DÍOLACHÁN LE LASCAINE FAOI 80%

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA FAOI CHONARTHAÍ CHUN EARRAÍ A DHÍOL

TÉARMAÍ AGUS COINNÍOLLACHA GINEARÁLTA FAOI CHONARTHAÍ CHUN EARRAÍ A DHÍOL

Tá feidhm ag na Téarmaí agus Coinníollacha Ginearálta seo (“GTC”) sa chaidreamh idir STIRODESIGN EOOD agus a chliant (“Cliant”) chun Earraí a dhíol faoi Chonradh Díolacháin amháin nó níos mó (an “Conradh”). Baineann an GTC seo dá réir le caidrimh chonarthacha eile idir STIRODESIGN EOOD agus an Cliant maidir le conarthaí dáileacháin, conarthaí creata, conarthaí feidhmíochta agus cinn eile i scríbhinn, a shocraíonn saincheisteanna ginearálta idirbhearta tráchtála eatarthu. Baineann forálacha an GTC seo le Conarthaí a thugtar i gcrích i scríbhinn agus le Conarthaí a thugtar i gcrích ó bhéal, lena n-áirítear. agus trí Phrótacal Aistrithe, Admháil Earraí, Doiciméad Miondíola, Sonrasc nó Sonrasc Proforma a eisiúint. Is cuid dhílis den Chomhaontú idir STIRODESIGN EOOD agus an Cliant iad na GTC seo, ar féidir leo aithne a chur orthu i ngach oifig de chuid STIRODESIGN EOOD, áit a gcuirtear an GTC in áit infheicthe agus inrochtana, agus ar shuíomh Gréasáin STIRODESIGN freisin. Teo. De bhun Airteagal 298 den Dlí Tráchtála, tá feidhm ag coinníollacha ginearálta an mhonaróra maidir le gach idirbheart / conradh STIRODESIGN EOOD le Cliant atá ina thrádálaí de réir bhrí an ÚD.

  1. RUD

1.1. De bhun an Chomhaontaithe agus na láithreach, díolann STIRODESIGN EOOD earraí leis an gCliant (na “Earraí”) agus / nó soláthraíonn sé feidhmíocht a thuairiscítear de réir cineáil, ainm, cód, síniú, cainníochta agus praghais sa Chonradh nó sa Doiciméad Díolacháin, in aghaidh a an praghas socraithe ag an gCliant íocann an méid, ar an modh agus na téarmaí a shonraítear ann.

2.PRAGHAS AGUS MODH ÍOCAÍOCHTA

2.1. Is é praghas na nEarraí an praghas a comhaontaíodh i scríbhinn sa Chonradh, agus má thugtar an conradh i gcrích ó bhéal - an praghas arna chinneadh ag STIRODESIGN EOOD amhail ó dháta a thabhairt i gcrích, léirithe sa Doiciméad Díolacháin.

2.2. Ní áirítear sa phraghas cáin bhreisluacha do na hEarraí, a ghearrtar agus a shonraítear ar leithligh de réir na reachtaíochta is infheidhme.

2.3. Áiríonn an praghas na costais a bhaineann le luchtú na nEarraí ar a seachadadh, má dhéantar é i stórais STIRODESIGN EOOD. I gcás go seachadtar na hEarraí chuig suíomh an Chliaint, is ar chostas an Chliaint a bheidh an t-iompar agus an díluchtú, mura gcomhaontaítear a mhalairt.

2.4 Féadfar luach iompar na nEarraí sa sonrasc nó sa Chonradh a léiriú ar leithligh ó luach na nEarraí.

2.5. Íocann an Cliant an praghas in airgead tirim nó trí aistriú bainc
cuntais bhainc STIRODESIGN EOOD, arna dtaifeadadh sa sonrasc. laistigh de na téarmaí atá sonraithe sa Chonradh.

2.6. I gcás Conarthaí a thugtar i gcrích ó bhéal, agus i gcás Conarthaí nach bhfuil aon íocaíocht iarchurtha comhaontaithe ina leith, íocfaidh an Cliant an praghas ina iomláine roimh sheachadadh na nEarraí.

2.7. Féadfaidh STIRODESIGN EOOD teorainn chreidmheasa a shocrú do Chliaint a ndíoltar Earraí leo faoi théarmaí na híocaíochta iarchurtha. Ní cheadaítear íocaíocht iarchurtha a chaibidil ó bhéal.

2.8. Féadfaidh STIRODESIGN EOOD tráth ar bith, dá rogha féin, an teorainn chreidmheasa socraithe a athrú, gan an chúis atá leis seo a lua.

2.9. I gcás go gcomhaontófar íocaíocht iarchurtha i scríbhinn sa Chonradh, tá d’oibleagáid ar an gCliant praghas na nEarraí a íoc go hiomlán nó go páirteach tar éis a seachadta, laistigh de na téarmaí atá sonraithe sa Chonradh nó sa Phrótacal Aistrithe, Admháil Tráchtearraí, Doiciméad Díolacháin nó Sonrasc arna eisiúint ag STIRODESIGN “Ltd. I gcás difríochtaí idir an Comhaontú agus doiciméad eile, is é an Comhaontú a bheidh i réim.

2.10. 0,5. I gcás moille le linn agus/nó méid na teorann creidmheasa faoin gComhaontú, nó moill ar íocaíocht lasmuigh den am comhaontaithe agus/nó méid díolacháin Earraí gan conradh i scríbhinn, tá sé de cheart ag STIRODESIGN EOOD pionóis a éileamh, ús ar. moill, cúiteamh, táillí agus méideanna eile a shonraítear sa Chonradh, agus nuair nach bhfuil aon chonradh scríofa ann, fógra pionóis de XNUMX% in aghaidh an lae a eisiúint ar an méid atá thar téarma, iníoctha mar aon leis an bpríomhshuim neamhíoctha laistigh de thrí lá tar éis iad a eisiúint.

2.11. 2.10. Faigheann an cliant fógraí le haghaidh pionóis, ús ar mhoill, etc. de réir mhír XNUMX. trí fhacs, r-phost, post nó cúiréireachta.

2.12. I gcás nach n-íoctar aon mhéid laistigh de na teorainneacha ama atá sonraithe sa Chonradh de réir na GTC seo, féadfaidh STIRODESIGN EOOD diúltú na hEarraí a thabhairt ar láimh. Tá an pionós dlite ar an gcliant sna méideanna comhaontaithe faoi mhír 2.10, chomh maith le cúiteamh as gach damáiste a sháraíonn é, a dhéantar do STIRODESIGN EOOD, go dtí go n-íocfar é deiridh.

2.13. Tagann na méideanna go léir faoi Chonarthaí, lena n-áirítear Conarthaí Íocaíochta Iarchurtha agus Conarthaí Béil - le Prótacal Glactha-Aistrithe eisithe, Admháil Tráchtearra, Doiciméad Miondíola nó Sonrasc, láithreach chun bheith dlite agus dlite don Chliant, nuair a tharlaíonn ceann de na cúinsí seo a leanas:

 

(a) Cuireann an Cliant moill ar íocaíocht mar gheall ar STIRODESIGN EOOD faoi idirbheart nó faoi aon ghaolmhaireacht eile eatarthu ar feadh tréimhse is faide ná 30 (tríocha) lá;

(b) go gcuireann an Custaiméir íocaíochtaí le soláthraithe eile ar fionraí nó go n-admhaíonn sé, go díreach nó go hindíreach, go bhfuil sé dócmhainneach nó i bhfiacha ró-mhór;

(c) go n-iarrtar imeachtaí féimheachta nó dócmhainneachta i gcoinne an Chliaint;

(d) tagann oibleagáidí an Chliaint faoi chomhaontuithe creidmheasa, iasachta nó léasa arna ndéanamh le creidiúnaí eile chun bheith dlite roimh ré;

(e) níor éirigh leis an bhforghníomhú ag creidiúnaí eile i gcoinne an Chliaint mar gheall ar easpa sócmhainní leachtacha an Chliaint;

(f) laghdófar luach na comhthaobhachta a chuirtear ar fáil chun teorainn chreidmheasa shonraithe na risíochta ar STIRODESIGN EOOD a áirithiú;

(g) imthosca eile ónar léir nach mbeidh an Cliant in ann a oibleagáidí faoin gComhaontú a chomhlíonadh.

2.14. Eisíonn STIRODESIGN EOOD sonrasc cánach don Chliant laistigh de théarmaí agus de réir cheanglais na reachtaíochta reatha. I gcás ina n-athraítear an ráta malairte seasta idir an tobhach Bulgáiris agus an euro, ríomhtar luach dhliteanais an Chliaint in EUR de réir shocrú BNB don lá a dhéantar an íocaíocht.

  1. ORDUITHE

3.1. Déantar an t-iarratas chun earraí a cheannach roimh ré - trí ordú scríofa a sheoladh, trí fhacs, r-phost, de láimh, tríd an bpost, nó ó bhéal - ar an nguthán. Tá feidhm ag an Ordú do thogra chun Conradh a thabhairt i gcrích faoi théarmaí an GTC seo idir STIRODESIGN EOOD agus an Cliant ag praghsanna reatha na nEarraí arna gcinneadh ag STIRODESIGN EOOD.

3.2. Laistigh de 24 uair an chloig cuireann STIRODESIGN EOOD in iúl don Chliant ó bhéal agus / nó i scríbhinn faoi infhaighteacht na nEarraí, agus mura bhfuil na hEarraí ar fáil i stórais STIRODESIGN EOOD - maidir leis an bhféidearthacht, coinníollacha, téarmaí agus praghas a dtáirgthe. Meastar go bhfuil an deimhniú ó STIRODESIGN EOOD ag glacadh leis an togra chun an Conradh a thabhairt i gcrích ag an gcliant, mura rud é go n-iarrann STIRODESIGN EOOD deimhniú breise ar théarmaí an Chonartha, agus sa chás sin meastar é a thabhairt chun críche nuair a fhaightear an deimhniú breise sin ón gCliant.

3.3. Meastar an conradh a thabhairt i gcrích sna cásanna a shonraítear sna pointí roimhe seo, agus meastar gurb ionann glacadh an GTC agus íocaíocht iomlán na nEarraí, nó réamhíocaíocht nó seachadadh na nEarraí don Chliant / cibé acu a tharlaíonn ar dtús /, agus an síniú. den Phrótacal Aistrithe, Admháil Earraí, Doiciméad Miondíola, Sonrasc do Sheachadadh na nEarraí ag an gCliant, lena n-áirítear an duine a fhaigheann iad, meastar go nglacann sé leis na téarmaí díolacháin atá sonraithe sa doiciméad.

3.4. Níl STIRODESIGN EOOD freagrach as moill a chur ar sheachadadh na nEarraí:

a) I gcás faisnéis mhícheart a bheith curtha isteach ag an gCliant san iarratas nó sa Chonradh, agus i gcás leasaithe ina dhiaidh sin ar an gConradh;

b) I gcás moille ar an gCliant a oibleagáidí faoin gComhaontú a chomhlíonadh, lena n-áirítear. ar OU;

c) maidir le hearraí ar tugadh foláireamh don Chliant ina leith nach bhfuil siad i stoc ag STIRODESIGN EOOD tráth glactha an ordaithe agus go bhfuil siad faoi réir a dtáirgeadh agus/nó seachadta ag tríú páirtithe;

d) I gcásanna force majeure.

  1. SEACHADADH EARRAÍ

4.1. Déantar na hearraí a sheachadadh chuig an gCliant i stórais STIRODESIGN EOOD. I gcás go gcomhaontófar é seo go sainráite ó bhéal nó i scríbhinn sa Chonradh, féadfar na hEarraí a sheachadadh in áit eile.

4.2. Déanfar na hearraí a sheachadadh i bpacáistíocht an mhonaróra nó i bpacáistiú oiriúnach eile nó gan é.

4.3. Déanann STIRODESIGN EOOD an luchtú i stórais STIRODESIGN EOOD. I gcás go gcomhaontófar go seachadfar na hEarraí ar shuíomh an Chliant, is é an Cliant nó tríú páirtithe a dhéanfaidh an díluchtú ar a chostas féin.

4.4. Tugtar na hearraí ar láimh de réir an fhardail - Prótacal Aistrithe, Admháil Earraí. Doiciméad miondíola, Sonrasc ina bhfuil tuairisc ar na hEarraí, ach amháin i gcoinne shíniú an choinsíní, agus a thrí (h)ainm ag gabháil leis, chomh maith le marcanna aitheantais na feithicle ar a bhfuil na hEarraí á luchtú. Trí na doiciméid thuas a shíniú, deimhníonn an Custaiméir go bhfuil na hEarraí faighte aige.

4.5. Glacann STIRODESIGN EOOD leis go bhfuil an duine a d’iarr go ndéanfaí na hEarraí a sheachadadh agus a chuir a ainmneacha agus a shíniú thar ceann an Chliaint údaraithe go cuí chun iad a fháil:

- Tá Dearbhú le haghaidh duine údaraithe curtha isteach ag an gCliant roimh ré, ina sonraítear na daoine atá i dteideal na hearraí a ghlacadh agus iad a shíniú thar ceann an Chliant.

Déantar na hearraí a sheachadadh chuig duine a shonraítear go sainráite sa Chonradh, nó

A luchtaithe ar fheithicil ar leis an gCliant í, ar cíos ag an gCliant faoi seach, nó

- má eisítear bille slí nó doiciméad iompair eile don iompar, a léiríonn ainm an Chliant mar an coinsíní, nó

- má fhaigheann duine is fostaí de chuid an Chliant, conraitheoir faoi chonarthaí sibhialta nó atá údaraithe i scríbhinn ag an gCliant iad a fháil, nó

- ag duine a fuair Earraí faoi dhó ar a laghad sa tréimhse roimhe sin thar ceann an Chliaint, mura gcuirtear a mhalairt in iúl do STIRODESIGN EOOD, nó

- dá bhféadfadh sé a mheas, mar gheall ar imthosca eile, go raibh an seachadadh iarrtha ag duine údaraithe chun na hEarraí a fháil thar ceann an Chliaint.

4.6. Féadfaidh STIRODESIGN EOOD diúltú na hEarraí a thabhairt ar láimh do dhuine a bhfuil cúis aige a chreidiúint nach bhfuil sé údaraithe ag an gCliant na hEarraí a ghlacadh.

4.7. I gcásanna ina seachadtar na hEarraí go dtí áit seachas stóras STIRODESIGN EOOD, meastar gur seachadadh na hEarraí má díluchtaíodh iad ag an áit a shonraítear sa Chonradh nó sa doiciméad lena mbaineann na hearraí taistil - bille. luchta, admháil earraí, etc.

4.8. I gcás go bhfuil moill ar an gCliant a sheachadadh a fháil níos mó ná 5 / cúig / lá tar éis an téarma comhaontaithe / nó tar éis cuireadh, chomh maith mura n-íocann an Cliant go hiomlán agus in am an praghas atá dlite le seachadadh, STIRODESIGN EOOD Tá an ceart chun an conradh a chur ar ceal, ach amháin má tá an mhoill a locht.

4.9. I gcás go seachadtar na hEarraí go dtí áit seachas stóras STIRODESIGN EOOD agus nach bhfuil aon duine sonraithe ag an áit chun na hEarraí a fháil thar ceann an Chliaint, tá sé de cheart ag STIRODESIGN EOOD an seachadadh a dhéanamh ar an modh a shonraítear in Airt. . 4.7. thuas, nó na hEarraí a thabhairt ar ais ina stóras ar chostas an Chliaint, mar go mbeidh na cearta faoin alt roimhe seo ag "STIRODESIGN" Ltd., agus sa chás seo tá sé i dteideal na costais a fháil ón gCustaiméir maidir leis na hEarraí a thabhairt ar ais. i stóras "STIRODESIGN" EOOD / lena n-áirítear a luchtú agus a ndíluchtú /, chomh maith leis na costais a bhaineann le gach ceann dá n-iompar ina dhiaidh sin chuig an áit a shonróidh an Cliant.

4.10. Beidh feidhm dá réir sin ag na forálacha roimhe seo maidir le seachadadh agus i gcás comhaontaithe sa Chonradh nó de réir treoracha ón gCliant, aistreofar na hEarraí chuig tríú páirtí seachas an Cliant. D’ainneoin comhaontú nó treorach den sórt sin, fanann gach oibleagáid faoin gComhaontú agus faoin GTC seo leis an gCliant.

5.ÚINÉIREACHT AGUS AISTRIÚ RIOSCA

5.1. Aistrítear úinéireacht na nEarraí tar éis íocaíocht iomlán a dhéanamh, mura n-íoctar in airgead iad tráth an cheannaigh. In aon chás, téann an riosca chuig an gCliant le seachadadh na nEarraí nó lena n-indibhidiú nó má tá na hearraí le hiompar lasmuigh den stóras STIRODESIGN EOOD tar éis iad a luchtú, a tharla níos luaithe, ach mura bhfuil glactha ag an gCliant leis na hEarraí. laistigh den am a comhaontaíodh leis An gconradh nó tar éis cuireadh (mura bhfuil aon spriocdháta comhaontaithe), ní de bharr locht STIRODESIGN EOOD, aistrítear an riosca chuig an gCliant ar dhul in éag don spriocdháta seachadta.

5.2. Sna cásanna faoi Airt. 2.7. agus 2.13. thuas, tá an ceart ag STIRODESIGN EOOD, ach níl an oibleagáid air, tuairisceán láithreach a fháil ó Chustaiméir na nEarraí, nár íocadh a phraghas laistigh den tréimhse shonraithe le haghaidh íocaíochta iarchurtha agus/nó gníomh forghníomhaithe a ghlacadh ina choinne agus aon chaingean dlí a ghlacadh ar mhaithe lena gcearta agus lena leasanna.

5.3. Tugann an Cliant a thoiliú do STIRODESIGN EOOD beart a dhéanamh chun seilbh a fháil ar na hEarraí. I gcás na hEarraí a thabhairt ar ais, féadfaidh STIRODESIGN EOOD na híocaíochtaí atá dlite ag an gCliant a laghdú de réir luach na nEarraí amhail ón dáta fillte, de réir an choinníll ina bhfuil siad.

5.4. I gcás na nEarraí a thabhairt ar ais de bhua an airteagail roimhe seo nó de bhua Airt. 6.1.4. thíos nó Art. 5.2. os cionn an riosca a théann chuig STIRODESIGN EOOD lena n-aistriú.

6.1. GEARÁIN AGUS BARÁNTAÍ

6.1.1.       Gearáin agus ráthaíochtaí maidir le díol táirgí foirgníochta. Tá sé de dhualgas ar an gCustaiméir láithreach tar éis dó na hEarraí a fháil chun iad a iniúchadh le haghaidh lochtanna sofheicthe, neamhiomláine agus neamhchomhlíonta eile an Chonartha. Féadfaidh gearáin maidir le lochtanna infheicthe, neamhiomláine agus neamhréireachtaí eile a bheith bailí go bailí laistigh de 1 / lá / lá ó sheachadadh na nEarraí, ar shlí eile meastar go bhfuil na hEarraí ceadaithe. Ní ghlactar le gearáin maidir le heasnaimh agus neamhréireachtaí a thagann salach ar an bPrótacal Glactha-Aistrithe, Admháil Tráchtearraí. Doiciméad Miondíola, Sonrasc, sínithe ag an gCustaiméir nó ag an duine a fuair na hEarraí, mar atá sonraithe in Airt. 4 thuas. Ba cheart na doiciméid ábhartha agus na fianaise eile a bunaíodh a bheith in éineacht le gach gearán, agus ar iarratas ó STIRODESIGN EOOD, tá sé de dhualgas ar an gCustaiméir samplaí earraí lochtacha a sholáthar. Níl STIRODESIGN EOOD freagrach as lochtanna nó neamhréireachtaí eile leis an gConradh a tharla tar éis seachadadh na nEarraí, ach amháin má tá siad clúdaithe ag bharántas.

6.1.2. Ba cheart go bhfreagródh cáilíocht na nEarraí do shonraíocht an mhonaróra agus deimhníonn STIRODESIGN EOOD oiriúnacht na nEarraí nuair a thugtar anonn iad lena n-úsáid de réir na críche atá beartaithe ag monaróir na nEarraí, laistigh de na teorainneacha agus na paraiméadair oibriúcháin atá sonraithe ag an monaróir. an monaróir. Tá sé de dhualgas ar an gCustaiméir eolas a fháil ar na sonraí seo sula n-ordaítear na hEarraí, agus tar éis a n-ordú meastar go bhfuil siad eolach orthu. Féadfaidh STIRODESIGN EOOD tuairimí agus moltaí a thabhairt maidir le hinfheidhmeacht na n-earraí a dhíolann sé agus an modh oibre leo, ar earraí iad de chineál comhairle agus nach bhfuil ina gceangal ar an bpáirtí eile.

6.1.3. Tá an fhaisnéis atá sna cairteacha teicniúla de tháirgí STIRODESIGN EOOD bunaithe ar an eolas agus ar na héachtaí agus an taithí theicniúil is déanaí atá ag an monaróir ó dháta an leagain is déanaí. Na moltaí teicniúla maidir leis an iarratas, a thugann STIRODESIGN EOOD chun tacú leis na ceannaitheoirí agus na hoibrithe a bhfuil táirgí a mhonaraítear aige, neamhcheangailteach agus ní forais iad le caidreamh dlíthiúil conarthach ná le hoibleagáidí breise a eascraíonn as an gconradh ceannaigh. Ní ligeann siad do Cheannaitheoirí an gá atá le hinfheidhmeacht na dtáirgí a sheiceáil iad féin de réir na dtreoracha do gach feidhmchlár ar leith. Mar mhonaróir, is féidir le STIRODESIGN Ltd. cáilíocht an táirge a ráthú, ach ní féidir leis tionchar a imirt ar choinníollacha agus ar mhodh a úsáide. Ní mór do phearsanra cáilithe cur i bhfeidhm an táirge.

 

6.1.4. Mura gcomhaontófar a mhalairt go sainráite sa Chonradh, ní aithneofar barántas na nEarraí ach amháin i gcásanna ina gceanglaítear é sin de réir an dlí agus laistigh de na teorainneacha ama atá leagtha síos le dlí. Mura gcomhaontaítear a mhalairt sa Chonradh, clúdaíonn an bharántas (má fhoráiltear é) lochtanna de bharr an ábhair. Ní chumhdófar aon lochtanna mura n-úsáidtear na hEarraí mar atá beartaithe ag an monaróir, treoracha úsáide nó lasmuigh de na teorainneacha agus na paraiméadair oibriúcháin atá sonraithe ag an monaróir, nó má shuiteáiltear nó má úsáidtear iad ar neamhréir le ceanglais an mhonaróra, nó má chuirtear i bhfeidhm / suiteáil iad. ag pearsanra neamhcháilithe. Ní chlúdaítear lochtanna de bharr gníomhartha tríú páirtí.

6.1.5. Sna cásanna ina n-iarrann an Cliant faoi Airt. 6.1.1., Airt. 6.1.2. agus Ealaín. 6.1.3. tá bunús maith leis na nithe thuas agus cruthaithe go cuí agus dheimhnigh STIRODESIGN EOOD é seo i scríbhinn don Chliant, geallann STIRODESIGN EOOD na hEarraí a chríochnú/a chur i gcrích nó soláthar a dhéanamh in ionad na nEarraí lochtacha laistigh de 30 (tríocha) lá ar a dhéanaí, Earraí nua. den chineál agus den chainníocht chéanna, ar a gcostas féin. Sa chás go gcuirtear barántas ar fáil, leanann an tréimhse bharánta ar aghaidh ó dháta seachadta na nEarraí (lochtach) a seachadadh ar dtús. I gcás deisiúcháin nó athsholáthair, cuirtear na hEarraí lochtacha ar ais chuig STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Glacann an monaróir, STIRODESIGN EOOD, i gcás gearán glactha, ráthaíocht suas go dtí méid luach na dtáirgí a cheannaíonn an custaiméir.

6.2 Gearáin agus ráthaíochtaí faoin TIS.

6.2.1. D'fhonn ráthaíocht a eisiúint agus aon éileamh TIS a urramú, ní mór é a chomhlíonadh ach amháin le comhpháirteanna STIRODESIGN EOOD, sa chomhdhéanamh sonraithe i gcomhréir leis na Coinníollacha maidir le ráthaíocht cuideachta a eisiúint ar chórais inslithe theirmigh chomhtháite ag STIRODESIGN EOOD agus The. Treoir teicneolaíochta le haghaidh tógáil TEC saor in aisce,.

6.2.2. Fágann aon imeacht ó na coinníollacha i mír 6.2.1 go ndiúltaítear ráthaíocht cuideachta agus neamhaird a eisiúint d’aon ghearán.

6.2.3. Tá na coinníollacha eile go léir maidir le ráthaíocht CCE a eisiúint agus an modh ina gcomhdaítear éileamh ar an gcéanna leagtha amach sna Coinníollacha maidir le ráthaíocht chuideachta a eisiúint ar TECanna comhtháite ag STIRODESIGN EOOD, a bhfuil sé d’oibleagáid ar an gCliant eolas a thabhairt air agus a dhearbhú roimh ré trí shíniú. Dearbhú aitheantais leis na doiciméid.

6.2.4. Tar éis an CCE a thógáil, seolann ionadaí STIRODESIGN EOOD (ionadaí trádála an réigiúin) faisnéis faoi na hábhair ionchuir agus bunchóip an Dearbhaithe sínithe chun aithne a chur ar na doiciméid ar a mbonn a eisítear an ráthaíocht.

7. ÁBHAR FÓGRAÍOCHT.

7.1. D’fhonn a tháirgí agus a thrádmharcanna a chur chun cinn, féadfaidh STIRODESIGN EOOD ábhair agus táirgí fógraíochta a sholáthar don Chliant, lena mbaineann na GTC sin, mura mbeidh comhaontú nó conradh sainráite scríofa ar leith sínithe ag na páirtithe.

7.2. Agus ábhair agus táirgí fógraíochta á dtabhairt ar láimh acu, síníonn na páirtithe Prótacal Aistrithe, ina ndéanann siad cur síos orthu de réir cineáil, cainníochta agus luacha.

7.3 STIRODHEARADH Geallann EOOD ábhair agus táirgí fógraíochta a thabhairt ar láimh sa trealamh riachtanach agus iad siúd atá ar dhroch-chaighdeán a athchur má chuirtear ar ais iad laistigh de shé mhí ó fhaightear iad. STIRODESIGN Tá an ceart ag EOOD rialú a fheidhmiú ar chomhlíonadh oibleagáidí an Chliaint.

7.4. Tá sé de cheart ag an gcliant ábhar fógraíochta a fháil, agus geallann sé coinníollacha a sholáthar maidir lena n-oibriú agus lena stóráil i gceart ar bhealach a chinntíonn a n-úsáid ina dhiaidh sin ar shuímh eile. Geallann an Cliant táirgí agus ábhair fógraíochta a úsáid chun na críche atá beartaithe dóibh agus gan iad a úsáid chun táirgí seachas táirgí STIRODESIGN EOOD a chur chun cinn.

7.3. I gcás diúltaithe nó neamhábaltachta chun ábhair agus táirgí fógraíochta a úsáid, tá sé d’oibleagáid ar an gCliant iad a chur ar ais laistigh de 14 lá tar éis fógra a thabhairt nach mian leis iad a úsáid sa todhchaí, i riocht atá oiriúnach lena n-úsáid chun na críche atá beartaithe dóibh. Nuair a chuirtear ar ais é, dréachtaítear prótacal aistrithe, agus i gcás ina mbunófar STIRODESIGN EOOD atá in easnamh nó damáiste, tá sé de cheart aige sonrasc a thabhairt ar ábhair agus ar tháirgí fógraíochta neamhúsáidte nó ar iarraidh an Chliant agus ní mór dó iad a íoc.

8. CRÍOCHNÚ

8.1. Tá an conradh á fhoirceannadh:

(a) ar dhul in éag don tréimhse dár tugadh i gcrích é nó ar na forais atá san áireamh ann;

b) trí chomhaontú scríofa frithpháirteach na bpáirtithe;

c) go haontaobhach sna cásanna dá bhforáiltear sa GTC seo;

8.2 Ar fhoirceannadh de réir míreanna a), b) nó c) den earra roimhe seo, tiocfaidh na méideanna go léir le haghaidh seachadadh Earraí chun bheith dlite láithreach agus dlite.

9.0 FORÁLACHA GINEARÁLTA

9.1. Baineann an GTC seo le gach Comhaontú arna thabhairt i gcrích idir STIRODESIGN EOOD agus an Cliant, agus measann na páirtithe gur léigh an Cliant iad agus gur ghlac siad leo má tá na GTC seo ar taispeáint in áit fheiceálach in oifigí STYRODESIGN EOOD, nó má nochtar iad ar shuíomh Gréasáin de. STIRODESIGN EOOD, chomh maith le má tá conradh scríofa sínithe ag an gCliant le STIRODESIGN EOOD, a shonraíonn go sainráite, i dteannta leis na comhaontuithe sonracha, go bhfuil feidhm ag rialacha na gcoinníollacha ginearálta. Baineann an GTC seo le gach conradh neamhscríofa chomh maith le gach conradh nach scríobhtar ach Prótacail Glactha agus Aistrithe, Admhálacha Tráchtearraí, Doiciméid Mhiondíola, Sonraisc, agus measann na páirtithe go bhfuil aithne ag an gcliant/a ionadaí orthu agus glactha leo. ag an am sínithe aige ar aon cheann de na doiciméid atá liostaithe thuas.

9.2. Cuirtear aon leasú ar an GTC seo i bhfeidhm ar na Conarthaí a thugtar i gcrích tar éis an dáta a nglacfar iad, agus ar na Conarthaí atá ann cheana - tar éis fógra a thabhairt faoi athruithe ar shuíomh STIRODESIGN EOOD, agus meastar go bhfuil glactha ag an gCliant leo mura ndéanann sé laistigh de mhí amháin. agóid agus níor luaigh sé a easaontas i scríbhinn.

9.3. I gcásanna ina socraítear teorainn chreidmheasa don Chliant, d’fhéadfadh go n-éileoidh STIRODESIGN EOOD agus tá sé d’oibleagáid ar an gCliant aon fhaisnéis a chinneann STIRODESIGN EOOD a sholáthar dá rogha féin maidir le gníomhaíocht tráchtála agus riocht airgeadais an Chliant, agus mura bhfuil an fhaisnéis seo poiblí, déileálfaidh STIRODESIGN EOOD léi mar fhaisnéis rúnda.

9.4. Deimhníonn an Cliant, le linn a chaidreamh trádála le STIRODESIGN EOOD, an chóip de gach doiciméad scríofa a d’eisigh sé, a fuarthas trí fhacs, r-phost, nó a stóráiltear go leictreonach ar fhreastalaí STIRODESIGN EOOD i dtaca leis an gConradh nó leis an GTC reatha, lena n-áirítear i ndáil lena chruthúnas, a mheas mar bhundoiciméad scríofa bailí agus ní cóip.

9.5. Tá sé de cheart ag STIRODESIGN EOOD, dá rogha féin, aon chearta agus oibleagáidí sa Chomhaontú seo a aistriú chuig tríú páirtí, agus cuirfear an t-aistriú sin in iúl i scríbhinn don Chliant laistigh de 3 lá oibre. Tríd an gComhaontú a shíniú, tugann an Cliant a thoiliú neamh-inchúlghairthe don aistriú sin. Níl an Cliant i dteideal a chearta nó a oibleagáidí faoin gconradh a aistriú chuig tríú páirtí gan toiliú i scríbhinn ó STIRODESIGN EOOD.

9.6. I gcás go gcruthóidh aon chuid d’airteagail an Chomhaontaithe nó den GTC seo a bheith neamhbhailí, neamh-infheidhme nó neamhbhailí faoin dlí is infheidhme, ní dhéanfaidh sé sin an Comhaontú iomlán a neamhbhailí. Léireofar an t-alt atá i gceist i gcomhréir leis an dlí, le toil na bpáirtithe agus le cuspóirí an Chonartha.

9.7. Ní fhéadfar an conradh a leasú ach amháin le toiliú sainráite i scríbhinn ón dá pháirtí. Má thugtar an Comhaontú i gcrích ó bhéal, féadfar é a leasú le toiliú sainráite an dá pháirtí, arna chur in iúl ó bhéal.

9.8. Geallann an Cliant na coinníollacha uile (lascainí trádála, tairiscintí praghais aonair, etc.) a chomhaontaítear sa chreat agus conarthaí aonair arna dtabhairt i gcrích le STIRODESIGN EOOD a choinneáil faoi rúndacht tráchtála. Nuair a bhíonn faisnéis den sórt sin á eisiúint ag tríú páirtithe nó fostaithe STIRODESIGN EOOD, tá an fhreagracht phearsanta. Tugtar treoir do bhainistíocht shinsearach agus d’fhoireann díolacháin STIRODESIGN EOOD agus tá freagracht phearsanta orthu as imthosca ar rún trádála iad a nochtadh agus as aon fhaisnéis a nochtadh faoi na hearraí, faoi ghníomhaíochtaí na cuideachta agus faoi chaidreamh le custaiméirí. Níl faisnéis faoi cháilíochtaí táirgí nó ráitis ó bhéal fostaithe STIRODESIGN EOOD ina gceangal air ach amháin i gcás a ndearbhú sainráite i scríbhinn ó dhuine atá i dteideal ionadaíocht a dhéanamh ar an gcuideachta.

9.9. Beidh na GTC sin ag gabháil leis an gComhaontú, agus léirmhíneofar iad i gcomhréir le dlíthe Phoblacht na Bulgáire.

9.10. Déanfar gach díospóid a d’fhéadfadh teacht chun cinn maidir leis an gComhaontú agus leis na GTC sin a réiteach trí chaibidlíocht, agus i gcás nach dtiocfar ar chomhaontú, tarchuirfear an díospóid chuig an gcúirt inniúil ag suíomh STIRODESIGN EOOD.

  1. SONRAÍ PEARSANTA A CHOSAINT

10.1. Comhlíonann STIRODESIGN EOOD na rialacha maidir le cosaint sonraí pearsanta bunaithe ar cheanglais an LPPD agus Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine aonair a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil. agus ar shaorghluaiseacht sonraí den sórt sin.

10.2 Ní fhéadfar an fhaisnéis a bhaineann le húsáideoirí shuíomh Gréasáin STIRODESIGN EOOD ná leis na cliaint agus na conraitheoirí atá i mbunachar sonraí STIRODESIGN EOOD a sholáthar do thríú páirtithe, ach amháin le toiliú sainráite an úsáideora, na gcustaiméirí agus na gconraitheoirí agus / nó de réir a chéile. dlíthe na Bulgáire agus na hEorpa.

10.3. Déanann STIRODESIGN EOOD sonraí pearsanta a bhailítear go dleathach a bhailiú, a phróiseáil agus a stóráil faoi théarmaí an Bheartais Príobháideachta agus na Rialacha Inmheánacha a tugadh isteach agus a chuirtear i bhfeidhm sa chuideachta.

10.4. Trí idirbheart a thabhairt i gcrích, dul i mbun aon chaidreamh conarthach custaiméirí agus conraitheoirí STIRODESIGN EOOD nó dul isteach ar shuíomh Gréasáin na cuideachta ag tomhaltóirí, tugann siad toiliú do STIRODESIGN EOOD a bhailiú, a stóráil, a phróiseáil agus a chur ar fáil do thríú páirtithe - i gcás dlíthiúil sainráite agus forais dlí chuige sin, ag urramú reachtaíocht na Bulgáire agus na hEorpa, a sonraí pearsanta, a mhéid is gá sin chun oibleagáidí STIRODESIGN EOOD faoi chonarthaí arna dtabhairt i gcrích a chomhlíonadh. Ní fhéadfar úsáid agus próiseáil sonraí pearsanta a bhailítear maidir le soláthar earraí agus seirbhísí chun críocha seachas na críocha sin a bhaineann le gníomhaíochtaí tráchtála dlíthiúla STIRODESIGN EOOD ach amháin i gcásanna dá bhforáiltear go sainráite le dlí.

10.5. Tá cearta ag daoine is ábhar do na sonraí (an t-ábhar sonraí) faoi Rialachán (AE) 2016/679 maidir le cosaint sonraí pearsanta agus faoin Acht um Chosaint Sonraí Pearsanta.

 

earráid: