ის საწყობის გარეთ მათი ჩატვირთვის შემდეგ, რაც მოხდა ადრე, მაგრამ თუ კლიენტმა არ მიიღო საქონელი. კონტრაქტთან შეთანხმებულ ვადაში ან მოწვევის შემდეგ (თუ ვადა არ არის შეთანხმებული), STIRODESIGN EOOD-ის ბრალი არ არის, რისკი გადადის კლიენტზე მიწოდების ვადის გასვლისთანავე.

5.2. ხელოვნებაში მოცემულ შემთხვევებში. 2.7. და 2.13. ზემოთ, STIRODESIGN EOOD-ს აქვს უფლება, მაგრამ არა ვალდებულება, მიიღოს დაუყოვნებელი დაბრუნება საქონლის მომხმარებლისგან, რომლის ფასი არ არის გადახდილი მითითებულ ვადაში გადავადებული გადახდისთვის და/ან განახორციელოს სააღსრულებო ზომები მის მიმართ და განახორციელონ რაიმე სამართლებრივი ქმედება მათი უფლებებისა და ინტერესების შესახებ.

5.3. კლიენტი თანახმაა, მიიღოს ზომები STIRODESIGN EOOD-ის მიერ საქონლის ფლობის მისაღებად. საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში, STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია შეამციროს კლიენტის მიერ გადასახდელი გადასახადები საქონლის ღირებულებით დაბრუნების თარიღისთვის, იმ მდგომარეობის მიხედვით, რომელშიც ის იმყოფება.

5.4. საქონლის დაბრუნების შემთხვევაში წინა მუხლის ან ხელოვნების ძალით. 6.1.4. ქვემოთ ან ხელოვნება. 5.2. ზემოთ რისკი გადადის STIRODESIGN EOOD-ზე მათი გადაცემით.

6.1. საჩივრები და გარანტიები

6.1.1.       საჩივრები და გარანტიები სამშენებლო პროდუქციის რეალიზაციაზე. მომხმარებელი ვალდებულია საქონლის მიღებისთანავე შეამოწმოს საქონელი შესამჩნევი დეფექტების, არასრულყოფილების და ხელშეკრულების სხვა შეუსაბამობის გამო. ხილული დეფექტების, არასრულყოფილების და სხვა შეუსაბამობების შესახებ საჩივრები შეიძლება ძალაში იყოს საქონლის მიწოდებიდან 1/ერთი/დღეში, წინააღმდეგ შემთხვევაში საქონელი ითვლება დამტკიცებულად. საჩივრები ხარვეზებზე და შეუსაბამობებზე, რომლებიც ეწინააღმდეგება მიღება-გადაცემის ოქმს, სასაქონლო ქვითარს, არ მიიღება. საცალო ვაჭრობის დოკუმენტი, ინვოისი ხელმოწერილი მომხმარებლის ან პირის მიერ, რომელმაც მიიღო საქონელი, როგორც ეს მითითებულია ხელოვნებაში. 4 ზემოთ. ყველა საჩივარს უნდა დაერთოს შესაბამისი დოკუმენტაცია და სხვა დადგენილი მტკიცებულება, ხოლო STIRODESIGN EOOD-ის მოთხოვნით, მომხმარებელი ვალდებულია მიაწოდოს დეფექტური საქონლის ნიმუშები. STIRODESIGN EOOD არ არის პასუხისმგებელი დეფექტებზე ან კონტრაქტთან სხვა შეუსაბამობებზე, რომლებიც წარმოიშვა საქონლის მიწოდების შემდეგ, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ისინი დაფარულია გარანტიით.

6.1.2. საქონლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს მწარმოებლის სპეციფიკაციას და STIRODESIGN EOOD ადასტურებს საქონლის ვარგისიანობას, როდესაც გადაეცემა გამოსაყენებლად საქონლის მწარმოებლის დანიშნულებისამებრ, მწარმოებლის მიერ მითითებულ ლიმიტებსა და ოპერაციულ პარამეტრებში. სხვა მოთხოვნები მწარმოებელი. მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს ამ მონაცემებს საქონლის შეკვეთამდე, ხოლო შეკვეთის შემდეგ ითვლება ნაცნობად. STIRODESIGN EOOD-ს შეუძლია მისცეს მოსაზრებები და რეკომენდაციები მის მიერ გაყიდული საქონლის გამოსაყენებლად და მათთან მუშაობის წესთან დაკავშირებით, რომელსაც აქვს რჩევის ხასიათი და არ არის სავალდებულო მეორე მხარისთვის.

6.1.3. STIRODESIGN EOOD პროდუქციის ტექნიკურ სქემებში მოცემული ინფორმაცია ეფუძნება ცოდნას და უახლეს ტექნიკურ მიღწევებსა და გამოცდილებას, რომელიც მწარმოებელს აქვს უახლესი ვერსიის თარიღისთვის. ტექნიკური რეკომენდაციები აპლიკაციასთან დაკავშირებით, რომელსაც STIRODESIGN EOOD იძლევა მყიდველებისა და მის მიერ წარმოებული პროდუქციის მუშაკების მხარდასაჭერად, არასავალდებულოა და არ წარმოადგენს სახელშეკრულებო სამართლებრივი ურთიერთობის ან ნასყიდობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე დამატებით ვალდებულებებს. ისინი არ ათავისუფლებენ მყიდველებს პროდუქციის გამოყენებადობის შემოწმების აუცილებლობისგან, თითოეული კონკრეტული განაცხადის ინსტრუქციის მიხედვით. როგორც მწარმოებელს, შპს STIRODESIGN-ს შეუძლია პროდუქციის ხარისხის გარანტია, მაგრამ ვერ ახდენს გავლენას მისი გამოყენების პირობებსა და წესზე. პროდუქტის გამოყენება უნდა განხორციელდეს კვალიფიციური პერსონალის მიერ.

 

6.1.4. თუ ხელშეკრულებით სხვაგვარად არ არის შეთანხმებული, საქონლის გარანტია აღიარებულია მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც ამას მოითხოვს კანონი და კანონით დადგენილ ვადებში. თუ ხელშეკრულებაში სხვა რამ არ არის შეთანხმებული, გარანტია (თუ გათვალისწინებულია) მოიცავს მასალის გამო დეფექტებს. არანაირი ხარვეზი არ დაიფარება, თუ საქონელი არ გამოიყენება მწარმოებლის მიერ დანიშნულებისამებრ, გამოყენების ინსტრუქციას ან მწარმოებლის მიერ მითითებულ ლიმიტებსა და ოპერაციულ პარამეტრებს მიღმა, ან დამონტაჟებულია ან გამოიყენება მწარმოებლის მოთხოვნების შესაბამისად, ან გამოიყენება/დაინსტალირებულია. არაკვალიფიციური პერსონალის მიერ. მესამე მხარის ქმედებებით გამოწვეული დეფექტები არ არის დაფარული.

6.1.5. იმ შემთხვევებში, როდესაც კლიენტის ითხოვს ხელოვნება. 6.1.1., მუხ. 6.1.2. და ხელოვნება. 6.1.3. ზემოაღნიშნული საფუძვლიანად და სათანადოდ დადასტურებულია და STIRODESIGN EOOD-მა ეს წერილობით დაუდასტურა კლიენტს, STIRODESIGN EOOD იღებს ვალდებულებას დაასრულოს/დაასრულოს საქონელი ან უზრუნველყოს დეფექტური საქონლის ნაცვლად არაუგვიანეს 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში ახალი საქონელი. იგივე ტიპისა და რაოდენობის, საკუთარი ხარჯებით. გარანტიის გაცემის შემთხვევაში, საგარანტიო პერიოდი გრძელდება თავდაპირველი მიწოდებული (დეფექტური) საქონლის მიწოდების დღიდან. შეკეთების ან გამოცვლის შემთხვევაში, დეფექტური საქონელი უბრუნდება STIRODESIGN EOOD-ს.

6.1.6. მწარმოებელი STIRODESIGN EOOD, მიღებული საჩივრის შემთხვევაში, იღებს გარანტიას მომხმარებლის მიერ შეძენილი პროდუქციის ღირებულების ოდენობამდე.

6.2 საჩივრები და გარანტიები TIS-ის ფარგლებში.

6.2.1. გარანტიის გაცემისა და TIS-ის ნებისმიერი მოთხოვნის პატივისცემის მიზნით, აუცილებელია მისი შესრულება მხოლოდ STIRODESIGN EOOD-ის კომპონენტებით, მითითებულ შემადგენლობაში, STIRODESIGN EOOD-ის მიერ ინტეგრირებული თბოიზოლაციის სისტემების კომპანიის გარანტიის გაცემის პირობების დაცვით. TEC-ის მშენებლობის ტექნოლოგიური ინსტრუქცია.

6.2.2. 6.2.1 პუნქტის პირობებიდან ნებისმიერი გადახრა იწვევს კომპანიის გარანტიის გაცემაზე უარს და ნებისმიერი საჩივრის უგულებელყოფას.

6.2.3. TEC გარანტიის გაცემის ყველა სხვა პირობა და მასზე პრეტენზიების წარდგენის წესი მოცემულია STIRODESIGN EOOD-ის ინტეგრირებული TIC-ების კომპანიის გარანტიის გაცემის პირობებში, რომელიც კლიენტი ვალდებულია წინასწარ წაიკითხოს და განაცხადოს ამის შესახებ დეკლარაციის ხელმოწერით. დოკუმენტების გაცნობა.

6.2.4. TEC-ის მშენებლობის შემდეგ STIRODESIGN EOOD-ის წარმომადგენელი (რეგიონში სავაჭრო წარმომადგენელი) აგზავნის ინფორმაციას შეტანილი მასალების და ხელმოწერილი დეკლარაციის ორიგინალის შესახებ იმ დოკუმენტაციის გასაცნობად, რომლის საფუძველზეც გაცემულია გარანტია.

7. სარეკლამო მასალები.

7.1. თავისი პროდუქტებისა და სავაჭრო ნიშნების პოპულარიზაციის მიზნით, STIRODESIGN EOOD-მა შეიძლება მიაწოდოს კლიენტს სარეკლამო მასალები და პროდუქტები, რითაც ვრცელდება ეს GTC, თუ მხარეებს არ აქვთ ხელმოწერილი ცალკე გამოკვეთილი წერილობითი შეთანხმება ან კონტრაქტი.

7.2. სარეკლამო მასალებისა და პროდუქტების გადაცემისას მხარეები ხელს აწერენ გადაცემის ოქმს, სადაც აღწერენ მათ ტიპის, რაოდენობისა და ღირებულების მიხედვით.

7.3 STIRODESIGN EOOD იღებს ვალდებულებას გადასცეს სარეკლამო მასალები და პროდუქტები საჭირო აღჭურვილობაში და ჩაანაცვლოს უხარისხოები, თუ დაბრუნდება მიღებიდან ექვსი თვის განმავლობაში. STIRODESIGN EOOD-ს უფლება აქვს განახორციელოს კონტროლი კლიენტის ვალდებულებების შესრულებაზე.

7.4. კლიენტს უფლება აქვს მიიღოს სარეკლამო მასალები და იღებს ვალდებულებას უზრუნველყოს მათი გამართული მუშაობისა და შენახვის პირობები ისე, რომ უზრუნველყოფილი იყოს მათი შემდგომი გამოყენება სხვა საიტებზე. კლიენტი იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს სარეკლამო პროდუქტები და მასალები მათი დანიშნულებისამებრ და არ გამოიყენოს ისინი სხვა პროდუქტების პოპულარიზაციისთვის, გარდა STIRODESIGN EOOD-ის პროდუქტებისა.

7.3. სარეკლამო მასალებისა და პროდუქტების გამოყენებაზე უარის ან შეუძლებლობის შემთხვევაში, კლიენტი ვალდებულია დააბრუნოს ისინი 14 დღის ვადაში შეტყობინებიდან, რომ არ სურს მათი გამოყენება მომავალში, მათი დანიშნულებისამებრ გამოსაყენებლად შესაფერის მდგომარეობაში. დაბრუნებისთანავე დგება მიღება-ჩაბარების ოქმი და არარსებობის ან დაზიანების შემთხვევაში STIRODESIGN EOOD-ს უფლება აქვს ინვოისი მოახდინოს კლიენტის უსარგებლო ან გამოტოვებულ სარეკლამო მასალებსა და პროდუქტებზე და მან უნდა გადაიხადოს ისინი.

8. შეწყვეტა

8.1. ხელშეკრულება წყდება:

(ა) ვადის გასვლისას, რომლითაც იგი დაიდო ან მასში შეტანილი საფუძვლებით;

ბ) მხარეთა ურთიერთწერილობითი შეთანხმებით;

გ) ცალმხრივად ამ სტკ-ით გათვალისწინებულ შემთხვევებში;

8.2 წინა მუხლის „ა“, „ბ“ ან „გ“ პუნქტების შესაბამისად შეწყვეტის შემთხვევაში საქონლის მიწოდების ყველა თანხა ხდება დაუყოვნებლივ გადასახდელი და გადასახდელი.

9.0 ზოგადი დებულებები

9.1. ეს GTC ვრცელდება STIRODESIGN EOOD-სა და კლიენტს შორის დადებულ ყველა ხელშეკრულებაზე და მხარეები მიიჩნევენ, რომ კლიენტმა წაიკითხა და მიიღო ისინი, თუ ეს GTC გამოსახულია STYRODESIGN EOOD-ის ოფისებში თვალსაჩინო ადგილას, ან გამოქვეყნებულია ვებსაიტზე. STIRODESIGN EOOD, ასევე, თუ კლიენტმა გააფორმა წერილობითი კონტრაქტი STIRODESIGN EOOD-თან, რომელშიც ცალსახად არის მითითებული, რომ გარდა კონკრეტული ხელშეკრულებებისა, მოქმედებს ზოგადი პირობების წესები. ეს GTC ვრცელდება ყველა წერილობით კონტრაქტზე, ასევე ყველა კონტრაქტზე, რომლებზეც დაწერილია მხოლოდ მიღებისა და გადაცემის ოქმები, საქონლის ქვითრები, საცალო ვაჭრობის დოკუმენტები, ინვოისები და მხარეები თვლიან, რომ კლიენტი/მისი წარმომადგენელი იცნობს მათ და მიიღო ისინი. მის მიერ ზემოთ ჩამოთვლილ ნებისმიერ დოკუმენტზე ხელმოწერის დროს.

9.2. ამ GTC-ში ნებისმიერი ცვლილება ვრცელდება მისი მიღების თარიღის შემდეგ დადებულ კონტრაქტებზე, ხოლო არსებულ კონტრაქტებზე - STIRODESIGN EOOD-ის საიტზე ცვლილებების შესახებ შეტყობინების შემდეგ და კლიენტი ითვლება მათ მიღებულად, თუ ერთი თვის განმავლობაში არ გააპროტესტა და წერილობით არ დააფიქსირა თავისი უთანხმოება.

9.3. იმ შემთხვევაში, როდესაც კლიენტისთვის დაწესებულია საკრედიტო ლიმიტი, STIRODESIGN EOOD შეიძლება მოითხოვოს და კლიენტი ვალდებულია მიაწოდოს STIRODESIGN EOOD ნებისმიერი ინფორმაცია, რომელსაც STIRODESIGN EOOD განსაზღვრავს თავისი შეხედულებისამებრ კლიენტის კომერციულ საქმიანობასთან და ფინანსურ მდგომარეობასთან დაკავშირებით, და თუ ეს ინფორმაცია საჯარო არ არის, STIRODESIGN EOOD მას კონფიდენციალურად განიხილავს.

9.4. კლიენტი ადასტურებს, რომ STIRODESIGN EOOD-თან სავაჭრო ურთიერთობისას, მის მიერ გაცემული ყოველი წერილობითი დოკუმენტის ასლი, რომელიც მიღებული იყო ფაქსით, ელექტრონული ფოსტით, ან ინახება ელექტრონულად STIRODESIGN EOOD-ის სერვერზე კონტრაქტთან დაკავშირებით ან წინამდებარე სტკ-სთან, მათ შორის მათ დადასტურებასთან დაკავშირებით, განიხილება როგორც მოქმედი ორიგინალური წერილობითი დოკუმენტი და არა ასლი.

9.5. STIRODESIGN EOOD-ს უფლება აქვს, თავისი შეხედულებისამებრ, გადასცეს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ნებისმიერი უფლება და ვალდებულება მესამე მხარეს, რის შესახებაც კლიენტს წერილობით ეცნობება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. ხელშეკრულების ხელმოწერით კლიენტი იძლევა შეუქცევად თანხმობას ამგვარ გადაცემაზე. კლიენტს არ აქვს უფლება გადასცეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თავისი უფლებები ან ვალდებულებები მესამე პირს STIRODESIGN EOOD-ის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

9.6. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების ან ამ GTC-ის რომელიმე მუხლი დადასტურდება, რომ არის არასწორი, შეუსაბამო ან მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ეს არ გააბათილებს მთელ ხელშეკრულებას. აღნიშნული მუხლი განიმარტება კანონის, მხარეთა ნებისა და ხელშეკრულების მიზნების შესაბამისად.

9.7. ხელშეკრულება შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ ორივე მხარის წერილობითი თანხმობით. თუ ხელშეკრულება ზეპირად არის დადებული, ის შეიძლება შეიცვალოს ორივე მხარის ზეპირი თანხმობით.

9.8. კლიენტი იღებს ვალდებულებას კომერციულ საიდუმლოებაში შეინახოს STIRODESIGN EOOD-თან დადებული ჩარჩო და ინდივიდუალური კონტრაქტებით შეთანხმებული ყველა პირობა (სავაჭრო ფასდაკლება, ინდივიდუალური ფასების შეთავაზება და ა.შ.). მესამე მხარის ან STIRODESIGN EOOD-ის თანამშრომლების მიერ ასეთი ინფორმაციის გაცემისას პასუხისმგებლობა არის პირადი. STIRODESIGN EOOD-ის უფროს მენეჯმენტსა და გაყიდვების პერსონალს ეძლევა ინსტრუქტაჟი და ეკისრება პირადი პასუხისმგებლობა კომერციული საიდუმლოების გამჟღავნებაზე და ნებისმიერი ინფორმაციის გამჟღავნებაზე საქონლის, კომპანიის საქმიანობისა და კლიენტებთან ურთიერთობის შესახებ. ინფორმაცია პროდუქციის თვისებების შესახებ ან STIRODESIGN EOOD-ის თანამშრომლების ზეპირი განცხადებები მისთვის სავალდებულო არ არის, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ მათი აშკარა წერილობითი დადასტურებაა კომპანიის წარმომადგენლობის უფლებამოსილი პირის მიერ.

9.9. ეს GTC დაერთვება ხელშეკრულებას და მათი ინტერპრეტაცია მოხდება ბულგარეთის რესპუბლიკის კანონმდებლობის შესაბამისად.

9.10. ყველა დავა, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ხელშეკრულებასთან და ამ GTC-თან დაკავშირებით, მოგვარდება მოლაპარაკებების გზით, ხოლო შეთანხმების მიღწევის შემთხვევაში, დავა გადაეცემა STIRODESIGN EOOD-ის ოფისის კომპეტენტურ სასამართლოს.

  1. პერსონალური მონაცემების დაცვა

10.1. STIRODESIGN EOOD შეესაბამება პერსონალური მონაცემების დაცვის წესებს, რომლებიც დაფუძნებულია LPPD-ისა და ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2016 წლის 679 აპრილის 27/2016 რეგულაციის (EU) XNUMX/XNUMX მოთხოვნებთან პერსონალური მონაცემების დამუშავებასთან დაკავშირებით პირთა დაცვის შესახებ. და ასეთი მონაცემების თავისუფალ გადაადგილებაზე.

10.2 STIRODESIGN EOOD-ის ვებსაიტის მომხმარებლებთან და კლიენტებთან და კონტრაქტორებთან დაკავშირებული ინფორმაცია, რომელიც შეიცავს STIRODESIGN EOOD მონაცემთა ბაზაში, არ შეიძლება მიეწოდოს მესამე პირებს, გარდა მომხმარებლის, მომხმარებლებისა და კონტრაქტორების გამოხატული თანხმობისა და/ან შესაბამისად. ბულგარულ და ევროპულ კანონმდებლობას.

10.3. STIRODESIGN EOOD აგროვებს, ამუშავებს და ინახავს მხოლოდ კანონიერად შეგროვებულ პერსონალურ მონაცემებს კომპანიაში შემოღებული და დანერგილი კონფიდენციალურობის პოლიტიკისა და შიდა წესების პირობებში.

10.4. გარიგების დადების გზით, STIRODESIGN EOOD-ის მომხმარებელთა და კონტრაქტორებთან რაიმე სახელშეკრულებო ურთიერთობებში ან მომხმარებლების მიერ კომპანიის ვებსაიტზე შესვლით, ისინი თანხმდებიან STIRODESIGN EOOD-ზე, შეაგროვოს, შეინახოს, დაამუშაოს და მიაწოდოს მესამე პირებს - აშკარა სამართლებრივი და ამის სამართლებრივი საფუძველი, ბულგარული და ევროპული კანონმდებლობის დაცვა, მათი პერსონალური მონაცემები, რამდენადაც ეს აუცილებელია STIRODESIGN EOOD-ის მიერ დადებული ხელშეკრულებებით ნაკისრი ვალდებულებების შესასრულებლად. საქონლისა და მომსახურების მიწოდებასთან დაკავშირებით შეგროვებული პერსონალური მონაცემების გამოყენება და დამუშავება სხვა მიზნებისთვის, გარდა იმ მიზნებისა, რომლებიც დაკავშირებულია STIRODESIGN EOOD-ის ლეგალურ კომერციულ საქმიანობასთან, შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ კანონით პირდაპირ გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

10.5. მონაცემთა სუბიექტებს (მონაცემთა სუბიექტს) აქვთ უფლებები პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ 2016/679 რეგულაციის (EU) და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აქტის მიხედვით.

 

შეცდომა: