PRODAJA S POPUSTOM DO 80%

OPĆI UVJETI IZ UGOVORA O PRODAJI ROBE

OPĆI UVJETI IZ UGOVORA O PRODAJI ROBE

Ovi Opći uvjeti ("OU") primjenjuju se u odnosu između STIRODESIGN EOOD i njegovog klijenta ("Klijent") za prodaju Robe prema jednom ili više kupoprodajnih ugovora ("Ugovor"). Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u skladu s tim i na druge ugovorne odnose između STIRODESIGN EOOD i Naručitelja u svezi s distribucijskim ugovorima, okvirnim ugovorima, ugovorima o izvedbi i ostalim u pisanom obliku, kojima se rješavaju opća pitanja komercijalnih transakcija između njih. Odredbe ovih Općih uvjeta primjenjuju se i na ugovore sklopljene u pisanom obliku i na ugovore sklopljene usmeno, uklj. te izdavanjem Primopredajnog protokola, primitka robe, maloprodajnog dokumenta, računa ili predračuna. Ovi Opći uvjeti sastavni su dio Ugovora između STIRODESIGN EOOD i Naručitelja, koji se s njima može upoznati u svakom stacionarnom uredu STIRODESIGN EOOD, gdje su Opći uvjeti postavljeni na vidljivom i dostupnom mjestu, kao i na web stranici STIRODESIGN. doo Sukladno članku 298. Trgovačkog zakona, opći uvjeti proizvođača primjenjuju se na sve transakcije/ugovore STIRODESIGN EOOD s Naručiteljem koji je trgovac u smislu CA.

  1. STVAR

1.1. Sukladno Ugovoru i sadašnjosti, STIRODESIGN EOOD prodaje robu Klijentu (“Roba”) i/ili pruža performanse opisane vrstom, imenom, šifrom, potpisom, količinom i cijenom u Ugovoru ili u prodajnom dokumentu, protiv cijenu koju odredi Klijent plaća u iznosu, na način iu rokovima navedenim u njemu.

2.CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

2.1. Cijena Robe je cijena ugovorena pismeno u Ugovoru, a ako je ugovor sklopljen usmeno - cijena koju je STIRODESIGN EOOD utvrdio na dan sklapanja, a koja je prikazana u Prodajnoj dokumentaciji.

2.2. U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost za Robu, koji se naplaćuje i ukazuje posebno prema važećoj zakonskoj regulativi.

2.3. U cijenu su uključeni troškovi utovara Robe prilikom isporuke, ukoliko se to vrši u skladištima STIRODESIGN EOOD. U slučaju da je Roba isporučena na mjesto Naručitelja, prijevoz i istovar su na teret Naručitelja, osim ako nije drugačije ugovoreno.

2.4 Vrijednost prijevoza Robe na računu ili u Ugovoru može se navesti odvojeno od vrijednosti Robe.

2.5. Cijenu plaća Klijent u gotovini ili bankovnim prijenosom
bankovne račune STIRODESIGN EOOD, evidentirane na računu. u uvjetima navedenim u Ugovoru.

2.6. Kod Ugovora sklopljenih usmeno, kao iu slučaju Ugovora u kojima nije ugovorena odgoda plaćanja, cijenu će u cijelosti platiti Naručitelj prije isporuke Robe.

2.7. STIRODESIGN EOOD može odrediti kreditni limit za Klijente kojima se Roba prodaje pod uvjetima odgode plaćanja. Nije dopušteno usmeno dogovarati odgodu plaćanja.

2.8. STIRODESIGN EOOD može u bilo kojem trenutku, prema vlastitom nahođenju, promijeniti postavljeni kreditni limit, bez navođenja razloga za to.

2.9. U slučaju da je Ugovorom pisanim putem ugovorena odgoda plaćanja, Naručitelj je dužan platiti cijenu Robe u cijelosti ili djelomično nakon isporuke, u rokovima navedenim u Ugovoru ili u Primopredajnom protokolu, Potvrdi o primitku robe, Prodajni dokument ili faktura izdana od strane STIRODESIGN “Ltd. U slučaju razlika između Ugovora i drugog dokumenta, prevladat će Ugovor.

2.10. U slučaju kašnjenja tijekom i/ili iznosa kreditnog limita prema Ugovoru, ili kašnjenja u plaćanju izvan ugovorenog vremena i/ili iznosa prodaje Robe bez pisanog ugovora, STIRODESIGN EOOD ima pravo potraživati ​​penale, kamate za zakašnjenja, naknade, naknada i drugih iznosa predviđenih Ugovorom, a kada nema pisanog ugovora, izdati obavijest o kazni od 0,5% dnevno na neplaćeni iznos, plativu zajedno s nenaplaćenom glavnicom u roku od tri dana od izdavanja.

2.11. Klijent prima obavijesti za kazne, kamate za kašnjenje i sl. prema točki 2.10. faksom, e-mailom, poštom ili kurirom.

2.12. U slučaju da bilo koji iznos nije plaćen u rokovima navedenim u Ugovoru u skladu s ovim Općim uvjetima, STIRODESIGN EOOD može odbiti predaju Robe. Naručitelj duguje kaznu u ugovorenim iznosima pod točkom 2.10, kao i naknadu za svu prekoračenu štetu, nanesenu STIRODESIGN EOOD, do njezine konačne isplate.

2.13. Svi iznosi prema Ugovorima, uključujući Ugovore o odgodi plaćanja i usmene ugovore - s izdanim Primopredajnim protokolom, Potvrdom o primitku robe, Maloprodajnim dokumentom ili Fakturom, Klijentu odmah dospijevaju i dospijevaju po nastupu jedne od sljedećih okolnosti:

 

(a) Klijent odgađa plaćanje zbog STIRODESIGN EOOD-a u okviru transakcije ili bilo kojeg drugog odnosa između njih za razdoblje duže od 30 (trideset) dana;

(b) Kupac obustavlja plaćanja drugim dobavljačima ili priznaje, izravno ili neizravno, da je nesolventan ili prezadužen;

(c) protiv Klijenta je zatražen stečajni ili stečajni postupak;

(d) Klijentove obveze prema ugovorima o kreditu, zajmu ili najmu sklopljenim s drugim vjerovnikom dospijevaju unaprijed;

(e) ovrha od strane drugog vjerovnika protiv Klijenta nije bila uspješna zbog Klijentovog nedostatka likvidne imovine;

(f) vrijednost kolaterala danog za osiguranje navedenog kreditnog limita izloženosti STIRODESIGN EOOD je smanjena;

(g) druge okolnosti iz kojih je jasno da Klijent neće moći ispuniti svoje obveze iz Ugovora.

2.14. STIRODESIGN EOOD Naručitelju izdaje poreznu fakturu u uvjetima iu skladu sa zahtjevima važećeg zakonodavstva. U slučaju promjene fiksnog tečaja između bugarskog leva i eura, vrijednost obveza Klijenta izračunava se u EUR prema fiksiranju BNB-a za dan plaćanja.

  1. NARUDŽBE

3.1. Prijava za kupnju robe vrši se unaprijed - slanjem pismene narudžbe, faksom, e-mailom, rukom, poštom ili usmeno - telefonom. Narudžba ima snagu prijedloga za sklapanje Ugovora pod uvjetima ovih Općih uvjeta između STIRODESIGN EOOD i Naručitelja po aktualnim cijenama Robe koje utvrđuje STIRODESIGN EOOD.

3.2. U roku od 24 sata STIRODESIGN EOOD usmeno i/ili pismeno obavještava Naručitelja o dostupnosti Robe, a ukoliko Roba nije dostupna u skladištima STIRODESIGN EOOD - o mogućnosti, uvjetima, rokovima i cijeni njezine proizvodnje. Potvrda od strane STIRODESIGN EOOD smatra se prihvaćanjem prijedloga za sklapanje Ugovora od strane naručitelja, osim ako STIRODESIGN EOOD zatraži dodatnu potvrdu uvjeta Ugovora, u kojem slučaju se smatra zaključenim po primitku takve dodatne potvrde od Naručitelja.

3.3. Ugovor se smatra sklopljenim u slučajevima navedenim u prethodnim točkama, a prihvaćanje Općih uvjeta smatra se potpunim plaćanjem Robe, odnosno plaćanjem unaprijed ili isporukom Robe Naručitelju / što god nastupi prije/, te potpisivanjem Primopredajnog protokola, primitka robe, maloprodajne isprave, računa za isporuku Robe od strane Naručitelja, uključujući i osobu koja je prima, smatra se prihvaćanjem uvjeta prodaje navedenih u dokumentu.

3.4. STIRODESIGN EOOD nije odgovoran za kašnjenje isporuke Robe:

a) U slučaju dostavljanja netočnih podataka od strane Naručitelja u prijavi ili Ugovoru, kao iu slučaju naknadne izmjene Ugovora;

b) U slučaju kašnjenja Klijenta da ispuni svoje obveze iz Ugovora, uklj. na OU;

c) za robu za koju je Naručitelj upozoren da nije na zalihama u STIRODESIGN EOOD u trenutku prihvaćanja narudžbe te je predmet proizvodnje i/ili isporuke od strane trećih osoba;

d) U slučajevima više sile.

  1. ISPORUKA ROBE

4.1. Roba se isporučuje Klijentu u skladištima STIRODESIGN EOOD. U slučaju da je to izričito ugovoreno usmeno ili pismeno u Ugovoru, Roba se može isporučiti negdje drugdje.

4.2. Roba se isporučuje u ambalaži proizvođača ili u drugom prikladnom pakiranju ili bez njega.

4.3. Utovar u skladištima STIRODESIGN EOOD obavlja STIRODESIGN EOOD. U slučaju da je dogovoreno da će se Roba dostaviti na mjesto Naručitelja, istovar će izvršiti Naručitelj ili treće osobe o njegovom trošku.

4.4. Roba se predaje prema popisu - Primopredajni protokol, Prijem robe. Maloprodajni dokument, Račun koji sadrži opis Robe, samo uz potpis primatelja, uz njegova tri imena, kao i identifikacijske oznake vozila na koje se Roba utovaruje. Potpisom gore navedenih dokumenata Kupac potvrđuje da je robu primio.

4.5. STIRODESIGN EOOD prihvaća da je osoba koja je zatražila isporuku Robe i stavila svoje ime i potpis u ime Naručitelja uredno ovlaštena da ih primi ako:

- Naručitelj je unaprijed dostavio Izjavu za ovlaštenu osobu u kojoj su naznačene osobe koje imaju pravo primiti robu i potpisati je u ime Naručitelja

Roba se isporučuje osobi izričito navedenoj u Ugovoru, odn

Ukrcaju se na vozilo u vlasništvu Naručitelja, odnosno unajmljeno od strane Klijenta, ili

- ako se za prijevoz izdaje tovarni list ili druga prijevozna isprava u kojoj je naznačeno ime Naručitelja kao primatelja, ili

- ako ih primi osoba koja je zaposlenik Naručitelja, izvođač po građanskim ugovorima ili je pisanim putem ovlaštena od strane Naručitelja da ih primi, ili

- od strane osobe koja je u ime Naručitelja primila Robu najmanje dva puta u prethodnom razdoblju, osim ako STIRODESIGN EOOD nije drugačije obaviješteno, ili

- ako je zbog drugih okolnosti mogao smatrati da je isporuku zatražila osoba ovlaštena za primanje Robe u ime Naručitelja.

4.6. STIRODESIGN EOOD može odbiti predaju Robe osobi za koju ima razloga vjerovati da nije ovlaštena od strane Naručitelja za primanje Robe.

4.7. U slučajevima kada je Roba isporučena na mjesto koje nije u skladištu STIRODESIGN EOOD, smatra se da je Roba isporučena ako je istovarena na mjestu navedenom u Ugovoru ili u dokumentu s kojim roba putuje – računu. utovar, prijem robe itd.

4.8. U slučaju da Naručitelj kasni s isporukom više od 5 /pet / dana nakon ugovorenog roka / ili nakon poziva, kao i ako Naručitelj ne uplati u cijelosti i na vrijeme dospjelu cijenu isporuke, STIRODESIGN EOOD ima pravo otkazati ugovor, osim ako je kašnjenje njegova krivnja.

4.9. U slučaju da je Roba isporučena na mjesto koje nije u skladištu STIRODESIGN EOOD, a na mjestu nema određene osobe koja će primiti Robu u ime Naručitelja, STIRODESIGN EOOD ima pravo izvršiti isporuku na način određen u čl. . 4.7. gore, ili vratiti Robu u svoje skladište o trošku Naručitelja, budući da će "STIRODESIGN" doo imati prava iz prethodnog članka, te u tom slučaju ima pravo od Kupca primiti troškove nastale vraćanjem Robe u skladištu "STIRODESIGN" EOOD /uključujući njihov utovar i istovar/, kao i troškove za svaki njihov naknadni prijevoz do mjesta koje je odredio Naručitelj.

4.10. Prethodne odredbe o isporuci će se primjenjivati ​​u skladu s tim i u slučaju da je dogovoreno u Ugovoru ili prema uputama Naručitelja, Roba će se prenijeti na treću osobu osim Klijenta. Bez obzira na takav ugovor ili upute, sve obveze iz Ugovora i ovih OUP-a ostaju na Klijentu.

5.VLASNIŠTVO I PRIJENOS RIZIKA

5.1. Vlasništvo nad Robom se prenosi nakon pune uplate, osim ako nije plaćeno u gotovini u trenutku kupnje. U svakom slučaju, rizik prelazi na Naručitelja isporukom Robe ili njenom individualizacijom ili ako se roba transportira izvan skladišta STIRODESIGN EOOD nakon njenog utovara, koji se dogodio ranije, ali ako Naručitelj nije prihvatio Robu u roku ugovorenom Ugovorom ili nakon poziva (ako nije ugovoren termin), a ne krivnjom STIRODESIGN EOOD, rizik prelazi na Naručitelja istekom roka isporuke.

5.2. U slučajevima iz čl. 2.7. i 2.13. gore, STIRODESIGN EOOD ima pravo, ali ne i obvezu, odmah primiti povrat robe od Kupca čija cijena nije plaćena u navedenom roku za odgodu plaćanja i/ili poduzeti ovršne radnje protiv njega i poduzeti sve pravne radnje svojih prava i interesa.

5.3. Naručitelj daje suglasnost za poduzimanje radnji od strane STIRODESIGN EOOD za stjecanje posjeda Robe. U slučaju povrata Robe, STIRODESIGN EOOD može umanjiti dužna plaćanja od strane Naručitelja za vrijednost Robe na dan povrata, prema stanju u kojem se nalazi.

5.4. U slučaju povrata Robe temeljem prethodnog članka ili temeljem čl. 6.1.4. u nastavku ili čl. 5.2. iznad rizik prelazi na STIRODESIGN EOOD njihovim prijenosom.

6.1. PRIGOVORI I JAMSTVA

6.1.1.       Reklamacije i jamstva za prodaju građevinskih proizvoda. Kupac je dužan odmah po primitku Robe pregledati robu zbog vidljivih nedostataka, nepotpunosti i drugih nesukladnosti s Ugovorom. Reklamacije na vidljive nedostatke, nedovršenosti i druge nedostatke mogu biti pravovaljane u roku od 1 /jednog / dana od isporuke Robe, u protivnom se Roba smatra odobrenom. Ne prihvaćaju se reklamacije za nedostatke i nesuglasice koje su u suprotnosti s Primopredajnim protokolom, potvrdom o primitku robe. Maloprodajni dokument, račun potpisan od strane Kupca ili osobe koja je primila Robu, kako je navedeno u čl. 4 gore. Uz sve reklamacije treba priložiti relevantnu dokumentaciju i druge utvrđene dokaze, a na zahtjev STIRODESIGN EOOD, Kupac je dužan dati uzorke neispravne robe. STIRODESIGN EOOD nije odgovoran za nedostatke ili druge nedosljednosti s Ugovorom koje su nastale nakon isporuke Robe, osim ako su pokrivene jamstvom.

6.1.2. Kvaliteta Robe treba odgovarati specifikaciji proizvođača i STIRODESIGN EOOD potvrđuje prikladnost Robe kada se preda na korištenje prema namjeni proizvođača Robe, u granicama i radnim parametrima koje je odredio proizvođač.Ostali zahtjevi iz proizvođač. Kupac je dužan upoznati se s tim podacima prije naručivanja Robe, a nakon narudžbe smatra se da je s njima upoznat. STIRODESIGN EOOD može davati mišljenja i preporuke o primjenjivosti robe koju prodaje i načinu rada s njom, a koja imaju karakter savjeta i nisu obvezujuća za drugu stranu.

6.1.3. Podaci sadržani u tehničkim kartama proizvoda STIRODESIGN EOOD temelje se na znanju i najnovijim tehničkim dostignućima i iskustvu koje proizvođač ima do datuma najnovije verzije. Tehničke preporuke u vezi s aplikacijom, koje STIRODESIGN EOOD daje kao potporu kupcima i radnicima s proizvodima koje proizvodi, nisu obvezujuće i nisu osnova za ugovorne pravne odnose ili dodatne obveze koje proizlaze iz kupoprodajnog ugovora. Oni ne oslobađaju Kupca potrebe da sami provjeravaju primjenjivost proizvoda prema uputama za svaku konkretnu primjenu. Kao proizvođač, STIRODESIGN doo može jamčiti kvalitetu proizvoda, ali ne može utjecati na uvjete i način njegove uporabe. Primjenu proizvoda mora izvršiti kvalificirano osoblje.

 

6.1.4. Osim ako je drugačije izričito ugovoreno u Ugovoru, jamstvo za Robu će se priznati samo u slučajevima kada je to propisano zakonom iu rokovima određenim zakonom. Osim ako je drugačije ugovoreno u Ugovoru, jamstvo (ako postoji) pokriva nedostatke zbog materijala. Ne pokrivaju se nikakvi nedostaci ako se Roba ne koristi prema namjeri proizvođača, uputama za uporabu ili izvan ograničenja i radnih parametara koje je odredio proizvođač, ili ako je instalirana ili korištena ne u skladu sa zahtjevima proizvođača, ili je primijenjena / instalirana od strane nekvalificiranog osoblja. Nedostaci uzrokovani radnjama treće strane nisu pokriveni.

6.1.5. U slučajevima u kojima su zahtjevi Naručitelja iz čl. 6.1.1., čl. 6.1.2. i čl. 6.1.3. gore navedeno je utemeljeno i propisno dokazano i STIRODESIGN EOOD je to pisanim putem potvrdio Klijentu, STIRODESIGN EOOD se obvezuje dovršiti/dopuniti Robu ili će umjesto neispravne Robe najkasnije u roku od 30 (trideset) dana dostaviti novu Robu iste vrste i količine, o vlastitom trošku. U slučaju da je jamstvo dano, jamstveni rok nastavlja teći od datuma isporuke izvorno isporučene (neispravne) Robe. U slučaju popravka ili zamjene, neispravna Roba se vraća STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Proizvođač, STIRODESIGN EOOD, u slučaju uvažene reklamacije, preuzima jamstvo do iznosa vrijednosti proizvoda kupljenih od strane kupca.

6.2. Pritužbe i jamstva prema TIS-u.

6.2.1. Za izdavanje jamstva i poštivanje svakog potraživanja TIS-a potrebno ga je ispuniti samo sa komponentama STIRODESIGN EOOD, u navedenom sastavu u skladu s Uvjetima za izdavanje jamstva tvrtke za integrirane toplinsko izolacijske sustave od strane STIRODESIGN EOOD i tehnološke upute za izgradnju TEC-a.

6.2.2. Svako odstupanje od uvjeta iz točke 6.2.1. dovodi do odbijanja izdavanja jamstva tvrtke i zanemarivanja prigovora.

6.2.3. Svi ostali uvjeti za izdavanje TEC jamstva i način podnošenja zahtjeva za isti navedeni su u Uvjetima za izdavanje jamstva tvrtke integriranih TIC-ova STIRODESIGN EOOD, koje je Naručitelj dužan unaprijed pročitati i to izjaviti potpisivanjem Izjave. upoznavanja s dokumentima.

6.2.4. Nakon izgradnje TEC-a, predstavnik STIRODESIGN EOOD (trgovinski zastupnik za regiju) šalje podatke o ulaznim materijalima i originalu potpisane Izjave radi upoznavanja s dokumentima na temelju kojih se izdaje jamstvo.

7. OGLASNI MATERIJALI.

7.1. U svrhu promocije svojih proizvoda i zaštitnih znakova, STIRODESIGN EOOD može Klijentu dostaviti reklamne materijale i proizvode, pri čemu se primjenjuju ovi Opći uvjeti, osim ako strane nisu potpisale poseban izričiti pisani sporazum ili ugovor.

7.2. Prilikom primopredaje reklamnih materijala i proizvoda stranke potpisuju Primopredajni protokol u kojem ih opisuju po vrsti, količini i vrijednosti.

7.3 STIRODESIGN EOOD se obvezuje predati reklamne materijale i proizvode u potrebnoj opremi i zamijeniti nekvalitetne ako se vrate u roku od šest mjeseci od primitka. STIRODESIGN EOOD ima pravo kontrole nad ispunjavanjem obveza Naručitelja.

7.4. Klijent ima pravo na primanje reklamnih materijala, te se obvezuje osigurati uvjete za njihov pravilan rad i pohranu na način koji osigurava njihovu kasniju upotrebu na drugim stranicama. Naručitelj se obvezuje koristiti reklamne proizvode i materijale za njihovu namjenu te ih neće koristiti za promicanje proizvoda koji nisu proizvodi STIRODESIGN EOOD.

7.3. U slučaju odbijanja ili nemogućnosti korištenja reklamnih materijala i proizvoda, Klijent ih je dužan vratiti u roku od 14 dana od obavijesti da ih ne želi koristiti u budućnosti, u stanju primjerenom za namjenu. Po povratu se sastavlja primopredajni protokol, a u slučaju utvrđivanja nestalih ili oštećenih STIRODESIGN EOOD ima pravo fakturirati neupotrebljive ili nedostajuće reklamne materijale i proizvode Naručitelja te ih je dužan platiti.

8. PRESTANAK

8.1. Ugovor se raskida:

(a) nakon isteka razdoblja na koje je sklopljen ili na temelju u njemu uključenih;

b) uzajamnim pisanim dogovorom stranaka;

c) jednostrano u slučajevima predviđenim ovim Općim uvjetima;

8.2. Nakon raskida u skladu s točkama a), b) ili c) prethodnog članka, svi iznosi za isporuke Robe postaju odmah dospjeli.

9.0 OPĆE ODREDBE

9.1. Ovi OUU primjenjuju se na sve Ugovore sklopljene između STIRODESIGN EOOD i Klijenta, a strane smatraju da ih je Klijent pročitao i prihvatio ako su ovi OUP istaknuti na vidnom mjestu u uredima STYRODESIGN EOOD, ili su objavljeni na web stranici STIRODESIGN EOOD, kao i ako je Naručitelj potpisao pisani ugovor sa STIRODESIGN EOOD, u kojem je izričito navedeno da se, osim konkretnih ugovora, primjenjuju i pravila općih uvjeta. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve nepisane ugovore kao i na sve ugovore za koje su napisani samo Primopredajni protokoli, Potvrde robe, Maloprodajni dokumenti, Računi, a stranke smatraju da je klijent/njegov zastupnik s njima upoznat i da ih prihvaća. u trenutku njegovog potpisivanja na bilo koji od gore navedenih dokumenata.

9.2. Svaka izmjena ovih Općih uvjeta primjenjuje se na Ugovore zaključene nakon dana njihovog usvajanja, a na postojeće Ugovore - nakon obavijesti o promjenama na stranici STIRODESIGN EOOD, a smatra se da ih je Klijent prihvatio ako u roku od mjesec dana ne prigovorio i nije pismeno izrazio svoje neslaganje.

9.3. U slučajevima kada je postavljen kreditni limit Naručitelja, STIRODESIGN EOOD može zahtijevati, a Klijent je dužan pružiti STIRODESIGN EOOD sve podatke koje STIRODESIGN EOOD utvrdi prema vlastitom nahođenju u vezi s komercijalnom djelatnošću i financijskim stanjem Klijenta, a ako ove informacije nisu javne, STIRODESIGN EOOD će ih tretirati kao povjerljive.

9.4. Naručitelj potvrđuje da se tijekom svojih trgovinskih odnosa sa STIRODESIGN EOOD, kopija svakog pisanog dokumenta koji je izdao, primljena faksom, e-poštom ili elektronički pohranjena na poslužitelju STIRODESIGN EOOD u vezi s Ugovorom ili s ovim Općim uvjetima, uključujući iu vezi s njihovim dokazom, smatra se valjanim originalnim pisanim dokumentom, a ne kopijom.

9.5. STIRODESIGN EOOD ima pravo, prema vlastitom nahođenju, prenijeti sva svoja prava i obveze iz ovog Ugovora na treću osobu, o čemu će Klijent biti pisanim putem obaviješten u roku od 3 radna dana. Potpisivanjem Ugovora Klijent daje neopozivu suglasnost za takav prijenos. Naručitelj nema pravo prenijeti svoja prava ili obveze iz ugovora na treću osobu bez pisane suglasnosti STIRODESIGN EOOD.

9.6. U slučaju da se bilo koji od članaka Ugovora ili ovih OUU pokaže nevažećim, neprimjenjivim ili nevažećim prema važećem zakonu, to neće poništiti cijeli Ugovor. Predmetni će se članak tumačiti u skladu sa zakonom, voljom stranaka i ciljevima Ugovora.

9.7. Ugovor se može mijenjati samo uz izričit pisani pristanak obiju strana. Ako je Ugovor sklopljen usmeno, može se izmijeniti uz izričit pristanak obiju strana, izražen usmeno.

9.8. Naručitelj se obvezuje čuvati u poslovnoj tajnosti sve uvjete (trgovinske popuste, pojedinačne cjenovne ponude i sl.) dogovorene u okviru i pojedinačnim ugovorima sklopljenim sa STIRODESIGN EOOD. Prilikom izdavanja takvih informacija od strane trećih osoba ili zaposlenika STIRODESIGN EOOD, odgovornost je osobna. Više rukovodstvo i prodajno osoblje STIRODESIGN EOOD-a je upućeno i snosi osobnu odgovornost za otkrivanje okolnosti koje su poslovna tajna te za otkrivanje bilo kakvih podataka o robi, djelatnostima tvrtke i odnosima s kupcima. Podaci o kvalitetama proizvoda ili usmene izjave zaposlenika STIRODESIGN EOOD ga ne obvezuju osim u slučaju njihove izričite pismene potvrde od strane osobe ovlaštene za zastupanje tvrtke.

9.9. Ovi Opći uvjeti bit će priloženi Ugovoru, a tumačit će se u skladu sa zakonima Republike Bugarske.

9.10. Svi sporovi koji mogu nastati u vezi s Ugovorom i ovim Općim uvjetima rješavat će se pregovorima, a u slučaju da se ne postigne dogovor, spor će se uputiti nadležnom sudu u sjedištu STIRODESIGN EOOD.

  1. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

10.1. STIRODESIGN EOOD poštuje pravila zaštite osobnih podataka temeljenih na zahtjevima LPPD-a i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka te o slobodnom kretanju takvih podataka.

10.2. Podaci koji se odnose na korisnike web stranice STIRODESIGN EOOD te klijente i izvođače sadržane u bazi podataka STIRODESIGN EOOD ne smiju se davati trećim osobama, osim uz izričit pristanak korisnika, kupaca i izvođača i/ili prema bugarskih i europskih zakona.

10.3. STIRODESIGN EOOD prikuplja, obrađuje i pohranjuje samo zakonito prikupljene osobne podatke u skladu s uvjetima Politike privatnosti i Internih pravila koja su uvedena i implementirana u tvrtki.

10.4. Sklapanjem transakcije, ulaskom u bilo kakve ugovorne odnose kupaca i izvođača STIRODESIGN EOOD ili ulaskom potrošača na web stranicu tvrtke, oni daju suglasnost STIRODESIGN EOOD za prikupljanje, pohranu, obradu i pružanje trećim stranama - u slučaju izričitih zakonskih i zakonske osnove za to, poštujući bugarsko i europsko zakonodavstvo, njihove osobne podatke, u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje obveza STIRODESIGN EOOD prema zaključenim ugovorima. Korištenje i obrada osobnih podataka prikupljenih u vezi s pružanjem robe i usluga u svrhe koje nisu povezane s zakonitim komercijalnim aktivnostima STIRODESIGN EOOD može se provoditi samo u slučajevima izričito određenim zakonom.

10.5. Subjekti podataka (subjekt podataka) imaju prava prema Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

 

pogreška: