UDSALG MED OP TIL 80% RABAT

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER UNDER KONTRAKTER FOR SALG AF VARER

GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER UNDER KONTRAKTER FOR SALG AF VARER

Disse generelle vilkår og betingelser (“GTC”) gælder i forholdet mellem STIRODESIGN EOOD og dets klient (“Kunden”) for salg af varer under en eller flere salgskontrakter (“kontrakten”). Disse GTC gælder i overensstemmelse hermed for andre kontraktlige forhold mellem STIRODESIGN EOOD og Kunden i forbindelse med distributionskontrakter, rammekontrakter, præstationskontrakter og andre skriftlige, som afgør generelle spørgsmål om kommercielle transaktioner mellem dem. Bestemmelserne i disse GTC gælder både for kontrakter indgået skriftligt og for kontrakter indgået mundtligt, inkl. og ved at udstede en overdragelsesprotokol, varemodtagelse, detaildokument, faktura eller proformafaktura. Disse GTC er en integreret del af Aftalen mellem STIRODESIGN EOOD og Kunden, som kan stifte bekendtskab med dem på hvert stationært kontor hos STIRODESIGN EOOD, hvor GTC'erne er placeret på et synligt og tilgængeligt sted, samt på STIRODESIGN hjemmesiden. Ltd. I henhold til artikel 298 i handelsloven gælder producentens generelle betingelser for alle transaktioner/kontrakter fra STIRODESIGN EOOD med en kunde, der er en erhvervsdrivende i henhold til CA.

  1. EMNE

1.1. I henhold til Aftalen og nærværende sælger STIRODESIGN EOOD varer til Kunden ("Varerne") og/eller yder ydelse beskrevet ved type, navn, kode, underskrift, mængde og pris i Kontrakten eller i Salgsdokumentet, mod en pris fastsat af Kunden betaler i det beløb, på den måde og på de vilkår, der er angivet deri.

2.PRIS OG BETALINGSMÅDE

2.1. Prisen på varerne er den pris, der er aftalt skriftligt i kontrakten, og hvis kontrakten indgås mundtligt - prisen bestemt af STIRODESIGN EOOD på datoen for dens indgåelse, afspejlet i salgsdokumentet.

2.2. Prisen inkluderer ikke moms for varerne, som opkræves og angives særskilt i henhold til gældende lovgivning.

2.3. Prisen inkluderer omkostningerne ved indlæsning af Varerne ved deres levering, hvis det sker på STIRODESIGN EOODs lagre. I tilfælde af at varerne leveres til kundens websted, er transport og aflæsning for kundens regning, medmindre andet er aftalt.

2.4 Værdien af ​​transporten af ​​varerne på fakturaen eller i kontrakten kan angives separat fra varernes værdi.

2.5. Prisen betales af Kunden kontant eller ved bankoverførsel
bankkonti for STIRODESIGN EOOD, der er noteret på fakturaen. inden for de vilkår, der er angivet i kontrakten.

2.6. I tilfælde af kontrakter indgået mundtligt, såvel som i tilfælde af kontrakter, hvor der ikke er aftalt henstand med betaling, skal prisen betales fuldt ud af kunden før leveringen af ​​varerne.

2.7. STIRODESIGN EOOD kan sætte en kreditgrænse for kunder, som varer sælges til under betingelserne for udskudt betaling. Det er ikke tilladt at forhandle henstand mundtligt.

2.8. STIRODESIGN EOOD kan til enhver tid efter eget skøn ændre den fastsatte kreditgrænse, uden at begrunde dette.

2.9. Såfremt en udskudt betaling er aftalt skriftligt i Kontrakten, er Kunden forpligtet til at betale prisen for Varerne helt eller delvist efter deres levering, inden for de betingelser, der er angivet i Kontrakten eller i Overdragelsesprotokollen, Varekvittering, Salgsdokument eller faktura udstedt af STIRODESIGN “Ltd. I tilfælde af forskelle mellem Aftalen og et andet dokument, har Aftalen forrang.

2.10. I tilfælde af forsinkelse under og/eller størrelsen af ​​kreditgrænsen i henhold til Aftalen, eller forsinkelse i betaling uden for den aftalte tid og/eller mængden af ​​salg af varer uden skriftlig kontrakt, har STIRODESIGN EOOD ret til at kræve bøder, renter pr. forsinkelse, kompensation, gebyrer og andre beløb, der er fastsat i Kontrakten, og når der ikke er nogen skriftlig kontrakt, at udstede en bod på 0,5% pr. dag på det forfaldne beløb, der skal betales sammen med den ubetalte hovedstol inden for tre dage efter udstedelsen.

2.11. Klienten modtager meddelelser om bøder, forsinkelsesrenter mv. i henhold til punkt 2.10. pr. fax, e-mail, post eller kurer.

2.12. I tilfælde af at et beløb ikke betales inden for de frister, der er angivet i kontrakten i overensstemmelse med disse GTC, kan STIRODESIGN EOOD nægte at udlevere varerne. Klienten skylder bøden i de aftalte beløb under punkt 2.10, samt erstatning for alle skader, der overstiger denne, forvoldt STIRODESIGN EOOD, indtil dens endelige betaling.

2.13. Alle beløb i henhold til kontrakter, herunder kontrakter om udskudt betaling og mundtlige kontrakter - med udstedt accept-overførselsprotokol, varekvittering, detaildokument eller faktura, forfalder straks til og forfalder af kunden, når en af ​​følgende omstændigheder indtræffer:

 

(a) Kunden forsinker betaling på grund af STIRODESIGN EOOD under en transaktion eller ethvert andet forhold mellem dem i en periode på mere end 30 (tredive) dage;

(b) Kunden suspenderer betalinger til andre leverandører eller indrømmer, direkte eller indirekte, at den er insolvent eller forgældet;

(c) der anmodes om konkurs- eller insolvensbehandling mod kunden;

(d) Kundens forpligtelser i henhold til kredit-, låne- eller leasingaftaler indgået med en anden kreditor forfalder før tid;

(e) en anden kreditors tvangsfuldbyrdelse mod kunden har været mislykket på grund af kundens mangel på likvide aktiver;

(f) Værdien af ​​den sikkerhed, der stilles til sikring af den specificerede kreditgrænse for eksponeringen af ​​STIRODESIGN EOOD, skal reduceres;

(g) andre omstændigheder, hvoraf det er klart, at kunden ikke vil være i stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til aftalen.

2.14. STIRODESIGN EOOD udsteder en momsfaktura til Kunden inden for betingelserne og i overensstemmelse med kravene i den gældende lovgivning. I tilfælde af ændring af den faste valutakurs mellem den bulgarske lev og euroen, beregnes værdien af ​​kundens forpligtelser i EUR i henhold til BNB-fastsættelsen for den dag, hvor betalingen foretages.

  1. ORDRE:% S

3.1. Anmodningen om køb af varer fremsættes på forhånd - enten ved afsendelse af en skriftlig bestilling, sendt pr. fax, e-mail, i hånden, pr. post eller mundtligt - pr. telefon. Ordren har kraft som et forslag om indgåelse af en kontrakt i henhold til vilkårene i disse GTC mellem STIRODESIGN EOOD og kunden til de aktuelle priser på varerne bestemt af STIRODESIGN EOOD.

3.2. Inden for 24 timer underretter STIRODESIGN EOOD Kunden mundtligt og/eller skriftligt om tilgængeligheden af ​​Varerne, og hvis Varerne ikke er tilgængelige på STIRODESIGN EOODs lagre - om muligheden, betingelserne, vilkårene og prisen for deres produktion. Bekræftelsen fra STIRODESIGN EOOD anses for accept af forslaget til kontraktindgåelse fra kundens side, medmindre STIRODESIGN EOOD anmoder om yderligere bekræftelse af kontraktens vilkår, i hvilket tilfælde den anses for afsluttet ved modtagelse af en sådan yderligere bekræftelse fra kunden.

3.3. Kontrakten anses for indgået i de tilfælde, der er specificeret i de foregående punkter, og accepten af ​​GTC anses for at være fuld betaling for varerne eller forudbetaling eller levering af varerne til kunden / alt efter hvad der indtræffer først / og underskrivelsen i Overdragelsesprotokollen, Varemodtagelse, Detaildokument, Faktura for levering af Varerne af Kunden, herunder den person, der modtager dem, anses for accept af salgsbetingelserne angivet i dokumentet.

3.4. STIRODESIGN EOOD er ​​ikke ansvarlig for at forsinke leveringen af ​​varerne:

a) I tilfælde af afgivelse af ukorrekte oplysninger fra Kunden i ansøgningen eller Kontrakten, samt i tilfælde af efterfølgende ændring af Kontrakten;

b) I tilfælde af forsinkelse fra Kundens side med at opfylde sine forpligtelser i henhold til Aftalen, inkl. på OU;

c) for varer, for hvilke kunden er blevet advaret om, at de ikke er på lager hos STIRODESIGN EOOD på tidspunktet for accept af ordren og er genstand for produktion og/eller levering af tredjepart;

d) I tilfælde af force majeure.

  1. LEVERING AF VARER

4.1. Varerne leveres til Kunden i STIRODESIGN EOODs lagre. I tilfælde af at dette udtrykkeligt er aftalt mundtligt eller skriftligt i Kontrakten, kan varerne leveres andetsteds.

4.2. Varerne skal leveres i producentens emballage eller i anden passende emballage eller uden.

4.3. Lastningen i STIRODESIGN EOODs lagre udføres af STIRODESIGN EOOD. I tilfælde af at det er aftalt, at varerne skal leveres til kundens websted, skal aflæsningen udføres af kunden eller af tredjemand for dennes regning.

4.4. Varerne afleveres i henhold til inventaret - Overdragelsesprotokol, Varemodtagelse. Detaildokument, Faktura indeholdende en beskrivelse af varerne, kun mod modtagerens underskrift, ledsaget af hans/hendes tre navne, samt identifikationsmærkerne for det køretøj, hvorpå varerne er læsset. Ved at underskrive ovenstående dokumenter bekræfter kunden, at han har modtaget varerne.

4.5. STIRODESIGN EOOD accepterer, at den person, der har anmodet om levering af varerne og anførte sit navn og underskrift på vegne af kunden, er behørigt autoriseret til at modtage dem, hvis:

- Kunden har på forhånd afgivet en erklæring til en autoriseret person, som angiver de personer, der er berettiget til at modtage varerne og til at underskrive på vegne af kunden

Varerne leveres til en person, der udtrykkeligt er angivet i Kontrakten, eller

Er læsset på et køretøj ejet af Kunden, henholdsvis lejet af Kunden, eller

- hvis der er udstedt fragtbrev eller andet transportdokument for transporten, som angiver kundens navn som modtager, eller

- hvis de modtages af en person, der er ansat hos bygherren, en entreprenør i henhold til civile kontrakter eller er skriftligt bemyndiget af kunden til at modtage dem, eller

- af en person, der har modtaget varer mindst to gange i den foregående periode på vegne af kunden, medmindre STIRODESIGN EOOD er ​​blevet meddelt andet, eller

- hvis han på grund af andre omstændigheder kunne have anset, at leveringen var anmodet om af en person, der er bemyndiget til at modtage varerne på kundens vegne.

4.6. STIRODESIGN EOOD kan nægte at udlevere varerne til en person, for hvem det har grund til at tro, at det ikke er autoriseret af kunden til at modtage varerne.

4.7. I de tilfælde, hvor varerne leveres til et andet sted end STIRODESIGN EOODs lager, anses det for at være leveret, såfremt de er aflæsset på det sted, der er angivet i Kontrakten eller i det dokument, som varerne rejser med - fakturerer fragt, varemodtagelse mv.

4.8. Såfremt Kunden er forsinket med at modtage sin levering mere end 5/XNUMX/dage efter den aftalte frist/eller efter en invitation, samt såfremt Kunden ikke betaler fuldt ud og rettidigt den skyldige pris for levering, STIRODESIGN EOOD har ret til at hæve kontrakten, medmindre forsinkelsen er hans skyld.

4.9. I tilfælde af at varerne leveres til et andet sted end STIRODESIGN EOODs lager, og der ikke er nogen nøjagtig person på stedet til at modtage varerne på vegne af kunden, har STIRODESIGN EOOD ret til at udføre leveringen på den måde, der er angivet i art. . 4.7. ovenfor, eller at returnere varerne på sit lager på kundens regning, da "STIRODESIGN" Ltd. vil have rettighederne i henhold til den foregående artikel, og i dette tilfælde er berettiget til at modtage fra kunden omkostningerne ved returnering af varerne på lageret af "STIRODESIGN" EOOD / inklusive deres lastning og losning /, samt omkostningerne for hver af deres efterfølgende transport til det sted, der er angivet af kunden.

4.10. De tidligere leveringsbestemmelser gælder i overensstemmelse hermed, og i tilfælde af aftalt i kontrakten eller på ordre fra kunden, skal varerne overdrages til en anden tredjepart end kunden. Uanset en sådan aftale eller instruktion forbliver alle forpligtelser i henhold til aftalen og disse GTC hos kunden.

5.EJERSKAB OG RISIKOOVERFØRSEL

5.1. Ejendomsretten til varerne overføres efter fuld betaling, medmindre der betales kontant på købstidspunktet. Under alle omstændigheder overgår risikoen til kunden med leveringen af ​​varerne eller deres individualisering, eller hvis varerne skal transporteres uden for STIRODESIGN EOODs lager efter indlæsningen, som fandt sted tidligere, men hvis kunden ikke har accepteret varerne inden for den tid, der er aftalt med kontrakten eller efter en opfordring (hvis der ikke er aftalt en frist), ikke ved STIRODESIGN EOODs skyld, overgår risikoen til Kunden ved udløb af leveringsfristen.

5.2. I tilfældene efter art. 2.7. og 2.13. ovenfor har STIRODESIGN EOOD ret, men ikke forpligtelse, til at modtage en øjeblikkelig retur fra kunden af ​​varerne, hvis pris ikke er betalt inden for den angivne frist for udskudt betaling og/eller at træffe tvangsfuldbyrdelsesforanstaltninger mod ham og at tage ethvert juridisk skridt i forhold til deres rettigheder og interesser.

5.3. Kunden giver sit samtykke til at træffe foranstaltninger fra STIRODESIGN EOOD for at opnå besiddelse af varerne. I tilfælde af returnering af varerne kan STIRODESIGN EOOD reducere de betalinger, som kunden skal betale, med værdien af ​​varerne på returneringsdatoen, i henhold til den tilstand, de er i.

5.4. I tilfælde af returnering af varerne i kraft af den foregående artikel eller i kraft af art. 6.1.4. nedenfor eller Art. 5.2. overgår risikoen til STIRODESIGN EOOD med deres overdragelse.

6.1. KLAGER OG GARANTIER

6.1.1.       Reklamationer og garantier for salg af byggevarer. Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af ​​Varerne at besigtige Varerne for synlige fejl, ufuldstændigheder og anden manglende overholdelse af Kontrakten. Reklamation over synlige mangler, ufuldstændigheder og andre uoverensstemmelser kan være gældende inden for 1/4/dag fra levering af varerne, ellers anses varerne for godkendte. Klager over mangler og uoverensstemmelser, der er i modstrid med accept-overførselsprotokollen, varekvittering, accepteres ikke. Detaildokument, faktura underskrevet af kunden eller af den person, der modtog varerne, som specificeret i art. XNUMX ovenfor. Alle reklamationer skal ledsages af de relevante dokumenter og andre dokumenterede dokumenter, og på anmodning fra STIRODESIGN EOOD er ​​kunden forpligtet til at levere prøver af defekte varer. STIRODESIGN EOOD er ​​ikke ansvarlig for defekter eller andre uoverensstemmelser med Kontrakten, der er opstået efter leveringen af ​​Varerne, medmindre de er dækket af en garanti.

6.1.2. Kvaliteten af ​​varerne skal svare til producentens specifikationer, og STIRODESIGN EOOD bekræfter egnetheden af ​​varerne, når de afleveres til brug i overensstemmelse med det påtænkte formål af vareproducenten, inden for de grænser og driftsparametre, der er specificeret af producenten. producenten. Kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med disse data før bestilling af varerne, og efter deres bestilling anses for at være bekendt med dem. STIRODESIGN EOOD kan afgive udtalelser og anbefalinger om anvendeligheden af ​​de varer, det sælger, og måden at arbejde med dem på, som har karakter af rådgivning og ikke er bindende for den anden part.

6.1.3. Oplysningerne i de tekniske diagrammer for produkterne fra STIRODESIGN EOOD er ​​baseret på den viden og de seneste tekniske resultater og erfaring, som producenten har fra datoen for den seneste version. De tekniske anbefalinger vedrørende ansøgningen, som STIRODESIGN EOOD giver til støtte for købere og arbejdere med produkter fremstillet af den, er ikke bindende og er ikke grundlag for kontraktlige juridiske forhold eller yderligere forpligtelser, der følger af købskontrakten. De fritager ikke købere for behovet for selv at kontrollere anvendeligheden af ​​produkterne i henhold til instruktionerne for hver specifik anvendelse. Som producent kan STIRODESIGN Ltd. garantere produktets kvalitet, men kan ikke påvirke betingelserne og måden for dets brug. Påføringen af ​​produktet skal udføres af kvalificeret personale.

 

6.1.4. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt i kontrakten, anerkendes garantien for varerne kun i tilfælde, hvor dette er påkrævet ved lov og inden for de frister, der er fastsat ved lov. Medmindre andet er aftalt i kontrakten, dækker garantien (hvis givet) fejl, der skyldes materialet. Ingen defekter er dækket, hvis varerne ikke anvendes som tilsigtet af producenten, brugsanvisning eller uden for de grænser og driftsparametre specificeret af producenten, eller er installeret eller brugt i strid med producentens krav, eller er påført/installeret af ukvalificeret personale. Fejl, der skyldes tredjemands handlinger, er ikke dækket.

6.1.5. I de tilfælde, hvor kundens anmodninger i henhold til art. 6.1.1., Art. 6.1.2. og Art. 6.1.3. ovenstående er velbegrundede og behørigt dokumenterede, og STIRODESIGN EOOD har bekræftet dette skriftligt over for Kunden, forpligter STIRODESIGN EOOD sig til at færdiggøre / færdiggøre Varerne eller i stedet for de defekte Varer inden for senest 30 (tredive) dage at levere nye Varer af samme type og mængde, for egen regning. I tilfælde af, at der ydes garanti, fortsætter garantiperioden med at løbe fra leveringsdatoen for de oprindeligt leverede (defekte) varer. I tilfælde af reparation eller udskiftning returneres de defekte varer til STIRODESIGN EOOD.

6.1.6. Producenten, STIRODESIGN EOOD, påtager sig i tilfælde af en accepteret reklamation en garanti op til værdien af ​​produkterne købt af kunden.

6.2 Klager og garantier i henhold til TIS.

6.2.1. For at udstede en garanti og respektere ethvert krav fra TIS, er det kun nødvendigt at opfylde det med komponenter af STIRODESIGN EOOD, i den specificerede sammensætning i overensstemmelse med betingelserne for udstedelse af en virksomhedsgaranti for integrerede termiske isoleringssystemer fra STIRODESIGN EOOD og The teknologisk instruktion til konstruktion af TEC.

6.2.2. Enhver afvigelse fra betingelserne i pkt. 6.2.1 medfører afvisning af virksomhedsgaranti og tilsidesættelse af enhver reklamation.

6.2.3. Alle øvrige betingelser for udstedelse af en TEC-garanti og måden, hvorpå krav herom fremsættes, fremgår af Betingelser for udstedelse af virksomhedsgaranti for integrerede TEC'er fra STIRODESIGN EOOD, som kunden er forpligtet til at gøre sig bekendt med og på forhånd erklære ved underskrift en erklæring om bekendtskab med dokumenterne.

6.2.4. Efter konstruktionen af ​​TEC sender en repræsentant for STIRODESIGN EOOD (handelsrepræsentanten for regionen) oplysninger om inputmaterialerne og originalen af ​​den underskrevne erklæring til kendskab til de dokumenter, på grundlag af hvilke garantien er udstedt.

7. ANNONCEMATERIALER.

7.1. For at promovere sine produkter og varemærker kan STIRODESIGN EOOD levere reklamematerialer og produkter til kunden, hvorved disse GTC gælder, medmindre parterne har underskrevet en separat udtrykkelig skriftlig aftale eller kontrakt.

7.2. Ved aflevering af annoncematerialer og produkter underskriver parterne en overdragelsesprotokol, hvor de beskriver dem efter type, mængde og værdi.

7.3 STIRODESIGN EOOD forpligter sig til at udlevere reklamematerialer og produkter i det påkrævede udstyr og erstatte dem, der er af dårlig kvalitet, hvis de returneres inden for seks måneder efter modtagelsen. STIRODESIGN EOOD har ret til at udøve kontrol over opfyldelsen af ​​Kundens forpligtelser.

7.4. Kunden har ret til at modtage reklamemateriale og forpligter sig til at stille betingelser for korrekt drift og opbevaring på en måde, der sikrer deres efterfølgende brug på andre sider. Kunden forpligter sig til at bruge reklameprodukter og materialer til deres tilsigtede formål og ikke at bruge dem til at reklamere for andre produkter end STIRODESIGN EOODs produkter.

7.3. I tilfælde af afvisning eller manglende evne til at bruge reklamematerialer og -produkter, er Kunden forpligtet til at returnere dem inden for 14 dage efter meddelelse om, at han ikke ønsker at bruge dem i fremtiden, i en stand, der er egnet til brug til deres tilsigtede formål. Ved returnering udarbejdes en Accept- og Leveringsprotokol, og i tilfælde af udeblivelse eller skade har STIRODESIGN EOOD ret til at fakturere Kundens ubrugelige eller manglende reklamemateriale og produkter, og han skal betale dem.

8. OPSIGELSE

8.1. Kontrakten opsiges:

a) ved udløbet af den periode, for hvilken den blev indgået, eller af de deri indeholdte grunde

b) efter gensidig skriftlig aftale mellem parterne;

c) ensidigt i de tilfælde, der er fastsat i disse GTC;

8.2 Ved opsigelse i overensstemmelse med punkterne a), b) eller c) i den foregående artikel, forfalder alle beløb for levering af varer straks.

9.0 GENERELLE BESTEMMELSER

9.1. Disse GTC gælder for alle aftaler indgået mellem STIRODESIGN EOOD og Kunden, og parterne mener, at Kunden har læst og accepteret dem, hvis disse GTC vises på et fremtrædende sted på STYRODESIGN EOOD's kontorer eller offentliggøres på hjemmesiden for STIRODESIGN EOOD, samt hvis Bygherren har underskrevet en skriftlig kontrakt med STIRODESIGN EOOD, hvoraf det udtrykkeligt fremgår, at ud over de konkrete aftaler gælder reglerne i de almindelige betingelser. Disse GTC gælder for alle ikke-skrevne kontrakter samt for alle kontrakter, for hvilke der kun er skrevet accept- og overførselsprotokoller, varekvitteringer, detaildokumenter, fakturaer, og parterne mener, at kunden/hans repræsentant er bekendt med dem og accepterer dem på tidspunktet for underskrivelsen af ​​et af de ovennævnte dokumenter.

9.2. Enhver ændring af disse GTC anvendes på de kontrakter, der er indgået efter datoen for deres vedtagelse, og på de eksisterende kontrakter - efter meddelelse om ændringer på STIRODESIGN EOODs websted, og kunden anses for at have accepteret dem, hvis det ikke inden for en måned protesterede og ikke skriftligt tilkendegivet sin uenighed.

9.3. I tilfælde, hvor der er fastsat en kreditgrænse for kunden, kan STIRODESIGN EOOD kræve, og kunden er forpligtet til at give STIRODESIGN EOOD enhver information, som STIRODESIGN EOOD bestemmer efter eget skøn i forbindelse med kundens kommercielle aktivitet og økonomiske tilstand, og hvis disse oplysninger ikke er offentlige, vil de blive behandlet som fortrolige af STIRODESIGN EOOD.

9.4. Kunden bekræfter, at i løbet af sine handelsforbindelser med STIRODESIGN EOOD, kopien af ​​hvert skriftligt dokument udstedt af ham, som er modtaget via fax, e-mail eller opbevaret elektronisk på STIRODESIGN EOODs server i forbindelse med Kontrakten eller med nærværende GTC, herunder i forbindelse med deres bevis, betragtes som et gyldigt originalt skriftligt dokument og ikke en kopi.

9.5. STIRODESIGN EOOD har ret til efter eget skøn at overdrage enhver af sine rettigheder og forpligtelser i denne Aftale til en tredjepart, for hvilken overdragelse Kunden vil blive underrettet skriftligt inden for 3 arbejdsdage. Ved at underskrive Aftalen giver Kunden sit uigenkaldelige samtykke til en sådan overførsel. Kunden er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til kontrakten til tredjemand uden skriftligt samtykke fra STIRODESIGN EOOD.

9.6. I tilfælde af, at nogen af ​​artiklerne i Aftalen eller i disse GTC viser sig at være ugyldige, uanvendelige eller ugyldige i henhold til gældende lovgivning, vil dette ikke ugyldiggøre hele Aftalen. Den pågældende artikel vil blive fortolket i overensstemmelse med loven, parternes vilje og traktatens mål.

9.7. Kontrakten kan kun ændres med begge parters udtrykkelige skriftlige samtykke. Hvis aftalen indgås mundtligt, kan den ændres ved begge parters udtrykkelige samtykke, udtrykt mundtligt.

9.8. Kunden forpligter sig til at hemmeligholde alle betingelser (handelsrabatter, individuelle pristilbud osv.), der er aftalt i de ramme- og individuelle kontrakter, der er indgået med STIRODESIGN EOOD. Når der udstedes sådanne oplysninger af tredjeparter eller ansatte hos STIRODESIGN EOOD, er ansvaret personligt. Den øverste ledelse og salgsmedarbejdere i STIRODESIGN EOOD er ​​instrueret og har personligt ansvar for at afsløre forhold, der er en forretningshemmelighed, og for at videregive eventuelle oplysninger om varerne, virksomhedens aktiviteter og kunderelationer. Oplysninger om produkternes kvaliteter eller mundtlige udtalelser fra ansatte i STIRODESIGN EOOD er ​​ikke bindende for ham, undtagen i tilfælde af deres udtrykkelige skriftlige bekræftelse fra en person, der er berettiget til at repræsentere virksomheden.

9.9. Disse GTC vil blive knyttet til aftalen, og de vil blive fortolket i overensstemmelse med lovgivningen i Republikken Bulgarien.

9.10. Alle tvister, der måtte opstå i forbindelse med Aftalen og disse GTC, vil blive løst gennem forhandlinger, og i tilfælde af at der ikke opnås enighed, vil tvisten blive henvist til den kompetente domstol på STIRODESIGN EOODs hjemsted.

  1. BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER

10.1. STIRODESIGN EOOD overholder reglerne for persondatabeskyttelse baseret på kravene i LPPD og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne data.

10.2 Oplysningerne vedrørende brugerne af STIRODESIGN EOODs hjemmeside og kunderne og entreprenørerne indeholdt i STIRODESIGN EOODs database må ikke videregives til tredjemand, undtagen med udtrykkeligt samtykke fra brugeren, kunder og entreprenører og/eller iht. den bulgarske og europæiske lovgivning.

10.3. STIRODESIGN EOOD indsamler, behandler og opbevarer kun lovligt indsamlede personoplysninger i henhold til vilkårene i den fortrolighedspolitik og de interne regler, der er indført og implementeret i virksomheden.

10.4. Ved at indgå en transaktion, indgå kontraktlige forhold mellem kunder og entreprenører af STIRODESIGN EOOD eller gå ind på virksomhedens hjemmeside af forbrugere, giver de deres samtykke til STIRODESIGN EOOD til at indsamle, opbevare, behandle og levere til tredjeparter - i tilfælde af eksplicit juridisk og juridiske grunde herfor, under overholdelse af den bulgarske og europæiske lovgivning, deres personlige data, i det omfang dette er nødvendigt for opfyldelsen af ​​STIRODESIGN EOODs forpligtelser i henhold til indgåede kontrakter. Brug og behandling af personoplysninger indsamlet i forbindelse med levering af varer og tjenester til andre formål end dem, der er relateret til STIRODESIGN EOODs lovlige kommercielle aktiviteter, må kun udføres i tilfælde, der udtrykkeligt er fastsat ved lov.

10.5. Registrerede (den registrerede) har rettigheder i henhold til forordning (EU) 2016/679 om beskyttelse af personoplysninger og persondataloven.

 

fejl: